نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی کامپیوتر دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع کامپیوتر دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
آمار و احتمال ۱ ۲۶۳۱۰۴ – ۲۴۱۱۶۵ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۲۶۳۱۲۵ – ۲۴۱۱۹۱ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۲۶۳۱۲۵-۲۴۱۱۹۱ دانلود
آمار و احتمال (۱) ۱۱۱۷۰۷۷-۱۱۱۷۰۲۰ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۱۱۱۷۰۷۸-۱۱۱۷۰۲۱ دانلود
آنالیز عددی ۲ ۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵ دانلود
آنالیز عددی (۲) ۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵ دانلود
آنالیز عددی (۲) ۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵ دانلود
منطق ریاضی ۱۱۱۵۱۷۳-۱۱۱۱۰۵۷ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
آنالیز عددی (۲) ۱۱۱۹۰۰۴-۱۱۱۱۰۷۵ دانلود
منطق ریاضی – منطق ۱۱۱۱۰۵۷-۱۱۱۵۱۷۳ دانلود
منطق ریاضی ۱۱۱۱۰۵۷-۱۱۱۵۱۷۳ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۳۶-۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۱۱۰ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۲۸۴-۱۱۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۳۶ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۴۱۲-۲۶۱۰۶۲-۲۱۱۱۰۹-۲۴۱۰۹۱ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۴۱۰۹۱-۲۱۱۱۰۹-۲۶۱۰۶۲-۲۶۴۱۲۱-۲۶۲۱۱۳ دانلود
ساختمان داده ها و الگوریتم ها ۱۱۱۱۰۷۳-۱۱۱۵۱۹۳ دانلود
معادلات دیفرانسیل ۲۶۴۱۲۱-۲۶۴۱۲۱-۲۶۲۱۱۳-۲۶۱۰۶۲-۲۴۱۰۹۱ دانلود
الکترونیک دیجیتال ۱۱۱۵۲۰۲ دانلود
معماری سیستم های کامپیوتری ۱۱۱۵۲۱۲ دانلود
سیستم کنترل خطی ۱۱۱۵۲۰۸ دانلود
طراحی خودکار مدارات دیجیتال ۱۱۱۵۲۱۳ دانلود
الکترونیک دیجیتال ۱۱۱۵۲۰۲ دانلود
جبر خطی عددی ۲۶۳۱۴۶ دانلود
پایگاه داده ها ۲۶۳۲۰۶-۲۶۳۴۶۲ دانلود
جبر خطی عددی ۲۶۱۳۴۶ دانلود
مدیریت پروژه های نرم افزاری ۲۶۳۳۵۵ دانلود
اصول کامپیوتر ۱ ۲۶۳۰۳۹ دانلود
اصول کامپیوتر ۲ ۲۶۳۰۷۰ دانلود
مستندسازی ۱۱۱۹۰۱۶ دانلود
جبر خطی عددی ۱۱۱۱۱۰۵ دانلود
نظریه محاسبات ۱۱۱۱۱۰۷ دانلود
نظریه محاسبات ۱۱۱۱۱۰۷ دانلود
آمار و احتمال ۱ ۱۱۱۷۰۷۷ دانلود
مستند سازی نرم افزار ۱۱۱۹۰۱۶ دانلود
جبر خطی عددی ۱۱۱۱۱۰۵ دانلود
نظریه محاسبات ۱۱۱۱۱۰۷ دانلود
اصول سیستم های کامپیوتری ۱۱۱۵۱۶۳ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۱۱۱۷۰۷۸ دانلود
مستند سازی نرم افزار ۱۱۱۹۰۱۶ دانلود
جبر خطی عددی ۱۱۱۱۱۰۵ دانلود
آنالیز عددی ۱ – آنالیز عددی ۱۱۱۱۰۸۹-۱۱۱۱۲۹۱-۱۱۱۱۰۴۳-۱۱۱۱۱۰۶ دانلود
ذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۶۱۲۵۰-۲۶۳۱۶۷ دانلود
آمار و احتمال ۱ ۱۱۱۷۰۷۷-۱۱۱۷۰۲۰ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۱۱۱۷۰۷۸-۱۱۱۷۰۲۱ دانلود
آنالیز عددی ۲ ۱۱۱۱۰۷۵-۱۱۱۹۰۰۴ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۱۱۱۷۰۷۸-۱۱۱۷۰۲۱-۱۱۱۷۱۴۴ دانلود
سیستم های عامل – اصول سیستم های عامل ۱۱۱۵۱۹۴-۱۱۱۵۱۴۹-۱۱۱۵۱۱۳-۱۱۱۵۱۷۲ دانلود
ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۰۹۷-۱۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱۰۰ دانلود
مهندسی نرم افزار ۱ -اصول طراحی نرم افزار ۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۹۵-۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۷۰ دانلود
اصول مدیریت – اصول و مبانی مدیریت ۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۱۸۱۰۱ دانلود
مدیریت پروژه های نرم افزاری – مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات ۱۵۱۲۰۰۱-۱۱۱۹۰۰۸ دانلود
اصول و مبانی مدیریت ۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۱۸۱۰۱ دانلود
مدیریت پروژه های نرم افزاری – مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات ۱۵۱۲۰۰۱-۱۱۱۹۰۰۸ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۳۵-۱۱۱۵۱۶۱ دانلود
مدارهای منطقی ۲۶۱۲۲۴-۲۶۳۳۷۶ دانلود
شبکه کامپیوتری ۲۶۱۳۸۹-۲۶۳۴۲۰ دانلود
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی – زبانهای برنامه سازی ۲۶۱۳۰۵-۲۶۳۱۹۳ دانلود
نظریه محاسبات ۲۶۱۴۵۴-۲۶۳۱۸۸ دانلود
تحلیلی و طراحی شی گرا – سیستم های شی گرا ۱۱۱۹۰۱۵-۱۱۱۵۱۲۸ دانلود
متدولوژی ساخت و تولید سیستمهای اطلاعاتی – تحلیل و طراحی شی گرا – سیستمهای شی گرا ۱۱۱۹۰۱۵-۱۱۱۹۰۰۷-۱۱۱۵۱۲۸ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی – اصول کامپیوتر (۱) ۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۳۵-۱۱۱۵۱۶۱ دانلود
فیزیک پایه ۱ ۱۱۱۳۰۸۹-۱۱۱۳۰۹۸-۱۱۱۳۰۹۴ دانلود
مبانی فناوری اطلاعات ۲۶۲۰۴۸ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ۲۶۲۰۳۲ دانلود
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ۱۵۱۲۰۰۲ دانلود
سیستم های چند رسانه ای ۱۱۱۵۱۵۴-۱۱۱۵۱۵۴ دانلود
مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات – مدیریت پروژه های نرم افزاری ۱۵۱۲۰۰۱-۱۱۱۹۰۰۸ دانلود
پایگاه داده ها – اصول طراحی پایگاه داده ها ۱۱۱۵۱۶۹-۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۱۷۷-۱۱۱۵۰۸۸ دانلود
معماری کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۵۰۸۲ دانلود
ریاضی مقدماتی ۲ ۱۱۱۱۲۶۶ دانلود
ریاضی مقدماتی ۲ ۱۱۱۱۲۶۶ دانلود
برنامه سازی پیشرفته – برنامه نویسی پیشرفته ۲۶۱۱۳۸-۲۶۲۰۷۴ دانلود
زبان تخصصی ۲۶۱۲۰۳-۲۶۲۰۵۳ دانلود
آمار و احتمال مهندسی ۱۱۱۵۰۶۶ دانلود
آمار و احتمال مهندسی ۱۱۱۵۰۶۶ دانلود
آمار و احتمال مهندسی ۱۱۱۵۰۶۶ دانلود
ریاضی مهندسی ۱۱۱۱۰۹۵ دانلود
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم – زبانهای ماشینی و اسمبلی ۲۶۱۵۹۸ دانلود
روشهای محاسبات عددی ۱۱۱۵۱۷۹-۱۱۱۵۰۷۵ دانلود
روشهای محاسبات عددی ۱۱۱۵۱۷۹-۱۱۱۵۰۷۵ دانلود
ریاضی عمومی (۱) ۱۱۱۱۱۰۲-۱۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۰۹۹-۱۱۱۱۰۹۶ دانلود
ریاضی ۱ ۱۱۱۱۱۱۰۲-۱۱۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۰۹۶-۱۱۱۱۰۹۹ دانلود
فیزیک پایه ۲ ۱۱۱۳۰۹۵-۱۱۱۳۱۰۳-۱۱۱۳۰۹۹-۱۱۱۳۰۹۰-۱۱۱۳۰۹۵ دانلود
مهندسی اینترنت ۱۱۱۵۱۱۹ دانلود
مهندسی اینترنت ۱۱۱۵۱۱۹ دانلود
گرافیک کامپیوتری (۲) ۱۱۱۵۱۲۱ دانلود
مهندسی اینترنت ۱۱۱۵۱۱۹ دانلود
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار ۱۱۱۵۱۳۴ دانلود
نظریه گراف و کاربردهای آن ۱۱۱۱۰۹۸ دانلود
مهندسی اینترنت ۱۱۱۵۱۱۹ دانلود
مدارهای الکترونیکی ۱۱۱۵۰۷۰ دانلود
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم – زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم ۱۱۱۵۱۱۱-۱۱۱۵۱۱۱-۱۱۱۵۱۹۲ دانلود
اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر ۱ ۱۱۱۵۰۸۰-۱۱۱۵۱۷۱ دانلود
مدار منطقی ۱۱۱۵۱۹۷-۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۱۳۹-۱۱۱۵۰۷۶ دانلود
شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱ ۱۱۱۹۰۱۴-۱۱۱۵۱۴۷-۱۱۱۵۰۹۲ دانلود
مدار منطقی ۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۰۷۶ دانلود
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی – زبانهای برنامه سازی ۱۱۱۵۱۶۸-۱۱۱۵۰۸۴ دانلود
مدارهای منطقی ۱۱۱۵۰۷۶-۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۱۳۹-۱۱۱۵۱۳۹ دانلود
طراحی الگوریتم ها – تحلیل و طراحی الگوریتم ها ۱۱۱۵۰۷۸-۱۱۱۵۱۶۶ دانلود
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی – زبانهای برنامه سازی ۱۱۱۵۱۶۸-۱۱۱۵۰۸۴ دانلود
ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱۱۱۵۱۶۷-۱۱۱۵۰۷۹ دانلود
مهندسی نرم افزار (۱) – اصول طراحی نرم افزار ۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۷۰-۱۱۱۵۱۱۴ دانلود
مهندسی نرم افزار (۱) – اصول طراحی نرم افزار ۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۷۰-۱۱۱۵۱۱۴ دانلود
شبیه سازی کامپیوتری ۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۷۴-۱۱۱۵۱۵۹ دانلود
مهندسی نرم افزار ۲ – تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی ۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۵۰-۱۱۱۹۰۰۶ دانلود
سیستم های اطلاعات مدیریت ۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶ دانلود
مهندسی نرم افزار ۱ – اصول طراحی نرم افزار ۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۹۵-۱۱۱۵۱۷۰ دانلود
مدارهای الکترونیکی ۱۱۱۵۰۷۰ دانلود
اصول پایگاه داده ها – پایگاه داده ها ۱۱۱۵۱۷۷-۱۱۱۵۱۶۹-۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۰۸۸ دانلود
ساختمان گسسته – ریاضیات گسسته ۱۱۱۵۱۹۶-۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۱۱۰۴-۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۵۱۳۷-۱۱۱۵۰۶۷ دانلود
شبیه سازی کامپیوتری ۱۱۱۵۱۷۴-۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۵۹ دانلود
فیزیک پایه ۱ ۱۱۱۳۱۰۱-۱۱۱۳۰۹۳-۱۱۱۳۱۰۱-۱۱۱۳۰۹۴-۱۱۱۳۰۹۸-۱۱۱۳۰۸۹ دانلود
گرافیک کامپیوتری ۲ ۱۱۱۵۱۲۱ دانلود
مهندسی نرم افزار ۲ ۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۱۵ دانلود
مدارهای الکترونیکی – الکترونیک ۱ ۱۱۱۵۰۷۰-۱۱۱۵۰۷۰-۱۳۱۱۰۲۰-۱۱۱۵۰۷۰ دانلود
ریز پردازنده ۱ ۱۱۱۵۰۸۷-۱۱۱۹۰۱۱ دانلود
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم ۱۱۱۵۱۱۱ دانلود
اصول طراحی کامپایلر – کامپایلر ۱ ۱۱۱۵۰۸۰-۱۱۱۵۱۷۱ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۱۱۱۵۰۶۳ دانلود
نظریه زبانها و ماشین ها ۱۱۱۵۰۸۳-۱۱۱۵۱۵۷ دانلود
زبان تخصصی ۱۱۱۵۰۷۴-۱۲۲۵۰۰۸-۱۱۱۵۰۷۴-۱۲۲۵۰۰۸ دانلود
هوش مصنوعی ۱۱۱۵۱۰۱-۱۱۱۵۱۰۱-۱۱۱۹۰۱۲-۱۱۱۹۰۱۲-۱۱۱۵۱۶۵ دانلود
مبانی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۶-۱۱۱۵۲۴۵-۱۱۱۵۱۳۶-۱۱۱۵۲۴۵ دانلود
شبیه سازی کامپیوتری ۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۷۴-۱۱۱۵۱۵۹ دانلود
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی – ارائه مطالب علمی و فنی ۱۱۱۵۰۹۰-۱۱۱۵۱۳۳-۱۱۱۵۱۵۱ دانلود
هوش مصنوعی ۱۱۱۵۱۰۱-۱۱۱۹۰۱۲-۱۱۱۵۱۵۶ دانلود
برنامه سازی پیشرفته – اصول کامپیوتر ۲ ۱۱۱۵۱۶۲-۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۱۳۸ دانلود
اصول طراحی پایگاه داده ها – پایگاه داده ها ۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۱۶۹-۱۱۱۵۱۷۷-۱۱۱۵۱۴۱ دانلود
ساختمان گسسته – ریاضیات گسسته – ساختمان داده های گسسته ۱۱۱۵۱۳۷-۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۵۱۹۶-۱۱۱۱۱۰۴ دانلود
گرافیک کامپیوتری ۱ – گرافیک کامپیوتری ۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۵۱۵۵-۱۱۱۹۰۱۳ دانلود
مبانی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۶-۱۱۱۵۲۴۵-۱۱۱۵۲۴۵-۱۱۱۵۱۳۶ دانلود
معماری کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰-۱۱۱۵۰۸۲-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۵۰۸۲ دانلود
سیستمهای اطلاعات مدیریت ۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶ دانلود
مبانی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۲۴۵-۱۱۱۵۱۳۶-۱۱۱۵۲۴۵-۱۱۱۵۱۳۶ دانلود
مهندسی نرم افزار ۲ – تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی ۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۵۰-۱۱۱۹۰۰۶ دانلود
نظریه زبان ها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبان ها ۱۱۱۵۱۶۵-۱۱۱۵۱۵۷-۱۱۱۵۱۸۳ دانلود
اصول سیستم عامل – سیستم های عامل – سیستم عامل ۱۱۱۵۱۴۹-۱۱۱۵۱۹۴-۱۱۱۵۱۱۳-۱۱۱۵۱۷۲ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی – اصول کامپیوتر ۱ ۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۶۱-۱۱۱۵۱۳۵ دانلود
ریز پردازنده ۱ ۱۱۱۹۰۱۱-۱۱۱۵۰۸۷ دانلود
تحلیل و طراحی شی گرا – سیستم های شی گرا – متدلوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی ۱۱۱۵۱۲۸-۱۱۱۹۰۱۵-۱۱۱۹۰۰۷ دانلود
ساختمان داده ها و الگوریتم ها – ساختمان داده ها ۱۱۱۵۱۴۰-۱۱۱۵۱۶۴-۱۱۱۵۱۱۲-۱۱۱۵۱۴۰ دانلود
شبیه سازی کامپیوتر ۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۵۹-۱۱۱۵۱۷۴ دانلود
آمار و احتمالات کاربردی ۱۱۱۷۰۷۶ دانلود
اقتصاد مهندسی ۲۶۲۱۹۷ دانلود
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ۲۶۲۳۳۸ دانلود
مبانی فناوری اطلاعات ۲۶۲۰۴۸ دانلود
برنامه سازی پیشرفته ۲۶۲۰۷۴ دانلود
آمار و احتمالات کاربردی ۱۱۱۷۱۳۸ دانلود
آمار و احتمال کاربردی ۱۱۱۷۱۳۸ دانلود
تجارت الکترونیک ۱۵۱۱۰۰۲ دانلود
اقتصاد مهندسی ۱۱۱۵۱۴۴ دانلود
مهندسی فناوری اطلاعات (۱) ۱۵۱۱۰۰۱ دانلود
مهندسی فناوری اطلاعات ۲ ۱۵۱۱۰۰۳ دانلود
فناوری اطلاعات برای مدیران ۱۵۱۱۰۱۲ دانلود
مباحث نو در فناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۸ دانلود
مبانی الکترونیک و دیجیتال ۱۵۱۱۰۰۵ دانلود
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ۱۵۱۲۰۰۲ دانلود
سیستمهای چند رسانه ای ۱۱۱۵۱۵۴ دانلود
شبکه های کامپیوتری ۲ ۱۱۱۵۱۵۲ دانلود
تحقیق در عملیات ۱۱۱۵۱۵۸ دانلود
تجارت الکترونیک ۱۵۱۱۰۰۲ دانلود
اقتصاد مهندسی ۱۱۱۵۱۴۴ دانلود
مهندسی فناوری اطلاعات (۲) ۱۵۱۱۰۰۳ دانلود
فناوری اطلاعات برای مدیران ۱۵۱۱۰۱۲ دانلود
مباحث نو در فناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۸ دانلود
مبانی الکترونیک دیجیتال ۱۵۱۱۰۰۵ دانلود
مهندسی نرم افزار ۲ ۱۱۱۵۱۵۰ دانلود
تحقیق در عملیات ۱۱۱۵۱۵۸ دانلود
مبانی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۶-۱۱۱۵۲۴۵ دانلود
مهندسی نرم افزار (۱) ۱۱۱۵۱۹۵-۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۴۶ دانلود
اصول و مبانی مدیریت – اصول مدیریت ۱۲۱۸۱۰۱-۱۲۱۸۰۹۹ دانلود
مبانی و اصول سازمان و مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۱۰۱ دانلود
مبانی و اصول سازمان و مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۱۰۱ دانلود
سیستم های اطلاعات مدیریت ۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶-۱۱۱۵۱۲۷ دانلود
ریاضی مقدماتی ۲ ۱۱۱۱۲۶۶ دانلود
مهندسی نرم افزار (۱) ۱۱۱۵۱۹۵-۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۴۶ دانلود
زبان تخصصی ۲۶۱۲۰۳-۲۶۲۰۵۳ دانلود
شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری (۱) ۱۱۱۹۰۱۴-۱۱۱۵۰۹۲-۱۱۱۵۱۴۷ دانلود
مبانی و اصول سازمان و مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۱۰۱-۱۲۲۸۰۹۹ دانلود
آمار و احتمال مهندسی ۲۶۱۱۱۷ دانلود
اصول طراحی پایگاه داده ها ۲۶۱۳۴۷ دانلود
مهندسی اینترنت ۲۶۱۶۷۹ دانلود
مدارهای الکترونیکی ۲۶۱۱۵۹ دانلود
روشهای محاسبات عددی ۲۶۱۲۱۹ دانلود
ریاضیات مهندسی ۲۶۱۱۹۰ دانلود
ساختمان داده ها (ساختمان داده ها و الگوریتمها) ۲۶۱۱۸۵-۲۶۱۶۰۰ دانلود
ذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۶۱۲۵۰ دانلود
اصول طراحی پایگاه داده ها ۲۶۱۳۴۷ دانلود
مدار الکتریکی ۱ ۲۶۱۱۰۱ دانلود
مدارهای الکترونیکی ۲۶۱۱۵۹ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۲۶۱۰۷۸ دانلود
ریاضیات مهندسی ۲۶۱۱۹۰ دانلود
ساختمان داده ها ۲۶۱۶۰۰ دانلود
آمار و احتمال مهندسی ۲۶۱۱۱۷ دانلود
زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم ۲۶۱۱۷۱ دانلود
مدارهای الکترونیکی ۲۶۱۱۵۹ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۲۶۱۰۷۸ دانلود
ریاضیات مهندسی ۲۶۱۱۹۰ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۲۶۱۰۷۸ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۲۶۱۰۷۸ دانلود
ذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۶۱۲۵۰ دانلود
آمار و احتمال مهندسی ۱۱۱۵۰۶۶ دانلود
گرافیک کامپیوتری ۲ ۱۱۱۵۱۲۱ دانلود
مدارهای الکترونیکی ۱۱۱۵۰۷۰ دانلود
ریاضیات مهندسی ۱۱۱۱۰۹۵ دانلود
ریاضیات مهندسی ۱۱۱۱۰۹۵ دانلود
ریاضیات مهندسی ۱۱۱۱۰۹۵ دانلود
مدارهای الکتریکی – مدارهای الکتریکی ۱ ۱۱۱۵۰۶۵ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۱۱۱۷۰۷۸ دانلود
آمار و احتمال مهندسی ۱۱۱۵۰۶۶ دانلود
نظریه گراف و کاربردهای آن ۱۱۱۱۰۹۸ دانلود
ریاضیات مهندسی ۱۱۱۱۰۹۵ دانلود
روشهای محسبات عددی ۱۱۱۵۰۷۵ دانلود
ریاضی مهندسی ۱۱۱۱۰۹۵ دانلود
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ۱۱۱۵۰۸۴ دانلود
مبانی کامپیوتر ۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۳۵-۱۱۱۵۰۶۳ دانلود
برنامه سازی پیشرفته ۲۶۱۱۳۸ دانلود
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم ۲۶۱۵۹۸ دانلود
زبان ماشین و برنامه ریزی سیستم ۱۱۱۱۰۴۷-۱۱۱۵۱۱۱ دانلود
معدلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۰-۱۱۱۱۰۳۶-۱۱۱۱۰۹۴-۱۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۱۱۰-۱۱۱۱۱۱۱ دانلود
هوش مصنوعی ۲۶۳۴۰۱ – ۲۶۱۴۷۵ دانلود
اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر ۱ ۲۶۳۲۲۷-۲۶۱۲۶۶ دانلود
سیستمهای اطلاعات مدیریت ۲۶۳۳۶۰-۲۶۱۷۶۵ دانلود
مهندسی نرم افزار ۱ -اصول طراحی نرم افزار ۲۶۳۲۱۱-۲۶۱۶۲۱ دانلود
نظریه زبانها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبانها ۲۶۳۱۳۰-۲۶۱۲۹۲ دانلود
سیستم عامل ۱ – اصول سیستمهای عامل ۲۶۳۲۳۲-۲۶۱۶۱۶ دانلود
ریز پردازنده ۱ ۲۶۳۳۹۷-۲۶۱۳۳۱ دانلود
طراحی الگوریتمها – طراحی و تحلیل الگوریتمها ۲۶۳۱۵۱-۲۶۱۲۴۵ دانلود
هوش مصنوعی ۲۶۳۴۰۱-۲۶۱۴۷۵ دانلود
اصول طراحی کامپایلر ها – کامپایلر ۱ ۲۶۳۲۲۷-۲۶۱۲۶۶ دانلود
مدارهای منطقی ۲۶۳۳۷۶-۲۶۱۲۲۴ دانلود
معماری کامپیوتر ۲۶۳۳۸۱-۲۶۱۲۸۷ دانلود
مهندسی نرم افزار ۱ -اصول طراحی نرم افزار ۲۶۳۲۱۱-۲۶۱۶۲۱ دانلود
نظریه زبانها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبان ها ۲۶۳۱۳۰-۲۶۱۲۹۲ دانلود
شبکه های کامپیوتر ۲۶۳۴۲۰-۲۶۱۳۸۹ دانلود
سیستم های عامل – اصول سیستم های عامل ۲۶۳۲۳۲-۲۶۱۶۱۶ دانلود
ریزپردازنده (۱) ۲۶۳۳۹۷-۲۶۱۳۳۱ دانلود
طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتم ها ۲۶۳۱۵۱-۲۶۱۲۴۵ دانلود
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی – زبان های برنامه سازی ۲۶۳۱۹۳-۲۶۱۳۰۵ دانلود
اصول طراحی کامپایلرها – کامپایلر (۱) ۱۱۱۵۱۷۱-۱۱۱۵۰۸۰ دانلود
سیستمهای اطلاعات مدیریت ۲۶۳۳۶۰-۲۶۱۷۶۵ دانلود
مهندسی نرم افزار ۱ – اصول طراحی نرم افزار ۲۶۳۲۱۱-۲۶۱۶۲۱ دانلود
اصول طراحی کامپایلر – کامپایلر ۱ ۲۶۳۲۲۷-۲۶۱۲۶۶ دانلود
سیستمهای اطلاعات مدیریت ۲۶۳۳۶۰-۲۶۱۷۶۵ دانلود
ریز پردازنده (۱) ۲۶۳۳۹۷-۲۶۱۳۳۱ دانلود
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی – زبانهای برنامه سازی ۱۱۱۵۱۶۸-۱۱۱۵۰۸۴ دانلود
ریزپردازنده ۱۱۱۹۰۱۱-۱۱۱۵۰۸۷ دانلود
اصول طراحی کامپایلر – کامپایلر ۱ ۱۱۱۵۱۷۱-۱۱۱۵۰۸۰ دانلود
ریز پردازنده (۱) ۱۱۱۵۰۸۷-۱۱۱۹۰۱۱ دانلود
طراحی الگوریتمها – طراحی و تحلیل الگوریتمها ۱۱۱۵۰۷۸-۱۱۱۵۱۶۶-۱۱۱۵۱۴۲- دانلود
ساختمان گسسته – ریاضی گسسته ۲۶۲۰۶۹-۲۶۳۰۸۶-۲۶۱۱۲۲ دانلود
شبیه سازی کامپیوتر ۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۷۴-۱۱۱۵۱۵۹ دانلود
اصول طراحی پایگاه داده ها – پایگاه داده ها ۱۱۱۵۰۸۸-۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۰۸۸-۱۱۱۵۱۶۹-۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۱۷۷ دانلود
گرافیک کامپیوتری ۱ – گرافیک کامپیوتری ۱۱۱۵۱۵۵-۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۹۰۱۳ دانلود
شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱ ۱۱۱۵۱۴۷-۱۱۱۵۰۹۲-۱۱۱۹۰۱۴ دانلود
سیستم های عامل – اصول سیستم های عامل ۱۱۱۵۱۱-۱۱۱۵۱۴۹-۱۱۱۵۱۷۲ دانلود
ریاضی مقدماتی ۱۱۱۱۲۶۵-۱۱۱۱۲۶۳ دانلود
ریاضی ۱ ۲۶۳۰۳۵-۲۶۲۰۲۷-۲۱۱۰۱۲-۲۶۳۰۱۸-۲۶۱۵۶۱ دانلود
ساختمان گسسته – ریاضیات گسسته ۲۶۱۱۲۲-۲۶۳۰۸۶-۲۶۲۰۶۹ دانلود
هوش مصنوعی ۲۶۲۳۷۱-۲۶۳۴۰۱-۲۶۱۴۷۵ دانلود
ساختمان گسسته – ریاضی گسسته ۲۶۲۰۶۹-۲۶۳۰۸۶-۲۶۱۱۲۲ دانلود
مدارهای منطقی ۲۶۲۱۲۹-۲۶۳۳۷۶-۲۶۱۲۲۴ دانلود
معماری کامپیوتر ۲۶۲۱۷۶-۲۶۳۳۸۱-۲۶۱۲۸۷ دانلود
نظریه زبانها و ماشینها – نظریه اتوماتا و زبانها ۲۶۲۴۰۳-۲۶۳۱۳۰-۲۶۱۲۹۲ دانلود
نظریه زبانها و ماشینها – نظریه اتوماتا و زبانها ۲۶۲۴۰۳-۲۶۳۱۳۰-۲۶۱۲۹۲ دانلود
سیستم های عامل – اصول سیستم های عامل ۲۶۲۲۵۷-۲۶۳۲۳۲-۲۶۱۶۱۶ دانلود
طراحی الگوریتمها – طراحی و تحلیل الگوریتمها ۲۶۲۱۶۰-۲۶۳۱۵۱-۲۶۱۲۴۵ دانلود
معماری کامپیوتر ۲۶۲۱۷۶-۲۶۳۳۸۱-۲۶۱۲۸۷-۲۶۲۱۷۶ دانلود
مهندسی نرم افزار (۱) – اصول طراحی نرم افزار ۲۶۱۶۲۱-۲۶۳۲۱۱-۲۶۲۲۲۰-۲۶۲۲۲۰ دانلود
نظریه زبانها و ماشینها – نظریه اتوماتا و زبانها ۲۶۱۲۹۲-۲۶۳۱۳۰-۲۶۲۴۰۳- دانلود
سیستمهای عامل – اصول سیستمهای عامل ۲۶۲۲۵۷-۲۶۳۲۳۲-۲۶۱۶۱۶ دانلود
هوش مصنوعی ۱۱۱۵۱۵۶-۱۱۱۹۰۱۲-۱۱۱۵۱۰۱ دانلود
ساختمانهای گسسته – ریاضیات گسسته ۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۱۱۰۴-۱۱۱۵۱۳۷ دانلود
گرافیک کامپیوتری – گرافیک کامپیوتری ۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۹۰۱۳-۱۱۱۵۱۵۵ دانلود
سیستمهای اطلاعات مدیریت ۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶-۱۱۱۵۱۲۷ دانلود
شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱ ۱۱۱۵۰۹۲-۱۱۱۹۰۱۴-۱۱۱۵۱۴۷ دانلود
نظریه زبانها و ماشینها – نظریه اتوماتا و زبانها ۱۱۱۵۰۸۳-۱۱۱۵۱۶۵-۱۱۵۱۵۷- دانلود
هوش مصنوعی ۱۱۱۵۱۵۶-۱۱۱۹۰۱۲-۱۱۱۵۱۰۱ دانلود
اصول طراحی پایگاه داده ها – پایگاه داده ها ۱۱۱۵۱۴۱-۱۱۱۵۱۷۷-۱۱۱۵۱۶۹-۱۱۱۵۰۸۸ دانلود
مدارهای منطقی ۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۱۳۹-۱۱۱۵۰۷۶ دانلود
سیستمهای اطلاعات مدیریت ۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶-۱۱۱۵۱۲۷ دانلود
مهندسی نرم افزار (۱) – اصول طراحی نرم افزار ۱۱۱۵۱۷۰-۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۴۶ دانلود
نظریه زبانها و ماشینها ۱۱۱۵۱۵۷-۱۱۱۵۰۸۳ دانلود
گرافیک کامپیوتری – گرافیک کامپیوتری ۱ ۱۱۱۹۰۱۳-۱۱۱۵۱۵۵-۱۱۱۵۱۲۰ دانلود
معماری کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰-۱۱۱۵۰۸۲-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۵۱۴۳ دانلود
طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتم ها ۱۱۱۵۱۶۶-۱۱۱۵۰۷۸-۱۱۱۵۱۴۲- دانلود
ساختمان داده ها – ساختمان داده ها و الگوریتم ۱۱۱۵۱۱۲-۱۱۱۵۱۶۴-۱۱۱۵۱۴۰-۱۱۱۵۱۴۰ دانلود
مهندسی نرم افزار (۱) – اصول طراحی نرم افزار ۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۷۰-۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۴۶ دانلود
مدارهای منطقی ۱۱۱۵۰۷۶-۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۱۳۹-۱۱۱۵۱۳۹ دانلود
فیزیک پایه ۱ ۲۶۴۰۱۴ دانلود
ساختمان داده و الگوریتم ها – ساختمان داده ها ۱۱۱۵۱۱۲-۱۱۱۵۱۶۴-۱۱۱۵۱۴۰- دانلود
ساختمان های گسسته – ریاضیات گسسته ۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۵۱۳۷ دانلود
ساختمان های گسسته – ریاضیات گسسته ۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۵۱۳۷-۱۱۱۱۱۰۴ دانلود
گرافیک کامپیوتری – گرافیک کامپیوتری ۱ ۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۹۰۱۳-۱۱۱۵۱۵۵ دانلود
شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱ ۱۱۱۹۰۱۴-۱۱۱۵۱۴۷-۱۱۱۵۰۹۲ دانلود
ذخیره و بازیابی اطلاعات ۱۱۱۵۰۷۹-۱۱۱۵۰۷۹-۱۱۱۵۰۷۹-۱۱۱۵۱۶۷ دانلود
آمار و احتمال مهندسی ۲۶۴۰۹۸-۲۶۱۱۱۷ دانلود
روشهای محاسبات عددی ۱۱۱۵۱۷۹-۱۱۱۵۰۷۵ دانلود
اصول طراحی پایگاه داده ها ۲۶۲۱۵۵-۲۶۱۳۴۷ دانلود
مهندسی نرم افزار (۲) ۲۶۲۲۷۸-۲۶۱۶۳۷ دانلود
اصول طراحی پایگاه داده ها ۲۶۲۱۵۵-۲۶۱۳۴۷ دانلود
مدارهای الکترونیکی – مبانی الکترونیک دیجیتال ۲۶۲۳۹۰-۲۶۱۱۵۹ دانلود
مهندسی نرم افزار ۲ ۲۶۲۲۷۸-۲۶۱۶۳۷ دانلود
ساختمان داده ها ۲۶۲۱۳۴-۲۶۱۶۰۰ دانلود
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی – ارائه مطالب عملی و فنی ۲۶۱۳۶۸-۲۶۲۲۸۳-۲۶۱۸۲۵-۲۶۲۵۳۱ دانلود
زبان تخصصی ۱۱۱۵۰۷۴-۱۲۲۵۰۰۸-۱۲۲۵۰۰۸ دانلود
نظریه زبانها و ماشین ها – نظریه اتوماتا و زبانها ۱۱۱۵۰۸۳-۱۱۱۵۱۵۷-۱۱۱۵۱۶۵-۱۱۱۵۱۵۷ دانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی – اصول کامپیوتر (۱) ۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۳۵-۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۶۱-۱۱۱۵۰۶۳ دانلود
زبان تخصصی ۱۲۲۵۰۰۸-۱۱۱۵۰۷۴ دانلود
مدارهای الکتریکی ۱ – مدارهای الکتریکی ۱۱۱۵۰۶۵-۱۱۱۵۱۸۴ دانلود
فیزیک پایه ۱ ۱۱۱۳۰۸۹-۱۱۱۳۰۹۴-۱۱۱۳۰۹۸-۱۱۱۳۰۹۴-۱۱۱۳۱۰۱-۱۱۱۳۰۹۴ دانلود
برنامه سازی پیشرفته ۲۶۲۰۷۴-۲۶۱۱۳۸ دانلود
ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۰۹۷-۱۱۱۱۱۰۰-۱۱۱۱۱۰۰ دانلود
سیگنال ها و سیستم ها ۱۱۱۵۲۰۴ دانلود
ریزپردازنده ۱ ۲۶۱۳۳۱-۲۶۳۳۹۷ دانلود
ریاضی ۱ ۱۱۱۱۱۱۰۲-۱۱۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۰۹۶-۱۱۱۱۰۹۹ دانلود
برنامه سازی پیشرفته – اصول کامپیوتر ۲ ۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۱۳۸-۱۱۱۵۱۶۲ دانلود
ریاضی مقدماتی ۱ – ریاضی مقدماتی ۹۹۷۵۸۳-۹۹۷۳۲۷ دانلود
ریاضی عمومی ۱ ۱۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۰۹۹ دانلود
ریاضی عمومی ۱ ۱۱۱۱۰۹۹-۱۱۱۱۱۰۸-۱۱۱۱۰۱۸ دانلود

مطالب مرتبط

نمونه سوال آزمون استخدامی آموزش و پرورش تخصصی رشته هنرآموز کامپیوتر
دانلود تحقیق با عنوان فناوری اطلاعات و بر آموزش و یادگیری دانش آموزان چه تاثیری دارد
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم پایه و تجربی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی شیمی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی حسابداری دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی زیست شناسی دانشگاه پیام نور

۷پاسخ به “نمونه سوال رشته تحصیلی کامپیوتر دانشگاه پیام نور”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم