نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی مجموع دروس تجمیع دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع تجمیع دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
درآمدی بر اقتصاد اسلامی ۹۹۷۵۰۱ دانلود
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ۹۹۲۲۰۲ دانلود
قرائت و درک متون عربی ۱۹۲۳۶۵ دانلود
مالیه عمومی ۲۸۱۷۵۹ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۳۲-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۰۶ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۲۸۱۱۹۱-۱۳۱۱۷۳-۱۶۰۳۷۴ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۳۲۰۳۶-۱۶۰۰۴۲-۷۰۱۱۵۵ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی – رفتار سازمانی ۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی ۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۰۷-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۱۸۱۸۲-۱۲۱۸۱۰۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۲۸۱۷۴۳-۱۶۰۱۵۱-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۸۰۳۶۸-۱۳۲۰۸۳-۱۱۳۱۷۷-۲۸۱۱۰۰-۱۳۱۰۸۱ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۳۱۰۱۹-۲۸۱۰۱۴-۱۳۲۰۱۵-۱۱۳۰۱۲-۷۰۱۱۲۹-۱۶۰۰۱۶ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
ریاضیات کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه مقدمات آمار ۲ ۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی ۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۲۸ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۱۳۲۰۳۶-۱۱۳۰۳۳-۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۶۰۰۴۲ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۱۳۰۳۳-۱۳۲۰۳۶ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
نحو کاربردی ۳ ۱۹۲۳۱۸ دانلود
صرف ۲ ۱۹۲۲۷۹ دانلود
اکولوژی عمومی – اکولوژی ۱۴۱۱۱۹۸-۱۴۱۱۰۵۳ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۱۲۱۴۰۳۸-۱۲۱۴۰۱۵-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۲۱ دانلود
آمار و احتمالات ۱۱۱۷۰۸۹ دانلود
حسابرسی ۱ – حسابرسی ۱۲۱۴۰۲۷-۱۲۱۴۰۷۷-۱۲۱۴۰۷۳ دانلود
برنامه سازی پیشرفته – اصول کامپیوتر ۲ ۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۱۳۸-۱۱۱۵۱۶۲ دانلود
مهندسی نرم افزار ۱ -اصول طراحی نرم افزار ۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۹۵-۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۷۰ دانلود
تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۹۹۷۶۰۱ دانلود
تفسیر موضوعی نهج البلاغه ۹۹۷۶۲۲ دانلود
اقتصاد خرد – اصول علم اقتصاد (۱) ۱۲۲۱۰۰۵-۱۲۱۸۰۰۴-۱۲۲۱۰۳۶-۱۲۲۱۰۱۸ دانلود
مبانی و اصول سازمان و مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۱۰۱ دانلود
مبانی و اصول سازمان و مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۱۰۱ دانلود
مبانی و اصول سازمان و مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۱۰۱-۱۲۲۸۰۹۹ دانلود
شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰ دانلود
اقتصاد خرد ۱۲۲۱۰۳۶ دانلود
کار آفرینی – کار آفرینی و توانمند سازی – مبانی کار آفرینی ۱۲۳۵۰۴۶-۱۲۴۴۰۲۷-۱۲۲۲۱۷۶-۱۲۳۴۰۲۹ دانلود
آشنایی با علوم قرآن و حدیث ۱۹۲۳۵۱ دانلود
آمار و احتمال ۲ ۱۱۱۷۱۴۴-۱۱۱۷۰۲۱-۱۱۱۷۰۷۸ دانلود
ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱۰۳-۱۱۱۱۰۹۷-۱۱۱۱۱۰۰-۱۱۱۱۱۰۰ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹ دانلود
پول و ارز و بانکداری – پول و بانکداری ۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی – مبانی تنظیم بودجه ۱۲۱۴۰۳۹-۱۲۱۴۰۳۱ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
مدیریت اسلامی ۱۲۱۱۰۳۷ دانلود
رشد (۲) ۱۲۱۱۰۴۸-۱۲۱۷۰۹۸ دانلود
فن آوری آموزش ۱۲۱۱۰۴۲-۱۲۱۱۰۹۰ دانلود
روابط انسانی در سازمانها – مدرسه و روابط انسانی – روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها ۱۲۱۱۳۹۴-۱۲۱۱۰۲۸۱۲۱۱۳۶۲ دانلود
مدیریت مالی ۱ – مدیریت مالی ۱۲۳۵۰۰۴-۱۲۱۴۰۷۰-۱۲۳۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۶۹ دانلود
زبان انگلیسی تخصصی ۱ ۱۲۱۲۰۱۷-۱۲۱۲۰۱۰ دانلود
مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها – مدیریت شهرداری های زمانهای محلی ۱۲۳۴۰۰۴-۱۲۱۸۰۳۷ دانلود
مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها ۱۲۳۴۰۰۴-۱۲۱۸۰۳۷ دانلود
کنترل و کیفیت آماری ۱۱۱۷۰۱۴-۱۱۱۷۰۱۶ دانلود
اقتصاد خرد ۱ ۱۲۲۱۰۲۵ دانلود
روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی ۱۱۲۱۰۲۹-۱۱۲۱۰۲۹ دانلود
گیاه شناسی عمومی ۱۱۲۱۰۴۳ دانلود
روانشناسی رشد (۱) – روانشناسی رشد ۱۲۱۷۰۰۷-۱۲۱۷۰۴۶-۱۲۱۱۲۸۷ دانلود
زبان تخصصی (۲) ۱۲۱۴۰۲۴-۱۲۱۴۱۰۸ دانلود
حسابرسی (۱) ۱۶۰۲۳۰-۲۸۱۲۹۱-۲۸۱۷۸۵ دانلود
حسابرسی ۱ – حسابرسی ۱۲۱۴۰۷۷-۱۲۱۳۰۷۳-۱۲۱۴۰۲۷ دانلود
روان شناسی تربیتی ۱۲۱۱۰۰-۱۲۱۵۴۱ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی – رفتار سازمانی ۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳ دانلود
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ۱۲۳۸۰۰۶-۱۲۱۸۰۷۱-۱۲۱۸۱۲۴-۱۲۱۸۰۳۳ دانلود
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران اسلام ۹۹۲۲۱۸ دانلود
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران اسلام ۹۹۲۲۱۸ دانلود
آمار و احتمالت ۱۱۱۷۰۸۹ دانلود
آشنایی با فقه اسلامی ۹۹۷۷۶۳۸ دانلود
منطق و فلسفه مقدماتی ۹۹۷۵۶۲ دانلود
سیری در نهج البلاغه ۱۹۲۳۹۱ دانلود
اصول و فنون مشاوره خانواده ۱۲۱۱۰۰۵ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳ دانلود
ادبیات کودک و نوجوان ۱۴۱۷۲۱ دانلود
مثنوی ۱۴۱۸۳۹ دانلود
سیستم اطلاعات مدیریت ۲۸۲۰۱۰ دانلود
تجارت بین الملل ۲۸۱۸۸۷ دانلود
ناصر خسرو مسعود سعد ۱۴۱۶۸۲ دانلود
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ۹۹۱۲۰۶ دانلود
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران اسلام ۹۹۱۲۱۱ دانلود
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران اسلام ۹۹۱۲۱۱ دانلود
اصول و مبانی مدیریت اسلامی ۹۹۷۴۹۷ دانلود
آمار و احتمالات ۱۱۱۷۰۸۹ دانلود
مبانی و اصول سازمان و مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳ دانلود
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴ دانلود
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴ دانلود
زبان تخصصی اقتصاد ۱۲۱۲۲۰۸ دانلود
مبانی روش تحقیق ۱۴۱۶۹۸-۲۸۱۸۰۳ دانلود
مبانی روش تحقیق ۱۱۱۷۰۱۴-۱۲۲۱۰۳۵ دانلود
زیست شناسی مقدماتی ۹۹۷۳۵۳ دانلود
اصول حسابداری (۳) ۱۲۱۴۰۱۹-۱۲۱۴۰۷۶ دانلود
سیری در نهج البلاغه ۱۹۲۳۹۱ دانلود
عربی مقدماتی ۹۹۷۵۵۷ دانلود
کلیات عرفان اسلامی ۱۹۲۴۰۴ دانلود
صرف ۱ ۱۹۲۲۶۳ دانلود
روش تحقیق در علوم اسلامی ۱۹۲۳۲۳ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹ دانلود
آمار و احتمال مهندسی ۲۶۴۰۹۸ دانلود
کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع ۲۶۴۲۵۱ دانلود
فرآیندهای تولید ۲۶۴۱۷۹ دانلود
مدیریت مهندسی ۲۶۴۱۰۰ دانلود
مقدمات مصالح (۱) ۲۶۴۱۸۴ دانلود
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ۲۸۲۰۰۵ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
پول و بانکداری – پول و ارز و بانکداری ۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
مدیریت تولید ۱۲۱۴۱۰۶-۱۲۱۸۰۹۵ دانلود
شیمی ۱ – شیمی عمومی ۱۱۱۴۰۸۲-۱۱۱۴۰۹۳ دانلود
حسابداری صنعتی ۳ ۱۲۱۴۰۳۴-۱۲۱۴۰۱۴ دانلود
مدیریت مالی ۲ ۱۲۱۴۰۳۵-۱۲۱۴۰۷۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد(۲) ۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۳۲-۱۲۲۱۰۱۹ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه و مقدمات ۱۱۱۱۰۱۰-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵ دانلود

۲پاسخ به “نمونه سوال رشته تحصیلی مجموع دروس تجمیع دانشگاه پیام نور”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم