نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مقایسه و تحلیل کیفیت خدمات بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام بر اساس مدل سروکوال

هدف از انجام این مطالعه مقایسه کیفیت خدمات بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام از طرق محاسبه شکاف بین انتظارات و ادراکات بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده بود. پژوهش حاظر توصیفی_مقطعی بوده که در سال ۱۳۹۲ انجام شد. جامعه آماری را بیماران بستری در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام تشکیل داد که از این میان ۳۲۴ نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد سروکوال بود. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از نرم افزارSPSS و به کمک آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تی با نمونه های مستقل در سطح معنی داری ۰۵/۰α = انجام شد. نتایج نشان داد که بین بیمارستان های دولتی و خصوصی در تمامی ابعاد کیفیت خدمات تفاوت آماری معناداری وجود داشت (۰۵/۰P < ) میانگین کیفیت در بعد ملموسات، پاسخگویی و همدلی در بیمارستان های خصوصی بیشتر از دولتی بدست آمد در حالی که بعد قابلیت اطمینان و تضمین از کیفیت بالاتری در بیمارستان های دولتی برخوردار بود. بیمارستان ها در مورد هیچ یک از مولفه های پنج گانه کیفیت خدمات نتوانستند به سطح انتظارات بیماران پاسخ دهند. حوزه های نیازمند بهبود در بیمارستان های دولتی توجه بیشتر به عوامل فیزیکی و در بیمارستان-های خصوصی برنامه ریزی بیشتر جهت القای حس اعتماد و اطمینان در بیماران بود

مطالب مرتبط

بررسی اثر استفاده از مدیریت ارتباط با تامین کننده الکترونیک (e-SRM) بر بهبود مدیریت زنجیره تامین کارخانه آجر زرنمای اصفهان
بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی؛ شرکت عمران بهارستان)
تأثیر مداخلات شناختی رفتاری مددکاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار
فرهنگ سازمانی و رابطه آن با وجدان کاری (تحقیقی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان)
تاثیر آموزش معارف اسلامی در کاهش فشار روانی سالمندان شهرستان تربت جام
مقایسه ی نابهنجاری اجتماعی در میان نوجوانان خانواده های تک والد و دو والد
بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با جنسیت، سن و تحصیلات والدین کودکان پیش دبستانی شهر شیراز
« بررسی مردم شناختی آیین زایش در شهر کرمان دردهه ۸۰» (باتاکید برجنبه های فرهنگی واجتماعی )

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم