نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

طرح توجیهی شرکتهای نسبی

تشابهشرکتنسبیوشرکتتضامنی

اسمشرکت
شرکتنسبی
چراشرکتنسبی؟
شرکتتعاونی
چراشرکتتعاونی؟
شرکتمختلطسهامیوغیرسهامی
چراشرکتهایمختلط؟
نتیجهگیری
۱۳صفحه

دانلود
حجم :۱MG
download:2000
نوع فایل :word
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم