نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی دولتی دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع دولتی دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها ۱۳۱۲۳۳-۱۶۰۱۴۴ دانلود
مدیریت منابع انسانی ۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۲۶۵-۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۱۸۰۷۵ دانلود
روش تحقیق در مدیریت ۱۲۱۸۱۲۱-۱۲۱۸۰۲۹ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۲۸۱۱۹۱-۱۳۱۱۷۳-۱۶۰۳۷۴ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۳۲۰۳۶-۱۶۰۰۴۲-۷۰۱۱۵۵ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی – رفتار سازمانی ۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی ۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۰۷-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۱۸۱۸۲-۱۲۱۸۱۰۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۲۸۱۷۴۳-۱۶۰۱۵۱-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۸۰۳۶۸-۱۳۲۰۸۳-۱۱۳۱۷۷-۲۸۱۱۰۰-۱۳۱۰۸۱ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۳۱۰۱۹-۲۸۱۰۱۴-۱۳۲۰۱۵-۱۱۳۰۱۲-۷۰۱۱۲۹-۱۶۰۰۱۶ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
ریاضیات کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه مقدمات آمار ۲ ۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی ۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۲۸ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی ۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۲۶۸ دانلود
بازاریابی بین المللی ۱۲۱۸۰۷۹-۱۲۱۸۱۴۵ دانلود
بازار یابی بین الملل ۱۲۱۸۰۷۹-۱۲۱۸۱۴۵ دانلود
مدیریت تولید ۲۸۱۳۴۶-۱۳۲۲۷۱-۱۶۰۳۴۸-۱۳۲۵۳۵ دانلود
اصول علم اقتصاد ۲ – افتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۲۱۲۲-۱۶۰۰۸۴-۱۳۱۱۰۵ دانلود
مدیریت تولید ۱۲۱۸۱۲۶-۱۲۱۸۰۷۲-۱۲۱۸۰۹۵-۱۲۳۸۰۰۸ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
اصول علم اقتصاد ۲ – افتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۲۱۲۲-۱۶۰۰۸۴-۱۳۱۱۰۵ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ۲۸۱۱۲۱-۱۳۱۰۷۱-۱۳۲۰۴۱-۱۶۰۰۷۹-۱۶۰۴۱۳ دانلود
بازاریابی و مدیریت بازار – اصول بازاریابی ۱۳۲۵۵۶-۱۳۲۲۲۴-۲۸۱۲۳۹-۲۶۴۳۷۲ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ ۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۲۸-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۲۶۸-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۶۵ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۱۳۲۰۳۶-۱۱۳۰۳۳-۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۶۰۰۴۲ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۱۳۰۳۳-۱۳۲۰۳۶ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۶۰۳۷۴-۱۳۱۱۷۳-۲۸۱۱۹۱-۲۸۱۱۹۱ دانلود
تحقیق در عملیات (۱) – پژوهش های عملیاتی ۱ ۱۶۰۲۶۷-۱۳۱۱۴۷-۲۸۱۱۷۹ دانلود
توسعه اقتصادری و برنامه ریزی ۱۶۰۳۷۴-۱۳۱۱۷۳-۲۸۱۱۹۱ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم – فنون تجزیه و تحلیل سیستمها ۲۸۱۳۱۱-۱۳۱۲۴۹-۱۳۲۲۵۰-۲۸۱۸۳۱-۱۳۱۸۴۱-۱۳۲۵۱۴ دانلود
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم – فنون تجزیه و تحلیل سیستمها ۲۸۱۳۱۱-۱۳۱۲۴۹-۱۳۲۲۵۰ دانلود
اقتصاد خرد – اصول علم اقتصاد ۱ ۲۸۱۱۱۶-۱۳۱۰۶۶-۱۳۲۰۹۹-۱۶۰۰۵۸ دانلود
تحقیق در عملیات (۲) – پژوهش عملیاتی ۲ ۲۸۱۱۸۴-۱۳۱۱۸۹-۱۳۲۱۶۴-۱۶۰۲۹۳ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه و مقدمات ۱۱۱۱۰۱۰-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵ دانلود
روش تحقیق در مدیریت – روش تحقیق و ماخذشناسی – روش تحقیق ۱۲۸۱۲۱۸-۱۳۱۱۵۲-۱۳۲۱۸۵-۱۱۳۱۵۶-۱۶۰۲۰۴ دانلود
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت – مبانی و کاربرد کامپیوتر – مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ۱۸۰۵۴۰-۱۶۰۱۷۰-۱۳۲۱۳۸-۱۳۱۲۶۱-۲۸۱۱۶۳-۱۶۰۴۴۱ دانلود
اقتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۱۱۰۵ دانلود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم