نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

طرح توجیهی کاربینی روابط عمومی امور رسانه ها

کاربینی روابط عمومی اموررسانه ها
شرح وظایف وتشکیلات روابط عمومی
شرح وظایف:
الف) ارتباطات
ب) امورفرهنگی ونمایشگاه ها
ج) انتشارات
د) سنجش افکار
و) آموزش،پژوهش وبرنامه ریزی
ه) ثبت وآرشیو
الف) ارتباطات
اعلانم واضع سازمان
ب) امورفرهنگی ونمایشگاه ها
ج) انتشارات
د) سنجش افکار
و) آموزش،پژوهشوبرنامهریزی
ه) ثبت وآرشیو
وظایف مدیرروابط عمومی
۱ـتصمیم گیری
۲ـبرنامه ریزی
۳ـسازماندهی
۴- ارزیابی
۵-بودجه ریزی
۶- جذب اعتبارات
۷- جذب نیرو وتقویت منابع انسانی
۸-ارتباطباکارکنان
۹- ارتباطبامدیرانارشد
فرمانده ی وکنترلدرروابط عمومی
۳_ باوسایلارتباطجمعیآشناشوید.
۴_ مهارتهاینوشتنخودراتقویتکنید.
۵_ شبکهارتباطاتخودراگسترشدهید.
۱۳صفحه

دانلود
حجم :۱MG
download:1500
نوع فایل :word
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم