نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

گرفتن شماره سریال CPU در برنامه نویسی ویژوال بیسیک

تا به حال شده به این فکر کنید که چگونه میشه سریال سی پی یو را بدست آورد؟

مسلما راهکار ها و نرم افزار های زیادی برای این موضوع در اینترنت موجود است ولی کدی که در این پست در اختیار شما قرار گرفته برای دوستانی است که می خوان با برنامه سازی ویژوال بیسیک این کار را انجام دهند .

که با کدی آسان و یک فرم و یک ماژول به راحتی برنامه سریال CPU را ایجاد کرد.

کد برنامه در

یک ماژول ایجاد کنید سپس کد زیر را کپی کنید.

‘    Code

     Option Explicit

Private m_mainWmi As Object
Private m_deviceLists As Collection

Private Function GetMainWMIObject() As Object
On Error GoTo eh
If m_mainWmi Is Nothing Then
Set m_mainWmi = GetObject(“WinMgmts:”)
End If
Set GetMainWMIObject = m_mainWmi
Exit Function
eh:
Set GetMainWMIObject = Nothing
End Function

Public Function WmiIsAvailable() As Boolean
WmiIsAvailable = CBool(Not GetMainWMIObject Is Nothing)
End Function

Public Function GetWmiDeviceSingleValue(ByVal WmiClass As String, ByVal WmiProperty As String) As String
On Error GoTo done
Dim result As String

Dim wmiclassObjList As Object
Set wmiclassObjList = GetWmiDeviceList(WmiClass)
Dim wmiclassObj As Object
For Each wmiclassObj In wmiclassObjList
result = CallByName(wmiclassObj, WmiProperty, VbGet)
Exit For
Next
done:
GetWmiDeviceSingleValue = Trim(result)
End Function

Public Function GetWmiDeviceList(ByVal WmiClass As String) As Object
If m_deviceLists Is Nothing Then
Set m_deviceLists = New Collection
End If

On Error GoTo fetchNew

Set GetWmiDeviceList = m_deviceLists.Item(WmiClass)
Exit Function

fetchNew:
Dim devList As Object
Set devList = GetWmiDeviceListInternal(WmiClass)
If Not devList Is Nothing Then
Call m_deviceLists.Add(devList, WmiClass)
End If
Set GetWmiDeviceList = devList
End Function
Private Function GetWmiDeviceListInternal(ByVal WmiClass As String) As Object
On Error GoTo eh
Set GetWmiDeviceListInternal = GetMainWMIObject.Instancesof(WmiClass)
Exit Function
eh:
Set GetWmiDeviceListInternal = Nothing
End Function

‘     End Code.

حالا  کد زیر را در فرم لود یا در یک دکمه قرار دهید.

‘     Code.

  Msgbox GetWmiDeviceSingleValue(“Win32_ProcessorID”, “SerialNumber”)

‘     End Code.

یک پاسخ به “گرفتن شماره سریال CPU در برنامه نویسی ویژوال بیسیک”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم