نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

FSB چیست؟

FSB چیست؟

FSB مخفف Front side Bus است وهمچنینتحت نامهای باس پرسسور و باس حافظهیاباسسیستمشناخته شده است. FSB  پروسسوررا به حافظهاصلی ( رم ) وسایراجزاء داخلکامپیوترمتصلمی کند. FSB می تواند ۱۳۳و ۲۶۶ و ۴۰۰ MHz یا بالاتر باشد. زمانی که کامپیوتر یامادربردمی خریدیکیازمهمترینمشخصاتی کهبایدبه آن توجهکنید FSB است.

سرعت FSB بوسیلهبایاسسیستمیاجامپر ( jumper ) کهروی مادربرد قرار داردتعیینمی شود. بیشترمادربردها اجازهتغییر FSB راتا جاییکه کامپیوتر over clock نشودمیدهند.

قفل شدن سخت افزارکامپیوتر، از دست دادن ( خراب شدن ) اطلاعاتیاایراداتدیگر ممکن است ازبکاربردنیکسخت افزارقدیمیبایکمادربرد با FSB بالا باشد. بنابراینسازگاری قطعاتکامپیوتررابا مادربرد ویا FSB مادربرد چککنید. در ضمنببینید که آیاFSB کامپیوتر شما به طور مناسبتنظیمشده است over clock کردنکامپیوترمعمولآچنیناشکالاتیبوجودمی آورد

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم