نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

طرح توجیهی تکثیر غیر جنسی در رابطه با اصلاح با جهش

تشکیل جوانه های نایی از یک سلول: جنبه های عمومی
تشکیل جوانه نابجاروی پیازها
اهمیت اصلاح بطریه جهش
جوانه های نابجا منشأ گرفته از پیش از یک سلول
تولید پلی پلوئیدهای قوی
تکنیکهای این وتیرو
اصلاح از طریق جهش برای گیاهان ریشه ای و غده ای
سیر و شالوت
سیب زمینی
جهش های خودبخودی این ویوو
جهش های القایی
مواد شروع کننده
انواع موتاسیونهای القایی
سیب زمینی شیرین
سیب زمینی شیرین و سایر گیاهان مختلف ریشه ای و غده ای
دستکاری ژنتیکی و انتقاد ژن در گیاهان و حیوانات
دستکاری ژنتیکی در گیاهان عالی
انتقال ژن توسط ناقل
مارکرهای انتخابی
انتقال قرص برگ
توارث
ویروسهای DNA و ویروسهای RNA
انتقال مستقیم ژن
ریز تزریقی DNA به داخل سلولهای سوماتیکی و زیگوت
تکنیک ریز تزریقی
انتقال دانه گروه
دامنه میزبان
فراوانی انتقال کامل پایدار
قابلیت تکثیر
انتقال DNA
تیمار با شوک حرارتی
الکتروپوریشن
اختلاط باژنوم میزبان
پایداری ژن خارجی
ناپایداری ژن خارجی
کاربردهای عملی گیاهان ترانسژنیک
وارد کردن اینترفرون الفای انسانی
محافظت قالب مرزی در گروه ویروس تنباکو
الحاق ژن Bt
گسترش مقاومت به فلزات سنگین
یکپارچه و بیان ژن
MT شیمی یک در گیاهان ترانسژنیک
بیوسنتز اتیلن
مهندسی یک گونه جدید رنگ گل در پتونیا
تنوع بیان A1
حیوانات تراریخت
روشهای انتقال ژن
ناقلهای SV 40
ناقلهیا ادنوویروس
ناقلهای واکسینیا
ناقلهای رتروویروس
جذب DNA با دخالت کلسیم فسفات
ریز تزریقی سلول های تخم
الکتروپورشین و همجوشی سلول
تولید حیوانات ترانژنیک

دانلود
حجم :۲۶۰KB
download:5000
نوع فایل :word
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم