نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

آرشیو مطالب در دسته بندی ‘دسته‌بندی نشده’

دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی

 بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی

با تو جه هزینه های بازاریابیبه شتاب روند جهانی و بحران های اقتصادی جهانی که کلیه کشور ها را بصورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد عبور از بحران برای شرکتها از اهمیت بالایی برخوردار است لذا یکی از راه های برون رفت از بحران ، مدیریت بر هزینه های بازاریابی است . در این پژوهش تاثیرات هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکتها طی دوران بحران مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج مطالعه با استفاده از داده های اخذ شده از ۲۵ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۱ و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل پویا ، بیانگر تاثیر قابل توجه هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکتها به عنوان متغیر عملکرد بازار میباشد لذا برآورد ها نشان داد با هزینه کرد یک ریال درامور بازاریا بی ، منجر به افزایش فروشی معادل ۵۸ ریال شده و حتی در دوران بحران اقتصادی جهانی این رقم معادل ۲۶ ریال می باشد . بنابراین یافته های پژوهش نشان می دهد در دوران بحران های مالی و اقتصادی ، با وجود کاهش رابطه معنی دار و تاثیر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکتها ، هزینه های بازریابی اثرگذارترین متغیر بر متغیر عملکردی فروش خالص شرکتها می باشد .

ادامه مطلب »

مقاله بررسی شکاف دیجیتال موجود بین معلمان و دانش-آموزان مدارس دخترانه آزادشهر

چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی وجود یا عدم وجود شکاف دیجیتال بین معلمان و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس شهرستان آزادشهر از نظر میزان در اختیار داشتن تجهیزات سخت¬افزاری و نرم¬افزاری و همچنین میزان استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان و دانش¬آموزان مدارس دخترانه شهرستان آزادشهر است که تعداد ۹۲ معلم و ۴۳۲ دانش¬آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته¬های پژوهش نشان داد که اگرچه میزان در اختیار داشتن تجهیزات معلمان بیش از دانش¬آموزان است ولی این اختلاف معنادار نیست. همچنین بین میزان استفاده معلمان و دانش¬آموزان از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی تفاوت معناداری وجود دارد. ضمن اینکه تفاوتی بین معلمان دارای سطوح تحصیلاتی مختلف از نظر میزان در اختیار داشتن تجهیزات و میزان استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی وجود ندارد. نتیجه پژوهش نیز نشان داد که شکاف دیجیتال بین معلمان و دانش¬آموزان وجود دارد که برای رفع و کاهش این شکاف باید ساختار، سازمان و روشهای آموزشی در کشور تغییر نماید.

لینک دانلود

حجم :۵۱٫۵kb
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد۱۳ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مقاله طراحی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی (مورد مطالعه: بانوان ورزشکار) شهرستان اهواز

چکیده
ورزش همگانی جنبشی است که آرمان المپیک را که همانا ورزش را یک حق انسانی برای همه افراد صرف نظر از جنس، نژاد و طبقه اجتماعی می داد، ترویج می کند. هدف از پژوهش حاضر طراحی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی (مورد مطالعه: بانوان ورزشکار) شهرستان اهواز می باشد. این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری کلیه (بانوان ورزشکار شهرستان اهواز) نامحدود بوده و حجم نمونه آماری برابر با ۳۸۵ نفر می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای است که با روایی صوری-روایی محتوایی که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (۹/۰=&) به دست آمده است. درتجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های مرکری و پراکندگی مانند میانگین، انحراف استاندارد و …و در آمار استنباطی با توجه به ماهیت و سطح اندازه گیری متغیرها از آزمون T تک نمونه ای استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که راهبردهای طراحی شده در رابطه با رسانه های گروهی، اماکن و تأسیسات ورزشی، مسئولان و برنامه ریزان ورزشی، اهداف راهبردی و راهبردهای پیش بینی شده برای توسعه ورزش همگانی(بانوان ورزشکار) شهرستان اهواز نقش دارند.لذا توصیه می شود زمینه مناسب تقویت فرهنگ ورزش همگانی بانوان ورزشکار، افزایش مشارکت و همکاری فعال سازمان ها و نهادها، تحقق اهداف ورزش همگانی و به کارگیری تمام ظرفیت های ملی در راستای رشد وتوسعه ورزش همگانی ارائه می شود.

لینک دانلود

حجم :۷۷ kb
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد ۱۹ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مقاله بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی برنیتریک اکساید(NO) خون،شدت بیماری(EDSS) و آمادگی هوازی(VO2max) زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) نوع عود کننده-بهبود یابنده(RR)

چکیده
سابقه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس(MS) یک آسیب خودایمن است که منجر به تخریب غلاف میلین الیگودندروسیت‌هاو آکسون ها ی عصبی می شود. تولید رادیکال‌های آزاددر این بیماران افزایش می‌یابد. نیتریک اکساید(NO) نیز به عنوان یک رادیکال آزاد در ایجاد این بیماری نقش دارد. برخی مطالعات نشان داده اند که فعالیت بدنی منظم موجب کاهش سطح نیتریک اکساید می شود. ممکن است فعالیت بدنی با تاثیر بر سطح نیتریک اکساید در جلوگیری از پیشرفت بیماری(EDSS) موثر باشد. بدین منظور در این مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطح نیتریک اکساید، پیشرفت بیماری و آمادگی هوازی(VO2max)در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نوع عود کننده-بهبود یابنده مورد بررسی قرار گرفت.

لینک دانلود

حجم :۷۰٫۸kb
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد ۱۶ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مقاله تبیین نقش توانمندسازهای فرهنگ کارآفرینی و مشتری مداری در کلاس جهانی

چکیده

بازارها و پراکندگی آنها در سطح جهان موجب افزایش بخشهای بازار و تفاوت بیشتر آنها شده ‌است و این عامل به‌همراه افزایش رقبا و تنوع محصولات و خواسته‌های مشتریان، نیاز به شناخت بیشتر بازار و ارتباط نزدیکتر به مشتری را روشن می‌کند. در این میان توجه به مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی فرد به فرد راهگشای بسیاری از سازمانهای جهانی بوده و آنان را از خطر سقوط نجات داده‌است. هدف از این مطالعه، تبیین توانمندسازهای نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی و مشتری مداری در کلاس جهانی است. برای رسیدن به این هدف از جامعه آماری کارکنان و مدیران شرکتهای بیمه در شهر تهران ، نمونه‎ای به حجم ۲۸۱ نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به وسیله ابزار پرسشنامه که روایی آن با توجه به نظر صاحب نظران و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تصدیق قرار گرفت، صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای آماری spss، لیزرل استفاده گردید. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. یافته‎های این مطالعه نشان می دهد که توانمندسازهای نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی و مشتری مداری در نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی و مشتری مداری تاثیر گذار است.

لینک دانلود

حجم :۳۶۳ kb
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد ۱۳ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مقاله بررسی نقش استراتژیک کارآفرینی در مدیریت ورزشی

چکیده
توسعه ورزشی فرایندی است که طی ان فرصت ها ،جریانات ،سیستمها و ساختارهای اثربخش برای توانمند ساختن و تشویق افراد در تمام گروه ها یا گروه های خاص و حوزه های مشارکت در ورزش یا بهبود عملکرد در سطوح مختلف بکار گرفته میشوند.امروزه کارآفرینی و نوآوری مرکز فرایند خلاق در اقتصاد بمنظور رشد اقتصادی ،افزایش سودآوری و ایجاد اشتغال میباشد. در سالهای اخیر گسترش رشته مدیریت ورزشی از یک سو و توسعه رشته کارافرینی از سوی دیگر ،چارچوب جدیدی را در بستر ورزش پدید آورده است بطوریکه در نقطه مشترک این دو رشته رویکرد جدیدی از مدیریت ورزشی و کارآفرینی بوجود آمده که باید از دید استراتژیک به این موضوع مهم پرداخت.بررسی راهبردی رابطه تنگاتنگ مابین کارآفرینی و ورزش ،موجب توسعه کارآفرینی در مدیریت ورزشی خواهد بود. ما در این مقاله با تحلیل استراتژیکی انواع کارآفرینی ورزشی ،نقطه مشترک بین رشته های کارآفرینی و مدیریت ورزشی را بیان نموده ایم.

لینک دانلود

حجم :۹۸kb
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد ۱۱ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مقاله ارائه روشی جدید در سیستم پیشنهاد دهنده پویا با استفاده از تجزیه تانسوروفاصله چگالی دو تابع

چکیده
یکی از بهترین روش¬هایی که در سیستم¬های پیشنهاد دهنده در سال¬های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است، روش¬های پالایش مشارکتی است. تجریه ماتریس و تانسور موفق¬ترین روش¬های این نوع الگوریتم¬ها بوده است. در این روش¬ها بیشتر روش تجزیه را به یک مساله بهینه¬سازی تبدیل می¬کنند و سپس مساله را حل می¬کنند. در بسیاری از روش¬ها به مساله همگرایی بهینه-سازی مساله پرداخته نشده است. در واقع مساله دارای خطای زیادی است. در این مقاله روشی برای سیستم¬های پیشنهاد دهنده با استفاده از تجزیه تانسور ارائه شده است که تجزیه تانسوربه یک مساله بهینه¬سازی تبدیل می¬شود. بهینه¬سازی با استفاده از فاصله چگالی دو تابع تعریف شده است که باعث همگرایی در مساله می¬شود. از ویژگی¬های دیگر این مقاله استفاده از بعد زمان به عنوان یک بعد مستقل است و هدف مساله حل یک تانسور با ابعاد کاربر-کالا-زمان با استفاده از تجزیه تانسور برای سیستم¬های پیشنهاد دهنده است.

لینک دانلود

حجم :۱۱۹kb
download:modiran
نوع فایل :ورد ۷ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مقاله ارزیابی فرهنگ سازمانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده
امروزه ثابت شده است که ارتقاء فرهنگ سازمانی تأثیر مستقیم بر ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی فرهنگ موجود و شناسایی فرهنگ مطلوب برای واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری بوده که از طریق نمونه گیری دو مرحله ای تعداد ۲۷۲ نفر از کارکنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای ارزیابی فرهنگ سازمانی واحدها از پرسشنامه استاندارد کامرون و کویین(۲۰۱۱) استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از شاخص های توصیف داده ارزیابی گردید و فرضیه های پژوهش با استفاده از ترسیم نیم رخ های فرهنگی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیه ها مبنی بر وجود تفاوت میان فرهنگ موجود و مطلوب دانشگاه ها مورد تأیید بوده و بین واحدهای دانشگاهی از لحاظ میزان حاکمیت فرهنگ های چهار گانه تفاوت وجود دارد.

لینک دانلود

حجم :۱٫۱۸mb
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد ۲۶ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مقاله شناسایی موانع اجرای روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی

چکیده:
یکی از فرایندهای مهم در آموزش و پرورش فعالیتهای یاددهی–یادگیری معلم و روشهای تدریس اوست..هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی موانع اجرای روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرستان بروجرد. است .تحقیق حاضر با توجه به روشهای مختلف از نوع توصیفی – تحلیلی واز نظر هدف کاربردی است همچنین این تحقیق به شکل میدانی(پرسشنامه ای) است. که در مدارس شهرستان بروجرد بین دبیران مرد و زن تربیت بدنی به اجرا درآمده است.جامعه آماری تحقیق حاضر را تمام دبیران تربیت بدنی مرد و زن شاغل در شهرستان بروجرددر سال تحصیلی۹۳-۹۲را شامل می شود که مجموعاً تعداد۱۳۰ نفررا در بر می گیردابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته است پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها از از آزمون تحلیل عاملی با ضریب KMO استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر آن است که در ارتباط با مهمترین موانع اجرای روش های نوین تدریس به ترتیب، اجرایی روشهای نوین تدریس از نظر امکانات آموزشی، اجرایی روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از نظر برنامه ریزی آموزشی ومحتوایی، اجرای روش های نوین تدریس مربوط به یادگیرنده و سپس اجرای روش های نوین تدریس مربوط به معلمان تربیت بدنی هستند.

لینک دانلود

حجم :۱۱۰ kb
download:2900 تومان
نوع فایل :۷ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مقاله مقایسه روش های نوین خوشه بندی گروهی بر روی داده های قطعی و درهم

چکیده
خوشه بندی ترکیبی روشی جدید در خوشه بندی می باشد که از ترکیب نتایج روش های خوشه بندی مختلف بدست می آید. در مقابل روش های کلاسیک و متداول خوشه بندی که از پایداری اندکی برخوردارند، خوشه بندی ترکیبی دارای پایداری بسیار بالایی می باشد که از آن یک روش قدرتمند در خوشه بندی اطلاعات می سازد. اینمقاله به مرور چند مورد از روشهایموجودبرایخوشه بندی گروهی در زمینه داه های قطعی و درهم پرداخته است.پنج روش خوشه بندی گروهی برای بحث و بررسی در این مقاله در نظر گرفته شده اند (مقاله های ۳، ۶، ۱۳، ۱۴ و ۱۵). هدف در این مقاله ازیکسو شناسایی پارامترهای ارزیابی روش ها و از سوی دیگرارزیابی و کشفشباهتهاوتفاوتهایآنها می باشد. برایرسیدنبه این اهدافدر بخش۲مروریبر پنجروش انتخاب شده فراهمشده است،تجزیهوتحلیل ومقایسه روش ها دربخش۳آوردهشده و در بخش ۴ نتیجه گیری ارائه شده است.

لینک دانلود

حجم :۳۵۴
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد ۱۱ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد
دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم