نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی مدیریت دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع مدیریت دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
مدیریت مالی ۲ ۱۲۱۴۰۷۲-۱۲۱۴۰۳۵ دانلود
مبانی مدیریت دولتی ۱۲۱۸۱۹۸ دانلود
حقوق اساسی ۱۳۱۰۲۴-۲۸۱۰۳۵-۱۱۳۱۲۱-۱۳۲۰۲۰ دانلود
سیستمهای اطلاعات مدیریت ۱۲۱۸۱۲۷-۱۲۱۸۰۸۵-۱۲۱۸۰۳۵-۱۲۳۴۰۰۳ دانلود
مبانی مدیریت دولتی ۱۲۱۸۱۹۸ دانلود
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ۱۲۱۸۱۲۷-۱۲۱۸۰۸۵-۱۲۱۸۰۳۵-۱۲۳۴۰۰۳ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۶۰۰۱ دانلود
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۲۸۱۱۹۱-۱۳۱۱۷۳-۱۶۰۳۷۴ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۳۲۰۳۶-۱۶۰۰۴۲-۷۰۱۱۵۵ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی – رفتار سازمانی ۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی ۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۰۷-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۱۸۱۸۲-۱۲۱۸۱۰۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۲۸۱۷۴۳-۱۶۰۱۵۱-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۸۰۳۶۸-۱۳۲۰۸۳-۱۱۳۱۷۷-۲۸۱۱۰۰-۱۳۱۰۸۱ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۳۱۰۱۹-۲۸۱۰۱۴-۱۳۲۰۱۵-۱۱۳۰۱۲-۷۰۱۱۲۹-۱۶۰۰۱۶ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
ریاضیات کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه مقدمات آمار ۲ ۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی ۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۲۸ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۱۳۲۰۳۶-۱۱۳۰۳۳-۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۶۰۰۴۲ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۱۳۰۳۳-۱۳۲۰۳۶ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی – رفتار سازمانی ۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی ۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی ۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۰۱۰ دانلود
مبانی روش تحقیق ۱۲۲۱۰۳۵ دانلود
مدیریت منابع انسانی ۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۲۶۵-۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۱۸۰۷۵ دانلود
مدیریت مالی ۱ – مدیریت مالی ۱۲۳۵۰۰۴-۱۲۱۴۰۷۰-۱۲۳۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۶۹ دانلود
ساختمان داده ها و الگوریتم ها ۱۱۱۱۰۷۳-۱۱۱۵۱۹۳ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی ۲۸۱۳۰ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۱۶۰۰۴۲ دانلود
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ ۱۶۰۴۰۸ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
اقتصاد خرد ۱۲۲۱۰۳۶ دانلود
کار آفرینی – کار آفرینی و توانمند سازی – مبانی کار آفرینی ۱۲۳۵۰۴۶-۱۲۴۴۰۲۷-۱۲۲۲۱۷۶-۱۲۳۴۰۲۹ دانلود
مبانی روش تحقیق در مدیریت ۱۲۲۱۰۳۵ دانلود
مهندسی نرم افزار ۱ -اصول طراحی نرم افزار ۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۹۵-۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۷۰ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ ۱۱۱۱۱۱۷ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد(۲) ۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۳۲-۱۲۲۱۰۱۹ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۲۸۱۱۹۱ دانلود

مطالب مرتبط

بررسی تاثیرباورهاواعتقادات در رفتارهای اجتماعی-اقتصادی وسیاسی دربین دانش آموزان مدارس متوسطه شهریاسوج
ضرورت کارآفرینی و توسعه آن(چالشها و راهکارها)
اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر بهزیستی روانشناختی و ناسازگاری های همسران
ارزیابی عوامل انگیزشی مشارکت کارکنان در آموزش ضمن خدمت موردشرکت نفت فلات قاره ایران
تأثیر مداخلات شناختی رفتاری مددکاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار
راه کارهای رفتاریِ مربیان با متربیانِ مونث ، جهت ورود به سن تکلیف، ازمنظرقرآن
بررسی اثر استفاده از مدیریت ارتباط با تامین کننده الکترونیک (e-SRM) بر بهبود مدیریت زنجیره تامین کارخانه آجر زرنمای اصفهان
بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی؛ شرکت عمران بهارستان)

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم