نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

نمونه سوال رشته تحصیلی اقتصاد دانشگاه پیام نور

نمونه سوال رشته تحصیلی هم سطح و زیر مجموع اقتصاد دانشگاه پیام نور را در به صورت تفکیک شده بر اساس کد درس می توانید در ادامه مطلب دانلود کنید.

 

جهت دانلود هر فایل بروی دانلود در مقابل هر سطر کلیک کنید.

نمونه سوالات احتیاج به برنامه Acrobat Reader دارد در صورت نیاز از اینجا دانلود کنید.

رمز تمامی فایل ها : www.3manage.com

توجه : تمامی نمونه سوالات به تفکیک رشته در صفحه اصلی سایت موجود می باشد.

نام درس کد درس دریافت فایل
پول و ارز و بانکداری ۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
حسابداری صنعتی (۱) – حسابداری صنعتی ۱۲۱۴۰۲۱-۱۲۱۴۰۶۹-۱۲۱۴۰۱۲-۱۲۱۴۰۳۸ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۲۸۱۱۹۱-۱۳۱۱۷۳-۱۶۰۳۷۴ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۳۲۰۳۶-۱۶۰۰۴۲-۷۰۱۱۵۵ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی – رفتار سازمانی ۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت و سازماندهی ۱۲۱۸۰۲۶-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۰۷-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۱۸۱۸۲-۱۲۱۸۱۰۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
اقتصاد کلان – اصول علم اقتصاد ۲ ۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۱۲-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۳۲ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول سازمان و مدیریت ۲۸۱۷۴۳-۱۶۰۱۵۱-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۸۰۳۶۸-۱۳۲۰۸۳-۱۱۳۱۷۷-۲۸۱۱۰۰-۱۳۱۰۸۱ دانلود
اصول حسابداری (۱) ۱۳۱۰۱۹-۲۸۱۰۱۴-۱۳۲۰۱۵-۱۱۳۰۱۲-۷۰۱۱۲۹-۱۶۰۰۱۶ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۴۰۱۷ دانلود
ریاضیات کاربرد آن در مدیریت ۲ – ریاضیات کاربرد آن در مدیریت – ریاضیات پایه مقدمات آمار ۲ ۱۱۱۱۰۱-۱۱۱۱۰۰۶-۱۱۱۱۰۱۳-۱۱۱۱۱۱۸-۱۱۱۱۰۱۵ دانلود
تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی ۱۲۱۴۰۴۶-۱۲۱۸۰۰۹-۱۲۱۸۰۶۵-۱۲۱۸۱۱۹-۱۲۱۸۰۲۸ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۱۳۲۰۳۶-۱۱۳۰۳۳-۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۶۰۰۴۲ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۲۸۱۰۴۰-۱۳۱۰۴۵-۱۱۳۰۳۳-۱۳۲۰۳۶ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۴۵ دانلود
مبانی سازمان و مدیریت – اصول مدیریت ۱۸۰۳۶۸-۷۰۱۳۷۱-۲۶۳۲۶۹-۱۶۰۱۵۱-۱۳۱۰۸۷-۲۸۱۱۰۰ دانلود
حسابرسی ۱ -حسابرسی ۱۲۱۴۰۲۷-۱۲۱۴۰۷۳-۱۲۱۴۰۷۷ دانلود
اقتصاد کلان (۱) ۱۲۲۱۰۸۷ دانلود
اقتصاد ایران ۱۲۲۱۱۰۴ دانلود
اقتصاد کار و نیروی انسانی ۱۲۲۱۱۱۱ دانلود
اقتصاد خرد میانه ۱ ۱۲۲۱۱۲۲ دانلود
اقتصاد خرد میانه ۲ ۱۲۲۱۱۲۳ دانلود
اقتصاد خرد ۲ ۱۲۲۱۰۸۸ دانلود
اقتصاد منابع ۱۲۲۱۱۰۲ دانلود
اقتصاد بخش عمومی (۱) ۱۲۲۱۱۲۵-۱۲۲۱۰۹۱ دانلود
اقتصاد سنجی ۱۲۲۱۰۹۷ دانلود
اقتصاد شهری ۱۲۲۱۱۱۷ دانلود
مالیه بین الملل ۱۲۲۱۰۹۸ دانلود
روش تحقیق – روش تحقیق در اقتصاد ۱۲۲۱۱۱۳-۱۲۲۱۱۰۵ دانلود
افتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲ ۱۲۲۱۱۲۴-۱۲۲۱۰۸۹ دانلود
اقتصاد کار و نیروی انسانی ۱۲۲۱۱۱۱ دانلود
اقتصاد خرد (۲) – اقتصاد خرد میانه (۲) ۱۲۲۱۱۲۳-۱۲۲۱۰۸۸ دانلود
اقتصاد منابع ۱۲۲۱۱۰۲ دانلود
اقتصاد ریاضی ۱۲۲۱۰۹۰ دانلود
نظامهای اقتصادی صدر اسلام ۱۲۲۱۱۰۳ دانلود
روش تحقیق ۱۲۲۱۱۰۵ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۱۲۱۴۰۷۱-۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
پول و بانکداری – پول و ارز و بانکداری ۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
حقوق تجارت – حقوق بازرگانی ۱۲۲۳۱۷۲-۱۲۱۴۱۰۴-۱۲۲۳۰۱۶ دانلود
مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها – مالیه عمومی ۱۲۲۱۰۳۴-۱۲۲۱۰۰۸-۱۲۱۸۰۹۰ دانلود
حقوق تجارت – حقوق بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۲۳۱۷۲-۱۲۲۳۰۱۹ دانلود
حقوق تجارت – حقوق بازرگانی ۱۲۲۳۰۱۹-۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۲۳۱۷۲ دانلود
مدیریت رفتار سازمانی ۲۸۱۳۰ دانلود
اصول حسابداری (۲) ۱۶۰۰۴۲ دانلود
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ ۱۶۰۴۰۸ دانلود
آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی ۲۷۴۶۹۳ دانلود
فیزیک عمومی ۲۷۴۰۸۷ دانلود
فیزیک عمومی ۱۱۱۳۱۱۱-۱۱۱۳۱۱۲ دانلود
اقتصاد کلان میانه ۲ ۱۲۲۱۱۲۴ دانلود
حقوق بازرگانی – حقوق تجارت ۱۲۲۳۰۱۶-۱۲۲۳۱۷۲-۱۲۱۴۱۰۴ دانلود
اصول حسابداری ۱ ۱۶۰۰۱ دانلود
پول و ارز و بانکداری ۲۸۱۲۴۴-۷۰۱۱۷۶-۱۶۰۳۵۳ دانلود
اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۷۶-۱۲۱۴۰۱۹ دانلود
پول و ارز و بانکداری – پول و بانکداری ۱۲۲۱۰۲۰-۱۲۲۱۰۹۳-۱۲۱۴۰۷۱ دانلود
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴ دانلود
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۸ دانلود
پول و ارز بانکداری ۷۰۱۱۷۶-۱۶۰۳۵۳-۲۸۱۲۴۲ دانلود
مبانی روش تحقیق ۱۲۲۱۰۳۵ دانلود
مالیه عمومی و خط مش دولتی ۱۲۲۱۰۰۸-۱۲۱۸۰۹۰-۱۲۲۱۰۳۴ دانلود
مبانی روش تحقیق ۱۲۲۱۰۳۵ دانلود
مبانی روش تحقیق در مدیریت ۱۲۲۱۰۳۵ دانلود

مطالب مرتبط

سوالات آزمون بیمه مرکزی موضوع آیین نامه ۷۵ نمایندگان بیمه برگزار شده در شهریور ۹۵ بهمراه پاسخ
پیامدهای وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی وراه کار خروج ازآن
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم پایه و تجربی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی حسابداری دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی شیمی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
نمونه سوال رشته تحصیلی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

یک پاسخ به “نمونه سوال رشته تحصیلی اقتصاد دانشگاه پیام نور”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم