توجه: برنامه ذیل برای کلیه دانشجویان با ورودی های آزمون سراسری و آزمون فراگیر قابل ارائه است. همچنین این برنامه شامل کلیه دانشجویان مرکز هماهنگی و پذیرش بین الملل و آموزش مجازی نیز می باشد. کلیه اطلاعات دانشجو توسط مدیریت برنامه ریزی آموزشی بروزرسانی می گردد. قابل توجه روسای محترم استانی:‌تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۱-۹۰ […]