نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

سورس ارسال اطلاعات از بانک اطلاعاتی به نرم افزار اکسل در دلفی

آموزش ارسال اطلاعات از بانک اطلاعاتی به نرم افزار اکسل با برنامه نویسی دلفی

procedure  ExporttoExl(TheDataset:TDataSet;SheetExcelName:String);
var
 XApp:Variant;
 sheet:Variant;
 r,c:Integer;
 q:Integer;
 row,col:Integer;
 fildName:Integer;

begin
try

 begin
   XApp:=CreateOleObject(‘Excel.Application’);
   XApp.Visible:=true;
 end;
except
 showmessage(‘Unable to link with MS Excel,  it seems as it is not installed on this system.’);
 exit;
end;
XApp.WorkBooks.Add(-4167);  //open a new blank workbook
XApp.WorkBooks[1].WorkSheets[1].Name:=’Sheet1′;
         //give any name required to ExcelSheet
sheet:=XApp.WorkBooks[1].WorkSheets[‘Sheet1’];
for fildName:=0 to TheDataset.FieldCount-1 do
        //TheDataset refer to the any dataset holding data
 begin
   q:=fildName+1;
   sheet.Cells[1,q]:=TheDataset.Fields[fildName].FieldName;   // enter the column headings
 end;

//now supply the data from table to excel sheet
TheDataset.First;
for r:=0 to TheDataset.RecordCount-1 do
begin
for c:=0 to TheDataset.FieldCount-1 do
  begin
    row:=r+2;
    col:=c+1;
    sheet.Cells[row,col]:=TheDataset.Fields[c].AsString;
  end;
TheDataset.Next;
end;

//set font attributes of required range if required
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Range[‘A1:AA1’].Font.Bold:=True;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Range[‘A1:AA1’].Font.Color := clblue;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Range[‘A1:AA1’].Font.Color := clblue;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Range[‘A1:K1’].Borders.LineStyle :=13;

// set other attributes as below
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Range[‘A1:K11’].HorizontalAlignment := 3;
// .Borders.LineStyle :=13;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Columns[1].ColumnWidth:=10;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Columns[2].ColumnWidth:=10;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Columns[3].ColumnWidth:=15;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Columns[4].ColumnWidth:=6;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Columns[5].ColumnWidth:=18;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Columns[6].ColumnWidth:=9;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Columns[7].ColumnWidth:=23;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Columns[8].ColumnWidth:=23;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Columns[9].ColumnWidth:=23;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].Columns[10].ColumnWidth:=10;
xapp.caption := ‘Exported from Demo programmed by SK Arora,the digitiger’;
XApp.WorkSheets[‘Sheet1’].name := ‘Exported from ‘ + SheetExcelName;
//assuming dataset is TTable based its tablename can be given as title of worksheet
//close;
end;

به عنوان مثال

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ExporttoExl(ClientDataSet1,’Sheet1′);
  close;
end;

۲پاسخ به “سورس ارسال اطلاعات از بانک اطلاعاتی به نرم افزار اکسل در دلفی”

  • رضامرسلی:

    باسلام ضمن تشکر فراوان از زحمت حضرتعالی درمورد درج دستورات فرستادن اطلاعات به اکسل ، بنده این دستورات شمارا امتحان کردم عالی بود اگربنده بخواهم از اطلاعات شما استفاده کنم وارتباط حضوری داشته باشم وسوالاتم را بپرسم امکان دارد ؟

  • محمدرضا:

    لطفا بگویید چرا به قسمت :TDataSetTheDataset:،ایراد میگیرد یک کتابخانه ندارد

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم