نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
حسابداری صنعتی ۲ ۱۳۲۲۰۳-۱۶۰۲۲۵ دانلود
حسابداری صنعتی (۳) ۱۳۲۲۶۶-۱۶۰۳۲۷ دانلود
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم – فنون تجزیه و تحلیل سیستمها ۲۸۱۳۱۱-۱۳۱۲۴۹-۱۳۲۲۵۰-۲۸۱۸۳۱-۱۳۱۸۴۱-۱۳۲۵۱۴ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۲۸۱۱۹۱-۱۳۱۱۷۳-۱۶۰۳۷۴ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۳۲۰۳۶-۱۶۰۰۴۲-۷۰۱۱۵۵ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی – رفتار سازمانی ۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی ۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۰۷-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۱۸۱۸۲-۱۲۱۸۱۰۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۲۸۱۷۴۳-۱۶۰۱۵۱-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۸۰۳۶۸-۱۳۲۰۸۳-۱۱۳۱۷۷-۲۸۱۱۰۰-۱۳۱۰۸۱ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۳۱۰۱۹-۲۸۱۰۱۴-۱۳۲۰۱۵-۱۱۳۰۱۲-۷۰۱۱۲۹-۱۶۰۰۱۶ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
ریاضیات کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه مقدمات آمار ۲ ۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی ۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۲۸ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۱۳۲۰۳۶-۱۱۳۰۳۳-۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۶۰۰۴۲ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۱۳۰۳۳-۱۳۲۰۳۶ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم – فنون تجزیه و تحلیل سیستمها ۲۸۱۳۱۱-۱۳۱۲۴۹-۱۳۲۲۵۰ دانلود
اقتصاد خرد – اصول علم اقتصاد ۱ ۲۸۱۱۱۶-۱۳۱۰۶۶-۱۳۲۰۹۹-۱۶۰۰۵۸ دانلود
تحقیق در عملیات (۲) – پژوهش عملیاتی ۲ ۲۸۱۱۸۴-۱۳۱۱۸۹-۱۳۲۱۶۴-۱۶۰۲۹۳ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه و مقدمات ۱۱۱۱۰۱۰-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵ دانلود
روش تحقیق در مدیریت – روش تحقیق و ماخذشناسی – روش تحقیق ۱۲۸۱۲۱۸-۱۳۱۱۵۲-۱۳۲۱۸۵-۱۱۳۱۵۶-۱۶۰۲۰۴ دانلود
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت – مبانی و کاربرد کامپیوتر – مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ۱۸۰۵۴۰-۱۶۰۱۷۰-۱۳۲۱۳۸-۱۳۱۲۶۱-۲۸۱۱۶۳-۱۶۰۴۴۱ دانلود
اقتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۱۱۰۵ دانلود
حسابداری صنعتی (۳) ۱۶۰۳۲۷-۱۳۲۲۶۶ دانلود
حسابداری صنعتی ۲ ۱۲۱۴۰۱۳-۱۲۱۴۰۲۶ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹ دانلود
حسابداری صنعتی (۱) – حسابداری صنعتی ۱۶۰۱۱۸-۲۸۱۱۴۲-۱۳۲۱۵۹ دانلود
مدیریت مالی ۱ – مدیریت مالی ۲۸۱۸۶۶-۲۸۱۲۰۲-۱۶۰۲۷۲-۱۳۲۲۱۹-۱۳۲۵۴۰ دانلود
مدیریت مالی ۱ – مدیریت مالی ۱۳۲۵۴۰-۱۳۲۲۱۹-۲۸۱۸۶۶-۲۸۱۲۰۲-۱۶۰۲۷۲ دانلود
زبان تخصصی ۲ ۲۸۱۲۸۶-۱۳۱۲۱۲-۱۳۲۲۳۱-۲۸۱۹۱۰-۱۳۱۷۶۹ دانلود
زبان تخصصی ۲ ۲۸۱۲۸۶-۱۳۱۲۱۲-۱۳۲۲۳۱-۲۸۱۹۱۰-۱۳۱۷۶۹ دانلود
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ۱۲۳۸۰۰۶-۱۲۱۸۰۷۱-۱۲۱۸۱۲۴-۱۲۱۸۰۳۳ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱۶۰۰۳۷-۲۸۱۰۵۶-۱۳۱۰۳۱-۱۳۲۰۴۱ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱۳۲۰۴۱-۱۳۱۰۳۱-۲۸۱۰۵۶-۱۶۰۰۳۷ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۱۲۱۴۰۱۵-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۳۸-۱۲۱۴۰۲۱ دانلود
کنترل کیفیت آماری ۱۳۲۲۴۵-۱۳۲۶۱۶ دانلود
حفاظت صنعتی ۱۳۲۳۰۵ دانلود
مدیریت منابع انسانی ۱۲۳۸۰۰۳ دانلود
روانشناسی صنعتی ۱۳۲۱۰۱ دانلود
کنترل کیفیت آماری ۱۱۱۷۰۱۶-۱۱۱۷۰۱۴ دانلود
کنترل پروژه ۱۲۱۸۰۷۸ دانلود
مبانی مدیریت صنعتی ۱۲۳۸۰۰۲ دانلود
روابط صنعتی ۱۲۳۸۰۰۱ دانلود
سیستمهای خرید ، انبارداری و توزیع ۱۲۳۸۰۰۵ دانلود
تحقیق در عملیات ۱۲۳۸۰۰۷ دانلود
زبان تخصصی مدیریت صنعتی ۱۲۱۲۰۳۷ دانلود
کنترل و کیفیت آماری ۱۱۱۷۰۱۶-۱۱۱۷۰۱۴ دانلود
مبانی مدیریت صنعتی ۱۲۳۸۰۰۲ دانلود
کاربرد آمار در مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۵ دانلود
حفاظت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۴ دانلود
حسابداری صنعتی ۳ ۱۲۱۴۰۱۴ دانلود
مدیریت کارخانه ۱۲۱۸۰۸۳ دانلود
روان شناسی صنعتی ۱۲۱۷۰۹۳ دانلود
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ۱۲۱۸۲۷۲-۱۲۱۸۰۷۷ دانلود
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در بخش صنعت ۱۲۱۸۰۸۰-۱۲۳۸۰۱۴ دانلود
بازاریابی بین الملل ۱۲۱۸۰۷۹ دانلود
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها ۱۲۱۸۲۶۷ دانلود
حفاظت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۴ دانلود
بازاریابی و مدیریت بازار ۱۲۱۸۲۶۹ دانلود
مدیریت کارخانه ۱۲۱۸۰۸۳ دانلود
مدیریت مالی ۱۲۱۸۰۶۹ دانلود
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ۱۲۱۸۲۷۲-۱۲۱۸۰۷۷ دانلود
زبان تخصصی ۳ ۱۲۱۲۰۳۵ دانلود
زبان تخصصی ۳ ۱۲۱۲۰۲۴ دانلود
زبان تخصصی ۴ ۱۲۱۲۰۳۶ دانلود
سیستم اطلاعات مدیریت ۱۲۱۸۰۸۵ دانلود
سیستمهای اطلاعات مدیریت ۱۲۳۵۰۱۷-۱۲۱۸۱۲۷-۱۲۱۸۰۸۵ دانلود
زبان تخصصی (۱) ۱۲۱۲۰۳۳-۱۲۱۲۰۲۲-۱۲۱۲۱۶۶ دانلود
کنترل و کیفیت آماری ۱۱۱۷۰۱۴-۱۱۱۷۰۱۶ دانلود
آمار و احتمالات ۱۱۱۷۰۸۹-۱۲۲۱۱۱۰ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۱۲۱۴۰۳۸-۱۲۱۴۰۱۵-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۲۱ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پزوهش عملیاتی (۱) ۱۶۰۲۶۷-۱۳۱۱۴۷-۲۸۱۱۷۹ دانلود
سیستم های خرید – انبارداری و توضیع ۲۸۱۳۸۸-۱۳۲۲۸۷-۱۳۲۵۰۹ دانلود
مدیریت مالی (۱) – مدیریت مالی ۱۲۱۴۰۳۰-۱۲۱۴۰۷۰-۱۲۱۸۰۶۹-۱۲۳۵۰۰۴-۱۲۳۸۰۰۹ دانلود
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۱۳۲۰۵۷-۲۸۱۰۷۷ دانلود
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۱۳۲۰۵۷-۲۸۱۰۷۷ دانلود
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۱۲۱۸۰۶۳-۱۲۱۸۱۱۷ دانلود
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی ۱۲۱۸۰۴۰-۱۲۳۸۰۱۱ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی ۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۲۶۸ دانلود
بازاریابی بین المللی ۱۲۱۸۰۷۹-۱۲۱۸۱۴۵ دانلود
بازار یابی بین الملل ۱۲۱۸۰۷۹-۱۲۱۸۱۴۵ دانلود
مدیریت تولید ۲۸۱۳۴۶-۱۳۲۲۷۱-۱۶۰۳۴۸-۱۳۲۵۳۵ دانلود
اصول علم اقتصاد ۲ – افتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۲۱۲۲-۱۶۰۰۸۴-۱۳۱۱۰۵ دانلود
مدیریت تولید ۱۲۱۸۱۲۶-۱۲۱۸۰۷۲-۱۲۱۸۰۹۵-۱۲۳۸۰۰۸ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
اصول علم اقتصاد ۲ – افتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۲۱۲۲-۱۶۰۰۸۴-۱۳۱۱۰۵ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ۲۸۱۱۲۱-۱۳۱۰۷۱-۱۳۲۰۴۱-۱۶۰۰۷۹-۱۶۰۴۱۳ دانلود
بازاریابی و مدیریت بازار – اصول بازاریابی ۱۳۲۵۵۶-۱۳۲۲۲۴-۲۸۱۲۳۹-۲۶۴۳۷۲ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ ۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۲۸-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۲۶۸-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۶۵ دانلود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم