نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مقایسه و تحلیل کیفیت خدمات بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام بر اساس مدل سروکوال

هدف از انجام این مطالعه مقایسه کیفیت خدمات بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام از طرق محاسبه شکاف بین انتظارات و ادراکات بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده بود. پژوهش حاظر توصیفی_مقطعی بوده که در سال ۱۳۹۲ انجام شد. جامعه آماری را بیماران بستری در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام تشکیل داد که از این میان ۳۲۴ نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد سروکوال بود. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از نرم افزارSPSS و به کمک آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تی با نمونه های مستقل در سطح معنی داری ۰۵/۰α = انجام شد. نتایج نشان داد که بین بیمارستان های دولتی و خصوصی در تمامی ابعاد کیفیت خدمات تفاوت آماری معناداری وجود داشت (۰۵/۰P < ) میانگین کیفیت در بعد ملموسات، پاسخگویی و همدلی در بیمارستان های خصوصی بیشتر از دولتی بدست آمد در حالی که بعد قابلیت اطمینان و تضمین از کیفیت بالاتری در بیمارستان های دولتی برخوردار بود. بیمارستان ها در مورد هیچ یک از مولفه های پنج گانه کیفیت خدمات نتوانستند به سطح انتظارات بیماران پاسخ دهند. حوزه های نیازمند بهبود در بیمارستان های دولتی توجه بیشتر به عوامل فیزیکی و در بیمارستان-های خصوصی برنامه ریزی بیشتر جهت القای حس اعتماد و اطمینان در بیماران بود

مطالب مرتبط

تعیین علل پایین بودن معدل در دانشگاه های پیام نور استان آذربایجان شرقی
مطالعه جامعه شناختی راهبرد های رفتاری بیماران در خصوص تداوم ارتباط با پزشک
جایگاه، نقش و ارتباط بخش دولتی، شهرک های علمی و تحقیقاتی، شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و بخش خصوصی در حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان
بارگشایی پرسش از عدم در فلسفه هایدگر
بررسی میزان توسعه یافتگی شهرهای استان ایلام با استفاده از مدل تا کسونومی عددی
مقایسه عوامل شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد مبتلا به پرفشاری خون و افراد سالم
بررسی رفتارهای اجتماعی انسان در قرآن
بررسی رابطه خلاقیت بر یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شوش دانیال

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم