نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

مقاله بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی درکارکنان در شرکت نفت پاسارگاد

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان در شرکت نفت پاسارگاد به انجام رسید که با توجه به ذات و ماهیت آن از نوع توصیفی- همبستگی می باشد جامعه این پژوهش معادل ۱۹۲ نفر است که ۱۲۷ نفر از کارکنان به عنوان نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان (۱۹۷۰) انتخاب شدند. داده های لازم این پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه های اخلاق کار علی (۱۹۹۸)، تعهد سازمانی (OCQ) و شاخص توصیف شغل (JDI) جمع آوری گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی ساده، رگرسیون چند گانه و آزمون t)استفاده شده است؛ به علاوه در این پژوهش سطح معنا داری ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است.براساس فرضیه های پژوهش تحلیل داده ها نشان داد که رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی معنادار بود ولی بین اخلاق کار و رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود نداشت همچنین اخلاق کاربا ابعاد تعهد سازمانی رابطه داشت اخلاق کار فقط با بعد سرپرست رضایت شغلی رابطه داشت. بین ابعاد تعهد سازمانی با ابعاد رضایت شغلی رابطه وجود داشت.رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۵ درصد از واریانس اخلاق کار را پیش بینی می کند که البته نقش تعهد سازمانی در این پیش بینی بالاتر می باشد. بعلاوه کارکنان زن و مرد از لحاظ اخلاق کار و رضایت شغلی تفاوتی با یکدیگر نداشتند. اما میانگین تعهد سازمانی کارکنان زن بصورت معنا داری از کارکنان مرد بیشتر بود.

لینک دانلود

حجم :۵۱kb
download:2900 تومان
نوع فایل :ورد ۹ صفحه
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی
مقاله ارزیابی فرهنگ سازمانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله شناسایی موانع اجرای روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی
مقاله تجارت الکترونیک در کشور های در حال توسعه، مطالعه موردی ایران
مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر یادگیری و اضطراب دانشجویان
مقاله بررسی نقش هوش هیجانی مدیران بر تعالی جو سازمانی
مقاله رایانش ابری
مقاله تاثیر فناوری های آموزشی و نقش آن در مدیریت یادگیری و آموزشی

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم