نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی حسابداری دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع حسابداری دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
پول و ارز و بانکداری ۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
اقتصاد خرد – اصول علم اقتصاد ۱ ۲۸۱۱۱۶-۱۳۱۰۶۶-۱۳۲۰۹۹-۱۶۰۰۵۸ دانلود
تحقیق در عملیات (۲) – پژوهش عملیاتی ۲ ۲۸۱۱۸۴-۱۳۱۱۸۹-۱۳۲۱۶۴-۱۶۰۲۹۳ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه و مقدمات ۱۱۱۱۰۱۰-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۲۸۱۱۹۱-۱۳۱۱۷۳-۱۶۰۳۷۴ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۳۲۰۳۶-۱۶۰۰۴۲-۷۰۱۱۵۵ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی – رفتار سازمانی ۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی ۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۰۷-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۱۸۱۸۲-۱۲۱۸۱۰۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۲۸۱۷۴۳-۱۶۰۱۵۱-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۸۰۳۶۸-۱۳۲۰۸۳-۱۱۳۱۷۷-۲۸۱۱۰۰-۱۳۱۰۸۱ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۳۱۰۱۹-۲۸۱۰۱۴-۱۳۲۰۱۵-۱۱۳۰۱۲-۷۰۱۱۲۹-۱۶۰۰۱۶ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
ریاضیات کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه مقدمات آمار ۲ ۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی ۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۲۸ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۱۳۲۰۳۶-۱۱۳۰۳۳-۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۶۰۰۴۲ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۱۳۰۳۳-۱۳۲۰۳۶ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی ۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۲۶۸ دانلود
بازاریابی بین المللی ۱۲۱۸۰۷۹-۱۲۱۸۱۴۵ دانلود
بازار یابی بین الملل ۱۲۱۸۰۷۹-۱۲۱۸۱۴۵ دانلود
مدیریت تولید ۲۸۱۳۴۶-۱۳۲۲۷۱-۱۶۰۳۴۸-۱۳۲۵۳۵ دانلود
اصول علم اقتصاد ۲ – افتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۲۱۲۲-۱۶۰۰۸۴-۱۳۱۱۰۵ دانلود
مدیریت تولید ۱۲۱۸۱۲۶-۱۲۱۸۰۷۲-۱۲۱۸۰۹۵-۱۲۳۸۰۰۸ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
اصول علم اقتصاد ۲ – افتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۲۱۲۲-۱۶۰۰۸۴-۱۳۱۱۰۵ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ۲۸۱۱۲۱-۱۳۱۰۷۱-۱۳۲۰۴۱-۱۶۰۰۷۹-۱۶۰۴۱۳ دانلود
بازاریابی و مدیریت بازار – اصول بازاریابی ۱۳۲۵۵۶-۱۳۲۲۲۴-۲۸۱۲۳۹-۲۶۴۳۷۲ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ ۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۲۸-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۲۶۸-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۶۵ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
روش تحقیق در مدیریت – روش تحقیق و ماخذشناسی – روش تحقیق ۱۲۸۱۲۱۸-۱۳۱۱۵۲-۱۳۲۱۸۵-۱۱۳۱۵۶-۱۶۰۲۰۴ دانلود
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت – مبانی و کاربرد کامپیوتر – مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ۱۸۰۵۴۰-۱۶۰۱۷۰-۱۳۲۱۳۸-۱۳۱۲۶۱-۲۸۱۱۶۳-۱۶۰۴۴۱ دانلود
حسابداری صنعتی (۱) – حسابداری صنعتی ۱۲۱۴۰۲۱-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۳۸ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱۶۰۰۷۹-۲۸۱۱۲۱-۱۳۱۰۷۱ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱۶۰۰۷۹-۲۸۱۱۲۱-۱۳۱۰۷۱ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱۶۰۰۷۹-۲۸۱۱۲۱-۱۳۱۰۷۱ دانلود
حسابرسی ۱ -حسابرسی ۱۲۱۴۰۲۷-۱۲۱۴۰۷۳-۱۲۱۴۰۷۷ دانلود
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴ دانلود
حسابداری مالیاتی ۱۶۰۲۴۶ دانلود
حسابداری میانه ۱ ۱۶۰۱۳۹ دانلود
حسابداری میانه ۲ ۱۶۰۱۸۶ دانلود
حسابداری پیشرفته ۱ ۱۶۰۲۱۱ دانلود
حسابداری پیشرفته ۲ ۱۶۰۲۵۱ دانلود
حسابداری صنعتی ۳ ۱۶۰۳۲۷ دانلود
حسابرسی (۲) ۱۶۰۳۱۱ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۶۰۰۱۶ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۶۰۰۹۱ دانلود
زبان تخصصی ۱ ۱۶۰۱۰۲ دانلود
زبان تخصصی (۲) ۱۶۰۱۹۱ دانلود
حسابداری مالیاتی ۱۶۰۲۴۶ دانلود
حسابداری میانه ۱ ۱۶۰۱۳۹ دانلود
میانه (۲) ۱۶۰۱۸۶ دانلود
حسابداری پیشرفته (۱) ۱۶۰۲۱۱ دانلود
حسابداری پیشرفته ۲ ۱۶۰۲۵۱ دانلود
حسابداری صنعتی ۳ ۱۶۰۳۲۷ دانلود
حسابرسی ۲ ۱۶۰۳۱۱ دانلود
اصول حسابداری (۳) ۱۶۰۰۹۱ دانلود
زبان تخصصی (۱) ۱۶۰۱۰۲ دانلود
حسابداری مالیاتی ۱۶۰۲۴۶ دانلود
حسابداری میانه (۱) ۱۶۰۱۳۹ دانلود
حسابداری پیشرفته ۱ ۱۶۰۲۱۱ دانلود
حسابداری پیشرفته ۲ ۱۶۰۲۵۱ دانلود
حسابداری صنعتی (۱) ۱۶۰۱۱۸ دانلود
صنعتی ۳ ۱۶۰۳۲۷ دانلود
حسابرسی ۱ ۱۶۰۲۳۰ دانلود
حسابرسی (۲) ۱۶۰۳۱۱ دانلود
حقوق بازرگانی ۱۶۰۱۶۵ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت ۱۶۰۱۵۱ دانلود
اصول حسابداری (۳) ۱۶۰۰۹۱ دانلود
زبان تخصصی ۱ ۱۶۰۱۰۲ دانلود
زبان تخصصی ۲ ۱۶۰۱۹۱ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۶۰۰۹۱-۲۸۱۷۷۱ دانلود
حسابداری میانه (۱) ۱۲۱۴۰۲۲ دانلود
میانه ۲ ۱۲۱۴۰۲۳ دانلود
حسابداری پیشرفته (۱) ۱۲۱۴۰۲۵ دانلود
حسابداری پیشرفته (۲) ۱۲۱۴۰۲۹ دانلود
حسابرسی ۲ ۱۲۱۴۰۳۳ دانلود
زبان تخصصی (۱) ۱۲۱۴۰۲۰ دانلود
زبان تخصصی (۲) ۱۲۱۴۰۲۴ دانلود
حسابداری میانه ۱ ۱۲۱۴۰۲۲ دانلود
حسابداری میانه ۲ ۱۲۱۴۰۲۳ دانلود
حسابداری پیشرفته ۱ ۱۲۱۴۰۲۵ دانلود
حسابداری پیشرفته ۲ ۱۲۱۴۰۲۹ دانلود
حسابرسی ۲ ۱۲۱۴۰۳۳ دانلود
زبان تخصصی (۱) ۱۲۱۴۰۲۰ دانلود
حسابداری مالیاتی ۱۲۱۴۰۲۸ دانلود
حسابداری میانه ۱ ۱۲۱۴۰۲۲ دانلود
حسابداری میانه ۲ ۱۲۱۴۰۲۳ دانلود
حسابداری پیشرفته ۱ ۱۲۱۴۰۲۵ دانلود
حسابداری پیشرفته ۲ ۱۲۱۴۰۲۹ دانلود
حسابرسی ۲ ۱۲۱۴۰۳۳ دانلود
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ۱۲۱۴۰۳۹-۱۲۱۴۰۳۱ دانلود
زبان تخصصی (۱) ۱۲۱۴۰۲۰-۱۲۱۴۱۰۷ دانلود
مبانی و کاربرد کامپیوتر – کاربرد کامپیوتر در حسابداری ۱۱۱۵۰۱۲-۱۱۱۵۰۱۱ دانلود
حسابداری مالیاتی ۱۲۱۴۰۲۸ دانلود
حسابداری میانه ۱ ۱۲۱۴۰۲۲ دانلود
حسابداری میانه ۲ ۱۲۱۴۰۲۳ دانلود
حسابداری پیشرفته ۱ ۱۲۱۴۰۲۵ دانلود
حسابداری پیشرفته ۲ ۱۲۱۴۰۲۹ دانلود
حسابداری صنعتی ۳ ۱۲۱۴۰۳۴-۱۲۱۴۰۳۴ دانلود
حسابرسی ۲ ۱۲۱۴۰۳۳ دانلود
مباحث جاری در حسابداری ۱۲۱۴۰۳۶ دانلود
مدیریت مالی ۱ ۱۲۱۴۰۳۰ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
پژوهش عملیاتی ۱ ۱۲۱۸۰۹۳ دانلود
پژوهش عملیاتی ۲ ۱۲۱۸۰۹۴ دانلود
زبان تخصصی ۱ ۱۲۱۴۰۲۰ دانلود
زبان تخصصی ۱ ۱۲۱۴۱۰۷ دانلود
زبان تخصصی ۲ ۱۲۱۴۰۲۴ دانلود
زبان تخصصی ۲ ۱۲۱۴۱۰۸ دانلود
پول و ارز بانکداری ۱۲۲۱۰۲۰ دانلود
حسابداری مالیاتی ۱۲۱۴۰۲۸ دانلود
حسابداری میانه ۲ ۱۲۱۴۰۲۳ دانلود
حسابداری پیشرفته ۱ ۱۲۱۴۰۲۵ دانلود
حسابداری پیشرفته ۲ ۱۲۱۴۰۲۹ دانلود
حسابرسی (۲) ۱۲۱۴۰۳۳ دانلود
حسابداری و حسابرسی دولتی ۱۲۱۴۰۳۲ دانلود
مباحث جاری در حسابداری ۱۲۱۴۰۳۶ دانلود
مبانی جامعه شناسی ۱۲۱۴۱۰۵ دانلود
مدیریت مالی ۱ ۱۲۱۴۰۳۰ دانلود
مدیریت تولید ۱۲۱۸۰۹۵ دانلود
مدیریت تولید ۱۲۱۴۱۰۶ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۱۹ دانلود
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ۱۲۱۴۰۳۱ دانلود
پژوهش عملیاتی (۱) ۱۲۱۸۰۹۳ دانلود
پژوهش عملیاتی ۲ ۱۲۱۸۰۹۴ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۲۲۱۰۲۱ دانلود
زبان تخصصی ۲ ۱۲۱۴۱۰۸-۱۲۱۴۰۲۴ دانلود
حقوق بازرگانی – حقوق تجارت ۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۲۳۱۷۲-۱۲۱۴۱۰۴ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۲۸۱۲۴۴-۷۰۱۱۷۶-۱۶۰۳۵۳ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹ دانلود
پول و ارز و بانکداری – پول و بانکداری ۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۸ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۲۸۱۱۴۲-۱۶۰۱۱۸ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۲۸۱۱۴۲-۱۶۰۱۱۸ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۲۸۱۱۴۲-۱۶۰۱۱۸ دانلود
مدیریت مالی (۱) ۲۸۱۲۰۲-۱۶۰۲۷۲ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
حسابداری صنعتی (۱) – حسابداری صنعتی ۱۲۱۴۰۲۱-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۳۸ دانلود
حسابرسی ۱ -حسابرسی ۱۲۱۴۰۲۷-۱۲۱۴۰۷۳-۱۲۱۴۰۷۷ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹ دانلود
حسابداری صنعتی (۱) – حسابداری صنعتی ۱۶۰۱۱۸-۲۸۱۱۴۲-۱۳۲۱۵۹ دانلود
مدیریت مالی ۱ – مدیریت مالی ۲۸۱۸۶۶-۲۸۱۲۰۲-۱۶۰۲۷۲-۱۳۲۲۱۹-۱۳۲۵۴۰ دانلود
مدیریت مالی ۱ – مدیریت مالی ۱۳۲۵۴۰-۱۳۲۲۱۹-۲۸۱۸۶۶-۲۸۱۲۰۲-۱۶۰۲۷۲ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱۳۲۰۴۱-۱۳۱۰۳۱-۲۸۱۰۵۶-۱۶۰۰۳۷ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۱۲۱۴۰۱۵-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۳۸-۱۲۱۴۰۲۱ دانلود
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی – مبانی تنظیم بودجه ۱۲۱۴۰۳۹-۱۲۱۴۰۳۱ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
زبان تخصصی (۲) ۱۲۱۴۰۲۴-۱۲۱۴۱۰۸ دانلود
مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها ۱۳۱۲۳۳-۱۶۰۱۴۴ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۲۸۱۱۹۱-۱۳۱۱۷۳-۱۶۰۳۷۴ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۱۳۲۰۳۶-۱۱۳۰۳۳-۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۶۰۰۴۲ دانلود
مدیریت تولید ۱۲۱۴۱۰۶-۱۲۱۸۰۹۵ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ۲۸۱۱۲۱-۱۳۱۰۷۱-۱۳۲۰۴۱-۱۶۰۰۷۹-۱۶۰۴۱۳ دانلود
اصول حسابداری (۳) ۱۲۱۴۰۱۹-۱۲۱۴۰۷۶ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹ دانلود
مبانی کامپیوتر – کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت – مبانی کامپیوتر در برنامه نویسی ۱۱۱۵۰۱۲-۱۱۱۵۲۱۷-۱۱۱۵۰۰۹-۱۱۱۵۰۰۷-۱۱۱۵۰۱۴-۱۱۱۵۰۱۱ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۶۰۰۱ دانلود
حسابرسی ۱ ۲۸۱۲۶۱-۱۶۰۲۳۰ دانلود
مدیریت تولید ۲۸۱۳۴۶-۱۶۰۳۴۸ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۲۸۱۲۴۲-۱۶۰۳۵۳ دانلود
حسابرسی ۱ ۲۸۱۲۹۱-۱۶۰۲۳۰ دانلود
مدیریت مالی (۲) مدیریت مالی (۲) دانلود
حقوق بازرگانی ۲۸۱۲۷۰-۱۶۰۱۶۵ دانلود
مدیریت مالی ۲ ۱۲۱۴۰۳۵-۱۲۱۴۰۷۲ دانلود
حسابرسی (۱) ۱۶۰۲۳۰-۲۸۱۲۹۱-۲۸۱۷۸۵ دانلود
حسابرسی ۱ – حسابرسی ۱۲۱۴۰۷۷-۱۲۱۳۰۷۳-۱۲۱۴۰۲۷ دانلود
مدیریت مالی (۱) – مدیریت مالی ۱۲۱۴۰۳۰-۱۲۱۴۰۷۰-۱۲۱۸۰۶۹-۱۲۳۵۰۰۴-۱۲۳۸۰۰۹ دانلود
اصول تنظیم و کنترل بودجه – مبانی تنظیم بودجه ۱۳۱۲۹۶-۱۶۰۲۸۸-۱۶۰۴۲۹-۱۳۱۲۹۶ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۲۲۱۰۰۷-۱۲۲۱۰۲۱-۱۲۲۱۰۲۸ دانلود
حسابداری صنعتی ۲ ۱۳۲۲۰۳-۱۶۰۲۲۵ دانلود
حسابداری صنعتی (۳) ۱۳۲۲۶۶-۱۶۰۳۲۷ دانلود
حسابداری صنعتی (۳) ۱۶۰۳۲۷-۱۳۲۲۶۶ دانلود
حسابداری صنعتی ۲ ۱۲۱۴۰۱۳-۱۲۱۴۰۲۶ دانلود
روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی ۱۵۱۰۲۳-۱۰۱۱۲۲-۱۶۰۰۲۱ دانلود
مدیریت مالی ۲ ۱۲۱۴۰۷۲-۱۲۱۴۰۳۵ دانلود
مدیریت مالی ۲ ۲۸۱۲۶۵-۱۶۰۳۳۲ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۳۱۱۷۳-۲۸۱۱۹۱-۱۶۰۳۷۴ دانلود
آمار و احتمالات ۱۱۱۷۰۸۹-۱۲۲۱۱۱۰ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱۶۰۰۳۷-۲۸۱۰۵۶-۱۳۱۰۳۱-۱۳۲۰۴۱ دانلود
مدیریت مالی (۲) ۱۶۰۳۳۲-۲۸۱۲۶۵ دانلود
روانشناسی عمومی – مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی ۱۲۱۷۰۹۵-۱۲۱۷۱۱۱-۱۲۲۲۱۴۳-۱۲۲۲۱۸۵ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۱۶۰۳۵۳ – ۲۸۱۲۴۴ دانلود
حسابداری صنعتی (۱) ۱۶۰۱۱۸ – ۲۸۱۱۴۲ دانلود
مدیریت تولید ۱۶۰۳۴۸-۲۸۱۳۴۶ دانلود
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت ۱۶۰۱۷۰-۱۳۱۲۶۱-۲۸۱۱۶۳ دانلود
اقتصاد خرد – اصول علم اقتصاد (۱) ۱۲۲۱۰۰۵-۱۲۱۸۰۰۴-۱۲۲۱۰۳۶-۱۲۲۱۰۱۸ دانلود
فراگرد تنظیم و کنترل بودجه – اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ۱۶۰۲۸۸-۱۳۱۲۹۶ دانلود
فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی – اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ۱۶۰۲۸۸-۱۳۱۲۹۶ دانلود
پول و ارز بانکداری ۷۰۱۱۷۶-۱۶۰۳۵۳-۲۸۱۲۴۲ دانلود
مبانی روش تحقیق ۱۲۲۱۰۳۵ دانلود
مالیه عمومی و خط مش دولتی ۱۲۲۱۰۰۸-۱۲۱۸۰۹۰-۱۲۲۱۰۳۴ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۱۲۱۴۰۳۸-۱۲۱۴۰۱۵-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۲۱ دانلود
پول و بانکداری – پول و ارز و بانکداری ۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۳۲-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۰۶ دانلود
حقوق تجارت – حقوق بازرگانی ۱۲۲۳۱۷۲-۱۲۱۴۱۰۴-۱۲۲۳۰۱۶ دانلود
مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها – مالیه عمومی ۱۲۲۱۰۳۴-۱۲۲۱۰۰۸-۱۲۱۸۰۹۰ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پزوهش عملیاتی (۱) ۱۶۰۲۶۷-۱۳۱۱۴۷-۲۸۱۱۷۹ دانلود
آمار و احتمالات ۱۱۱۷۰۸۹ دانلود
حقوق تجارت – حقوق بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۲۳۱۷۲-۱۲۲۳۰۱۹ دانلود
حقوق تجارت – حقوق بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۹-۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۲۳۱۷۲ دانلود
حسابرسی ۱ – حسابرسی ۱۲۱۴۰۲۷-۱۲۱۴۰۷۷-۱۲۱۴۰۷۳ دانلود
اقتصاد خرد ۱۲۲۱۰۳۶ دانلود
کار آفرینی – کار آفرینی و توانمند سازی – مبانی کار آفرینی ۱۲۳۵۰۴۶-۱۲۴۴۰۲۷-۱۲۲۲۱۷۶-۱۲۳۴۰۲۹ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی ۲۸۱۳۰ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۱۶۰۰۴۲ دانلود
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ ۱۶۰۴۰۸ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد(۲) ۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۳۲-۱۲۲۱۰۱۹ دانلود
مبانی روش تحقیق در مدیریت ۱۲۲۱۰۳۵ دانلود
مبانی روش تحقیق ۱۲۲۱۰۳۵ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۲۸۱۱۹۱ دانلود

یک پاسخ به “نمونه سوال رشته تحصیلی حسابداری دانشگاه پیام نور”

  • سپیده:

    سلام
    ممنون از لطفتون بخاطر سوالات خوبتون.
    من دانشجوی دانشگاه آزاد هستم. می خواستم بپرسم امکان این هم هست که سوالات دانشگاه آزاد رو در اختیار ما قرار بدید؟

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم