نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

پروژه شناسایی و بررسی شاخص های رضایت مشتری از دیدگاه کارشناسان بانکی و مشتریان بانک رفاه

فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

۲-۱-تعریف وبیان موضوع

۳-۱-اهمیت وضرورت تحقیق

۴-۱-اهداف تحقیق

۵-۱-پیشینه تحقیق

۶-۱-چارچوب نظری تحقیق

۷-۱-سوالات تحقیق

۸-۱-قلمرو تحقیق

۹-۱-تعریف اصطلاحات

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲-مشتری گرایی (رضایت مشتری)

۱-۱-۲-مقدمه

۲-۱-۲- اهمیت رضایت مشتری

۳-۱-۲-رضایت مشتری وموفقیت سازمانی

۴-۱-۲-تعریف مشتری

۵-۱-۲-رضایت مشتری ازدیدگاه ژاپنی ها

۶-۱-۲-مفهوم استراتژی مشتری گرایی

۷-۱-۲-استراتژی های مهم مشتری گرایی

۱-۷-۱-۲-ایجادفرهنگ مشتری گرایی

۲-۷-۱-۲-توانمندسازی منابع انسانی

۳-۷-۱-۲-رهبری به عنوان یک الگو

۴-۷-۱-۲-شناخت مشتریان

۵-۷-۱-۲-شناسایی رقبا

۶-۷-۱-۲-پیروی از استانداردهای جهانی کیفیت

۸-۱-۲-بانکداری براساس نیاز مشتریان

۹-۱-۲-خواسته هاونیازهای مشتریان بانک

۱۰-۱-۲-خواسته هاونیازهای مالی مشتریان بانک

۲-۲-مشتریان کلیدی

۱-۲-۲- علت مراجعه مشتریان کلیدی به بانک

۲-۲-۲-تقسیم بازار برای شناسایی مشتریان کلیدی

۳-۲-۲-ویژگی های مشتریان کلیدی

۴-۲-۲-بازاریابی رابطه مند

۵-۲-۲-رضایت مشتری وبازاریابی رابطه مند

۶-۲-۲-اجزای تشکیل دهنده رابطه

۷-۲-۲-سطوح مختلف بازاریابی جهت ایجادرابطه بامشتری

۳-۲-آمیخته بازاریابی خدمات

۴-۲-محصول (خدمت )

۱-۴-۲-مفهوم محصول (خدمت )

۲-۴-۲-سطوح پنجگانه محصول

۵-۲-توزیع

۱-۵-۲-مقدمه

۲-۵-۲-بانکهای اینترنتی

۶-۲-کارکنان

۱ -۶-۲-مقدمه

۲-۶-۲-اهمیت برقراری ارتباط موثر با مشتریان

۳-۶-۲-مزایای توسعه رابطه بامشتریان

۴-۶-۲-ارتباطات انسانی ونقش آن درجذب مشتری

۵-۶-۲-ارائه شخصیت جذاب ونقش آن درمشتری گرایی

۶-۶-۲-حفظ مشتریان درنبودنخبگان

۷-۶-۲-نگرانی مشتری

۸-۶-۲-پاسخگویی ومسئولیت

۹-۶-۲-معانی ومفاهیم پاسخگویی

۱۰-۶-۲-تفاوت پاسخگویی ومسئولیت

۱۱-۶-۲-پاسخگویی وکنترل

۱۲-۶-۲-پاسخ دهی مشتاقانه

۱۳-۶-۲-قوائدرسیدگی به شکایات مشتریان

۱۴-۶-۲-ویژگی های اساسی یک سیستم پاسخگویی مناسب به شکایات مشتریان

۷-۲-ترفیع

۱-۷-۲-مقدمه

۲-۷-۲-تبلیغات

۳-۷-۲-پیشبردفروش

۴-۷-۲-روابط عمومی

۵-۷-۲- فروش حضوری

۸-۲- امکانات فیزیکی وفرآیندها

۱-۸-۲-مقدمه

۲-۸-۲- فرآیندها

۳-۸-۲-کاهش طول زمان انتظار

۴-۸-۲- روانشناسی زمان انتظار

۹-۲- قیمت

۱-۹-۲-مقدمه

۲-۹-۲-تعریف قیمت

۳-۹-۲- هزینه های غیرمالی خدمت برای مشتریان

۴-۹-۲-عواملی که برقیمت تاثیر می گذارند

۵-۹-۲- قیمت برخی محصولات مالی

۱۰-۲- آشنایی بابانک رفاه کارگران

۱-۱۰-۲- مقدمه

۲-۱۰-۲- تاریخچه بانکداری

۱-۲-۱۰-۲- بانکداری دردوره های قدیم

۲-۲-۱۰-۲- بانکداری درقرون وسطی

۳-۲-۱۰-۲-بانکداری دردوره جدید

۳-۱۰-۲- تاریخچه بانک رفاه

۱-۳-۱۰-۲- بانک رفاه قبل از پیروزی انقلاب

۲-۳-۱۰-۲-بانک رفاه بعد از پیروزی انقلاب

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳- مقدمه

۲-۳- روش تحقیق

۳-۳- جامعه آماری

۴-۳- حجم نمونه آماری

۵-۳- روش نمونه گیری

۶-۳- روش گردآوری داده ها

۷-۳- نحوه تکمیل وتنظیم پرسشنامه

۸-۳- قابلیت اعتبار و روایی ابزارپژوهش

۹-۳- طرح تحلیلی

۱-۹-۳- تحلیل فنی یاکمی

۱-۱-۹-۳- آزمون  T

2-1-9-3- آزمون فریدمن

۳-۱-۹-۳- آزمون مقایسه دومیانگین

۴-۱-۹-۳- تحلیل عاملی

۲-۹-۳-تحلیل تئوریکی

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۱-۴- مقدمه

۲-۴- تحلیل توصیفی

۳-۴- تحلیل استنباطی

۴-۴- آزمون فرض راجع به یک میانگین

۵-۴- تجزیه و تحلیل سوال اول

۶-۴- تجزیه و تحلیل سوال دوم

۷-۴- تجزیه و تحلیل سوال سوم

۱-۷-۴- آزمون فرض راجع به دومیانگین

۸-۴- تجزیه و تحلیل سوال چهارم

۹-۴- یافته های جانبی تحقیق

۱۰-۴- تحلیل عاملی

۱۱-۴-محاسبه شاخص ها

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

 

——————————————————–

جهت دانلود پس از پرداخت لینک به ایمیل شما ارسال میشود

۵۰۰۰ تومان
۱۲۰ صفحه فایل word + فهرست + چکیده و … آماده برای چاپ
رمز: www.3manage.com

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  تاثیر خصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت
دانلود تحقیق مسئله زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع تک هدفه با الگوریتم مبتنی بر ممتیک ترکیبی قورباغه
دانلود تحقیق فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎
دانلود تحقیق طرح ریزی شرکت تولیدی باتری اتومبیل
دانلود تحقیق  تاثیر آموزش پیش دبستانی بر روی کودکان کلاس اول ابتدایی ناحیه یک ساری از دیدگاه معلمان‎
دانلود تحقیق آنتولوژی Ontology و مجوزهای نرم افزاری Licence
دانلود تحقیق آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته
دانلود تحقیق کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی‎

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم