www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مقایسه و تحلیل کیفیت خدمات بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام بر اساس مدل سروکوال

هدف از انجام این مطالعه مقایسه کیفیت خدمات بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام از طرق محاسبه شکاف بین انتظارات و ادراکات بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده بود. پژوهش حاظر توصیفی_مقطعی بوده که در سال ۱۳۹۲ انجام شد. جامعه آماری را بیماران بستری در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام تشکیل داد که از این میان ۳۲۴ نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد سروکوال بود. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از نرم افزارSPSS و به کمک آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تی با نمونه های مستقل در سطح معنی داری ۰۵/۰α = انجام شد. نتایج نشان داد که بین بیمارستان های دولتی و خصوصی در تمامی ابعاد کیفیت خدمات تفاوت آماری معناداری وجود داشت (۰۵/۰P < ) میانگین کیفیت در بعد ملموسات، پاسخگویی و همدلی در بیمارستان های خصوصی بیشتر از دولتی بدست آمد در حالی که بعد قابلیت اطمینان و تضمین از کیفیت بالاتری در بیمارستان های دولتی برخوردار بود. بیمارستان ها در مورد هیچ یک از مولفه های پنج گانه کیفیت خدمات نتوانستند به سطح انتظارات بیماران پاسخ دهند. حوزه های نیازمند بهبود در بیمارستان های دولتی توجه بیشتر به عوامل فیزیکی و در بیمارستان-های خصوصی برنامه ریزی بیشتر جهت القای حس اعتماد و اطمینان در بیماران بود

مطالب مرتبط

بررسی رابطه عملکردخانواده باد ینداری
بررسی تاثیر خشونت خانوادگی بر روسپیگری در میان مددجویان زن زندان های استان تهران
تأثیر رفتار غرب، بر اتخاذ سیاستِ نقض از سوی جمهوری اسلامی ایران
ضرورت کارآفرینی و توسعه آن(چالشها و راهکارها)
اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر بهزیستی روانشناختی و ناسازگاری های همسران
ارزیابی عوامل انگیزشی مشارکت کارکنان در آموزش ضمن خدمت موردشرکت نفت فلات قاره ایران
بررسی تاثیرباورهاواعتقادات در رفتارهای اجتماعی-اقتصادی وسیاسی دربین دانش آموزان مدارس متوسطه شهریاسوج
راه کارهای رفتاریِ مربیان با متربیانِ مونث ، جهت ورود به سن تکلیف، ازمنظرقرآن

یک نظر بگذارید

دسته‌ها

اين سايت را حمايت مي کنم