نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

چرا کامپیوتر ها در هم می ریزند

چرا کامپیوتر ها در هم می ریزند

شاید این سئوال هم برای شما پیش آمده باشد که چرا کامپیوترها درهم میریزند؟ پاسخ این سئوال بسیار آسان است. کامپیوترها معمولاً به دلیل خطاها درنرم‌افزار سیستم عامل یا سخت افزار درهم میریزند.

شاید این سئوال هم برای شما پیش آمده باشد که چرا کامپیوترها درهم میریزند؟ پاسخ این سئوال بسیار آسان است. کامپیوترها معمولاً به دلیل خطاها درنرم‌افزار سیستم عامل یا سخت افزار درهم میریزند. خطاهای نرم‌افزاری احتمالاًبیشترند، ولی خطاهای سخت‌افزاری میتواند مخرب‌تر بوده و تشخیص شان دشوارتر است.برایآن که کامپیوتری کار کند، باید اجزای سخت افزاری مختلفی به درستی انجام وظیفه کنند. این اجزا نیز مثل هر چیز دیگری به مرور زمان کهنه می شوند و ممکن است از پس کارکردهای خویش برنیایند. متاسفانه این ناتوانی های سخت افزاری اغلب زود گذرند و تشخیصشان می تواند بسیار دشوار باشد. چه همیشه خود را نشان نمی دهند مثلاً سیستم نیرو (مدار برق رسانی) ممکن است دچار چنین مشکلی باشد. اگر این سیستم شروع به نشان دادناشکالاتی کند ممکن است مثلاً با تولید یک سیگنال پراکنده موجب شود که کامپیوتر بهطور ناگهانی درهم ریزد. حافظه موقت (RAM) هم می تواند گه گاه دچار این مشکل شود، بهخصوص هنگامی که بیش از اندازه گرم می شود.از آنجا که حافظه موقت ممکن است به صورتیغیرمنتظره خراب بشود همین امر موجب درهم ریختگی کامپیوتر خواهد شد. واحد فرآوریمرکزی اطلاعات (CPU) نیز ممکن است به دلیل گرمای بیش از اندازه منشاء درهم ریزیکامپیوتر شود. پروانه های تبادل هوا (که اغلب سروصدایشان ما را آزار می دهد) برایپیشگیری از چنین حادثه ای است هر چند که آنها از این رویداد مصون نیستند. پروانه هاکه هوای خنک کننده را به داخل کامپیوتر می کشند از سوی دیگر گرد و غبار را نیز ازآن دور می کنند.
انباشته و سپس پراکنده شدن گرد و غبارگاه موجب تشکیل مدار هایکوتاه می شود. خوشبختانه می توان با فشار زیاد هوا یا جاروبرقی به آسانی از دست گردو غبار خلاص شد. مشکلات سخت افزاری دیگری نیز وجود دارند که بسیار ظریف و گمراهکننده اند. و برای پی بردن به محل اشکال لازم است از نرم افزار هایی برای تستاستفاده کنیم یا به صورت تجربی اجزای سخت افزار را به صورت پی در پی تعویض نماییم.
بیشتر اشکالات دائمی و پایدار ناشی از خطا های مربوط به دیسک کامپیوترند. اطلاعات موجود در دیسک در واحد هایی به نام بخش (سکتور) ذخیره می شوند. بیشتر دیسکهایی که جدیداً ساخته شده اند، دارای بخش های معیوب اند که خود کارخانه تولید کنندهآنها را شناسایی می کند، تولید کنندگان کاملاً انتظار آن را دارند و بخش های زیادیدر دیسک به وجود می آورند تا جایگزین بخش های ناقص ومعیوب گردند با این حال ممکناست به مرور برخی بخش ها دچار عیب شده و اطلاعات ذخیره شده در این بخش‌ها از بینبروند.
اگر این ها اطلاعات سیستم باشند، روشن است که همین اتفاق موجب درهمریختن کامپیوتر خواهد شد. بدتر از این آنکه ممکن است در اثر ضربه شدید به کامپیوتریک یا چند دیسک کاملاً دچار اشکال شده و هد (که در واقع فاصله بسیار اندکی با دیسکهنگام گردش دارد) عملاً با دیسک تماس می گیرد. نتیجه آن که کل اطلاعات موجود بر رویدیسک از دست می روند.
گرچه امکان درهم ریختن کامپیوتر در نتیجه اشکالات سختافزاری وجود دارد، ولی بیشتر موارد درهم ریختگی کامپیوتر از خطا های نرم افزاریسیستم عامل ناشی می شوند. وظیفه سیستم عامل تنها ایجاد واسطه ای برای کاربر برایکار کردن با کامپیوتر نیست. علاوه بر این وظیفه ایجاد واسطه ای بین برنامه هایکاربردی و سخت افزار بر عهده آن است و امکانات سیستم را برای برنامه های گوناگون بهمشارکت می گذارد. نتیجه آن که امکان برخی از خطا ها پیش می آید. شاید متداول تر ومعمول تر از همه وضعیتی است که در پی تلاش دستیابی سیستم عامل به یک آدرس نادرست (مثلاً در نتیجه خطا در برنامه نویسی) پیش می آید. در ویندوز این خطا را خطای «ایراد حفاظتی عمومی» General Protection Fault)[GPF]) می خوانند در موارد دیگر خطاهای سیستم عامل وارد حلقه بی انتهایی می شوند که کامپیوتر بار ها و بارها دستوراتیکسانی را به اجرا درمی آورد، بدون آنکه امیدی به خارج شدن از این حلقه معیوب وجودداشته باشد. در این موارد، چنین به نظر می رسد که کامپیوتر «قفل می کند»؛ بدین معنیکه سیستم درهم نمی ریزد، بلکه دیگر هیچ دروندادی را نمی پذیرد و باید مجدداً از نوراه انداخته شود. مورد دیگر زمانی است که به دلیل وجود ایرادی (bug) نرم افزاریاطلاعات در محلی از حافظه کنار گذاشته شده (buffer) نوشته شود که به هیچ وجه جایکافی برای پذیرفتن آن را ندارد. بدین ترتیب اطلاعات اضافی سرریز کرده بر رویاطلاعات پیشین نگاشته می شود، نتیجه آن که سیستم عامل دچار سردرگمی خواهد شد. همینخطا ها می توانند در برنامه های کاربردی نیز پیش آیند. سیستم های عامل جدید دربرابر درهم ریختگی برنامه های کاربردی کمتر آسیب پذیرند. حال آنکه در سیستم هایپیشین ایراد ها می توانستند بر سیستم عامل اثر گذارند و موجب درهم ریختگی کل سیستمشوند. سیستم های عامل جدید به دقت مورد آزمون قرار می گیرند و نسبتاً پایدارند، ولیراه انداز هایی که برای راه انداختن ابزار های اضافی مانند چاپگر به سیستم عاملافزوده می شوند ممکن است این طور نباشند و منشاء تمام درهم ریختگی ها خواهند بود. به همین دلیل بیشتر سیستم های عامل مدرن دارای گزینه ای برای نصب هستند که مانعافزودن هرگونه راه اندازی می شوند که یک راه حل این مشکل این است که راه اندازه هارا یکی یکی به سیستم اضافه کنیم، تا معلوم شود کدام یک منشا و مسبب خطاست.هر وقت کهسیستم عامل نتوانست وظیفه اصلی اش یعنی مدیریت منابع سیستم را به درستی انجام دهدباز هم درهم ریختگی پیش می آید. ممکن است سیستم عامل به نقطه بن بستی برسد که در آنبرنامه های گوناگون بر بخشی از منابعی که برنامه های دیگر نیاز بدان ها دارند چنگانداخته اند، و هر یک منتظر آن است که آن دیگری منابع تحت اختیار خویش را به نفع ویآزاد سازد. از سوی دیگر ممکن است سیستم بین چند برنامه (که هر یک نیاز به بخش درخورتوجهی از منابع حافظه دارد) مرتب دست به دست شود. از آنجا که این دست به دست شدنمستلزم صرف زمان است (زیرا هر بار اطلاعات بر روی دیسک نوشته و سپس از روی آنخوانده می شود) امکان دارد کامپیوتر به اصطلاح به «هن وهن» بیفتد، که معنای آنانجام کار زیاد رفت و آمد بین برنامه ها و نتیجه اندک خواهد بود. چنین کامپیوتریکند و بی تفاوت در برابر درونداد ها به نظر می رسد ولی دیسک همچنان مشغول کار واقدام است و اگر به حال خود گذاشته شود عموماً پس از چند دقیقه به خود می آید.همیناتفاق می تواند در نتیجه ناتوانی سیستم عامل در تخصیص و بازیابی صحیح فضای حافظهپیش آید. با راه افتادن برنامه ها، سیستم عامل بخشی از حافظه را بدان اختصاص میدهد. نشست حافظه زمانی پیش می آید، که سیستم عامل پس از ختم برنامه از بازیابیحافظه درمی ماند. با گذشت زمان صورتحساب داخلی سیستم عامل نشان خواهد داد که دیگرحافظه زیادی باقی نمانده است کامپیوتر می تواند در نتیجه تلاش وسایل گوناگون دراستفاده از رمز شناسایی داخلی (internal ID) یکسان برای انجام وظایف محوله نیز دچاردرهم ریختگی شود. این اتفاقات زمانی پیش می آیند که ابزار های جدیدی به سیستمافزوده می شوند، که با آن از لحاظ سخت افزاری سازگاری ندارند.و بالاخره هرگاه کهاطلاعات مورد نیاز سیستم عامل بر روی دیسک از بین رفته باشد، ممکن است کامپیوتردچار درهم ریختگی شود. این اتفاق زمانی پیش می آید که کامپیوتر پیش از این دچاردرهم ریختگی شده باشد، سیستم برق رسانی اش قطع شده باشد و یا بدون داشتن هرگونهفرصتی برای انتقال محتوای حافظه موقت به فایل های مناسب به یک باره خاموش شده باشد. بدین ترتیب با هر بار راه اندازی سیستم، این درهم ریختگی شرایط را برای درهم ریختگیهای بیشتر فراهم میسازد. آلودگی سیستم به ویروس نیز می تواند سیستم کامپیوتر رادرهم بریزد.حالا که این همه دلایل برای درهم ریختگی کامپیوتر برشمردیم، چگونه میتوان علت آن را تشخیص داد؟ این کار همیشه آسان نیست ولی منابعی وجود دارند که دارایرهنمود هایی با جزئیات کامل برای نزدیک شدن به حل این مسئله هستند. یکی از بهترینشان در این آدرس وجود دارد.

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم