نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی بازرگانی دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع بازرگانی دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۸ دانلود
مدیریت اسلامی پیشرفته ۱۲۳۵۰۱۳ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۲۸۱۲۴۴-۷۰۱۱۷۶-۱۶۰۳۵۳ دانلود
مدیریت مالی (۲) ۱۶۰۳۳۲-۲۸۱۲۶۵ دانلود
پول و ارز بانکداری ۷۰۱۱۷۶-۱۶۰۳۵۳-۲۸۱۲۴۲ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۶۰۳۷۴-۱۳۱۱۷۳-۲۸۱۱۹۱-۲۸۱۱۹۱ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی ۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۲۶۸ دانلود
بازاریابی بین المللی ۱۲۱۸۰۷۹-۱۲۱۸۱۴۵ دانلود
بازار یابی بین الملل ۱۲۱۸۰۷۹-۱۲۱۸۱۴۵ دانلود
مدیریت تولید ۲۸۱۳۴۶-۱۳۲۲۷۱-۱۶۰۳۴۸-۱۳۲۵۳۵ دانلود
اصول علم اقتصاد ۲ – افتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۲۱۲۲-۱۶۰۰۸۴-۱۳۱۱۰۵ دانلود
مدیریت تولید ۱۲۱۸۱۲۶-۱۲۱۸۰۷۲-۱۲۱۸۰۹۵-۱۲۳۸۰۰۸ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
اصول علم اقتصاد ۲ – افتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۲۱۲۲-۱۶۰۰۸۴-۱۳۱۱۰۵ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ۲۸۱۱۲۱-۱۳۱۰۷۱-۱۳۲۰۴۱-۱۶۰۰۷۹-۱۶۰۴۱۳ دانلود
بازاریابی و مدیریت بازار – اصول بازاریابی ۱۳۲۵۵۶-۱۳۲۲۲۴-۲۸۱۲۳۹-۲۶۴۳۷۲ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ ۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۲۸-۱۲۳۴۰۰۲-۱۲۱۸۲۶۸-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۶۵ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
اقتصاد خرد – اصول علم اقتصاد ۱ ۱۲۸۱۱۱۶-۱۳۱۰۶۶-۱۳۲۰۹۹-۱۶۰۰۵۸ دانلود
تحقیق در عملیات (۲) – پژوهش عملیاتی ۲ ۱۲۸۱۱۸۴-۱۳۱۱۸۹-۱۳۲۱۶۴-۱۶۰۲۹۳ دانلود
روش تحقیق در مدیریت – روش تحقیق و ماخذشناسی – روش تحقیق ۱۲۸۱۲۱۸-۱۳۱۱۵۲-۱۳۲۱۸۵-۱۱۳۱۵۶-۱۶۰۲۰۴ دانلود
سیستم های خرید – انبارداری و توضیع ۲۸۱۳۸۸-۱۳۲۲۸۷-۱۳۲۵۰۹ دانلود
مدیریت تولید ۲۸۱۳۴۶-۱۳۲۲۷۱-۱۶۰۳۴۸-۱۳۲۵۳۵ دانلود
اصول علم اقتصاد ۲ – افتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۲۱۲۲-۱۶۰۰۸۴-۱۳۱۱۰۵ دانلود
مدیریت تولید ۱۲۱۸۱۲۶-۱۲۱۸۰۷۲-۱۲۱۸۰۹۵-۱۲۳۸۰۰۸ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
اصول علم اقتصاد ۲ – افتصاد کلان ۲۸۱۱۵۸-۱۳۲۱۲۲-۱۶۰۰۸۴-۱۳۱۱۰۵ دانلود
بازاریابی و مدیریت بازار – اصول بازاریابی ۱۳۲۵۵۶-۱۳۲۲۲۴-۲۸۱۲۳۹-۲۶۴۳۷۲ دانلود
آمار و احتمالات ۱۱۱۷۰۸۹-۱۲۲۱۱۱۰ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۲۸۱۱۴۲-۱۶۰۱۱۸ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۲۸۱۱۴۲-۱۶۰۱۱۸ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۲۸۱۱۴۲-۱۶۰۱۱۸ دانلود
مدیریت مالی (۱) ۲۸۱۲۰۲-۱۶۰۲۷۲ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
حسابداری صنعتی (۱) – حسابداری صنعتی ۱۲۱۴۰۲۱-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۳۸ دانلود
حسابرسی ۱ -حسابرسی ۱۲۱۴۰۲۷-۱۲۱۴۰۷۳-۱۲۱۴۰۷۷ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱۶۰۰۷۹-۲۸۱۱۲۱-۱۳۱۰۷۱ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱۶۰۰۷۹-۲۸۱۱۲۱-۱۳۱۰۷۱ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱۶۰۰۷۹-۲۸۱۱۲۱-۱۳۱۰۷۱ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹ دانلود
حسابداری صنعتی (۱) – حسابداری صنعتی ۱۶۰۱۱۸-۲۸۱۱۴۲-۱۳۲۱۵۹ دانلود
مدیریت مالی ۱ – مدیریت مالی ۲۸۱۸۶۶-۲۸۱۲۰۲-۱۶۰۲۷۲-۱۳۲۲۱۹-۱۳۲۵۴۰ دانلود
مدیریت مالی ۱ – مدیریت مالی ۱۳۲۵۴۰-۱۳۲۲۱۹-۲۸۱۸۶۶-۲۸۱۲۰۲-۱۶۰۲۷۲ دانلود
زبان تخصصی ۲ ۲۸۱۲۸۶-۱۳۱۲۱۲-۱۳۲۲۳۱-۲۸۱۹۱۰-۱۳۱۷۶۹ دانلود
زبان تخصصی ۲ ۲۸۱۲۸۶-۱۳۱۲۱۲-۱۳۲۲۳۱-۲۸۱۹۱۰-۱۳۱۷۶۹ دانلود
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ۱۲۳۸۰۰۶-۱۲۱۸۰۷۱-۱۲۱۸۱۲۴-۱۲۱۸۰۳۳ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱۶۰۰۳۷-۲۸۱۰۵۶-۱۳۱۰۳۱-۱۳۲۰۴۱ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱۳۲۰۴۱-۱۳۱۰۳۱-۲۸۱۰۵۶-۱۶۰۰۳۷ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۲۸۱۱۹۱-۱۳۱۱۷۳-۱۶۰۳۷۴ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۳۲۰۳۶-۱۶۰۰۴۲-۷۰۱۱۵۵ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی – رفتار سازمانی ۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی ۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۰۷-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۱۸۱۸۲-۱۲۱۸۱۰۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۲۸۱۷۴۳-۱۶۰۱۵۱-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۸۰۳۶۸-۱۳۲۰۸۳-۱۱۳۱۷۷-۲۸۱۱۰۰-۱۳۱۰۸۱ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۳۱۰۱۹-۲۸۱۰۱۴-۱۳۲۰۱۵-۱۱۳۰۱۲-۷۰۱۱۲۹-۱۶۰۰۱۶ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
ریاضیات کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه مقدمات آمار ۲ ۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی ۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۲۸ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۱۳۲۰۳۶-۱۱۳۰۳۳-۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۶۰۰۴۲ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۱۳۰۳۳-۱۳۲۰۳۶ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۱۲۱۴۰۱۵-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۳۸-۱۲۱۴۰۲۱ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی ۲۸۱۳۰۴-۱۳۱۲۲۸ دانلود
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ۲۸۱۳۱۱-۱۳۱۲۴۹ دانلود
زبان تخصصی ۲ ۲۸۱۲۸۶-۱۳۱۲۱۲ دانلود
زبان تخصصی ۲ ۲۸۱۲۸۶-۱۳۱۲۱۲ دانلود
آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ ۱۱۱۷۰۱۳-۱۱۱۷۰۱۰-۱۱۱۷۰۸۷ دانلود
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت – مبانی و کاربرد کامپیوتر ۱۱۱۵۰۰۷-۱۲۱۸۲۵۹-۱۱۱۵۲۱۷-۱۱۱۵۰۰۹ دانلود
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۲) – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات در برنامه ریزی ۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۰۱۵-۱۱۱۱۱۱۸-۱۲۲۲۱۹۶-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۵-۱۱۱۱۰۱۰ دانلود
حسابداری صنعتی ۱ ۱۲۱۴۰۳۸-۱۲۱۴۰۱۵-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۲۱ دانلود
سیستم اطلاعات مدیریت ۲۸۱۳۵۱-۱۳۱۲۸۰ دانلود
حقوق تجارت – حقوق بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۲۳۱۷۲-۱۲۲۳۰۱۹ دانلود
حقوق تجارت – حقوق بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۹-۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۲۳۱۷۲ دانلود
حسابرسی ۱ – حسابرسی ۱۲۱۴۰۲۷-۱۲۱۴۰۷۷-۱۲۱۴۰۷۳ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود

یک پاسخ به “نمونه سوال رشته تحصیلی بازرگانی دانشگاه پیام نور”

  • آنیسا:

    سلام دستتون درد نکنه بابت نمونه سوال ولی دانلود کردم نمیشه باز کرد پسورد میخاد هر چی زدم اشتباه بود به دردم نخورد بازم ممنون که به فکر ما هستین

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم