مطالب: بیوریتم و نقش آن در دنیای امروز تعریف و تاریخچه بیوریتم انواع سیکل‌های بیوریتم سیکل فیزیکی (physical cycle) سیکل احساسی(Emotional cycle) سیکل ادراکی یا ذهنی(intellectual cycle) روزهای صفر و روزهای بحرانی استفاده کاربردی از بیوریتم موانع و محدودیت‌ها نتیجه گیری