نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

درباره آموزش مجازی: آموزشی از نوع دیگر

درباره آموزش مجازی: آموزشی از نوع دیگر

قرن۲۱ به سمتی می رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارتهای رایانه اینیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزشسنتی کنونی بخصوص آنچه هم اکنون در مدارس ایران در جریان است همخوانیندارد.

قرن۲۱ به سمتی می رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارتهای رایانه ای نیاز خواهندداشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی کنونیبخصوص آنچه هم اکنون در مدارس ایران در جریان است همخوانی ندارد. مدتی است برخیکشورهای جهان به تأسیس مدارس الکترونیکی یا آنچه در ایران مصطلح شده مدارس هوشمنددست زده اند. الگوی اولیه این مدارس از کشور انگلیس گرفته شده است و کشور مالزی یکیاز پیشتازان ایجاد این مدارس به شمار می رود. با این رویکرد ایران هم اخیراً طرحیرا در سه مدرسه اجرا کرده است. دانشگاهها هم به نوع دیگری از آموزش تحت عنوان آموزشمجازی متمایل شده اند.
در مدارس هوشمند رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیرمی گذارد و برنامه های درسی را تا حدودی تغییر می دهد. ولی در عین حال کارکردهایاجتماعی مدارس بر جای خود باقی می ماند چون در روابط اجتماعی به دانش آموزان یاریمی رساند.
در این مدارس دانش آموزان می آموزند انبوهی از اطلاعات را پردازشکنند و ازاین اطلاعات در جهت یادگیری بیشتر استفاده کنند. دانش آموزان حتی میتوانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند.
در مدارس هوشمند معلمان می توانند به جای اینکه تلاش کنند خودشان پاسخی برایپرسشهای دانش آموزان پیدا کنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش هایشان را در رایانهپیدا کنند و برای بقیه بازگو کنند. البته مدارس هوشمند این کارایی را نیز دارند کهبه دانش آموزان نشان دهند چه اطلاعاتی در وب موثق است تا کودکان و نوجوانان ضمندریافت اطلاعات درست تحت تأثیر تبلیغات سوءاینترنت هم قرار نگیرند. در نهایت بهکارگیری رایانه به معلمان خوش فکر کمک می کند به دوره آموزش براساس کتاب محوری وسخنرانی تک گویانه معلم در کلاس خاتمه دهند و سیستم آموزشی را به شکل سیستممشارکتی، مبتنی بر آموزش توانایی های پژوهش، جمع بندی، تحلیل و نتیجه گیری دانشآموزان تبدیل کنند.
دانش آموزان ایرانی در مقایسه با دانش آموزان کشورهایپیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو، عقب ماندگی هایی دارند. بسیاری از آنهاحتی روش روشن و خاموش کردن رایانه را نمی دانند. در کشورهای پیشرفته کودکان از همانابتدا در خانواده با رایانه آشنا می شوند و با آن کار می کنند. در حالی که در کشورما رایانه به منازل بسیاری از خانواده ها چه بسا از طبقات متمول و تحصیلکرده راهپیدا نکرده است.
البته کارشناسان هشدار می دهند حتی در صورت ایجاد امکان دسترسیهمه دانش آموزان به امکانات لازم باز هم رایانه نمی تواند مشکلات ریشه ای مدارس راحل کند و اگر هدف از کاربرد رایانه در مدارس مشخص نشود، رایانه ها تنها بهدستگاههای تحمیلی در مدارس تبدیل می شوند.
مرضیه ابراهیمی کارشناس فناوریاطلاعات می گوید: «اگرچه در عصر تکنولوژی وا طلاعات سرعت تولید دانش تصاعدی است ولیبه خاطر عمق داشتن و ریشه دار بودن علوم این سرعت نباید خطی و شتاب زده باشد. ما بهآموزش شتابان نیازمندیم نه آموزش شتاب زده! و اگر راهی که طی می کنیم اشتباه باشدفناوری بر سرعت ما در راه اشتباه می افزاید.»
وی درباره چالش های سیستم آموزشیعصر حاضر که ایران را واداشت به ورود فناوری اطلاعات در سیستم آموزشی اقدام کند میگوید: «پرورش خلاقیت و ایجاد تغییر و سوق دادن یادگیرندگان به سمت ناشناخته ها،ایجاد زمینه بهره مندی مناسب و عدالت در دسترسی به منابع موجود، انتقال و پردازشحجم عظیمی از دانش در عصر اطلاعات، ایجاد زمینه حضور صحیح دانش و فرهنگ ایرانی وزبان فارسی در تکنولوژیهای نوین آموزشی و محیط اینترنت و البته سابقه چند کشور دنیادر ایجاد مدرسه هوشمند که البته بر مبنای ده سال پژوهش و تحقیق انجام گرفته بودباعث شد ما هم به ایجاد این مدارس بیندیشیم. در نتیجه با چند بازدید و مطالعه برروی نمونه های مشابه ظرف یکسال طرح پایلوت مدرسه هوشمند در سه مدرسه منتخب کلید زدهشد. البته زمانی که کلید این طرح را زدیم بستر آموزشی و پژوهشی دقیق منطبق با شرایطمحیطی و فرهنگی و آموزشی خودمان را نداشتیم. این کار را با سند محکم تحلیل شده بامدیریت قدرتمند پروژه و بازده های کاری کارشناس شروع نکردیم. به نظر می رسد طرحهایپایلوت در این بعد حداقل باید دارای یک سیستم آنالیز و تحلیل و ارزیابی تعریف شدهاز قبل باشد تا مرتباً پیشرفت پروژه را بسنجد و موانع و مخاطرات آن را از قبل پیشبینی و راه حلهای پیشنهادی را ارائه کند.»
در مورد سیستمهای آموزشی نظیر آموزشو پرورش ما که کتاب محور و مبتنی بر نقش بی بدیل معلم است، کارشناسان هشدار می دهندفناوری اطلاعات حتی می تواند سیستمهای محافظه کار تعلیم و تربیت را تشدید کند. بهطوری که معلمان علاوه بر همان شیوه کتاب محوری دانش آموزان را به سوی انبوه اطلاعاتسوق دهند و معلمان از دانش آموزان بخواهند حجم بیشتری از اطلاعات را حفظ کنند. مرضیه ابراهیمی در تعریف مدارس هوشمند می گوید: «مدرسه هوشمند مدرسه ای است که باکمک فناوریهای نوین سیستمهای آموزشی و دیجیتالی هوشمند درصدد سرعت بخشی به فرآیندیاددهی، یادگیری و بهبود مدیریت به صورت کاملاً نظام یافته باشد تا انسان عصراطلاعات قادر به پردازش و دسته بندی و استفاده بهینه از منابع فنی دانش روز با توجهبه طیف گسترده آن برای کشف استعداد خود و بروز خلاقیتها باشد. در طراحی یک مدرسههوشمند باید به چهار فاکتور تأثیرگذار توجه کرد: عوامل محیطی(فضا و طراحی مناسبمدرسه، کلاسها و…)، عوامل اجرایی و یادگیرندگان (آموزش قبل از شروع به جهت توجیهمدیران، معلمان و دانش آموزان) ۳- عامل سخت افزاری و شبکه طراحی مهندسی وسایلارتباطی شبکه و سخت افزاری ۴- عامل مهم نرم افزار و دیجیتال. فضای فیزیکی یک مدرسههوشمند باید به یک زیر ساخت ارتباطی قوی مجهز باشد تا بتواند به شکل مستمر نسبت بهوضعیت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد.
همچنین بههمه این اجازه را بدهد که از منابع موجود به صورت مؤثرتری استفاده کند و امنیت وآرامش آنها را افزایش دهد. ساختمان مدرسه هوشمند دربردارنده محیطی پویا و مقرون بهصرفه است که چهارعنصر اصلی سیستم ها، ساختار، سرویس ها و مدیریت در آنها یکپارچهشده و بینشان رابطه وجوددارد.
برای ایجاد یک مدرسه هوشمند و یا کلاً ورودفناوری اطلاعات به مدارس وزارت آموزش و پرورش باید به دنبال ایجاد بانک هایاطلاعاتی قوی و هماهنگ باشد که بتواند شبکه آموزشی قوی و استانداردی را ایجاد کندتا خدمات محتوایی و آموزشی را به راحتی در دسترس مدرسه قرار دهد. تغذیه کننده اینشبکه آموزشی می تواند بانک دپارتمان تحقیق و پژوهش، سازمان آموزش و پرورش و بانکاستانداردهای آموزشی باشد.
ازطرف دیگر طراحی فنی سیستم ارتباطات داخلی وتجهیزات سخت افزاری خود مدرسه جهت ایجاد امکانات مناسب برای استفاده اطلاعات آموزشیو نرم افزاری در مدرسه صورت بگیرد.
سیستم های دیجیتال و نرم افزاری نیز بایددارای یک پیش زمینه و بستر دقیق مطالعاتی باشد.
استفاده از انواع نرم افزارها ومحتواهای آموزشی غیراستاندارد می تواند لطمات جبران ناپذیری را به بدنه آموزش واردو یادگیرندگان را دچار سردرگمی کند. برای استفاده از سیستم دیجیتال نرم افزار بایدقدم به قدم حرکت کرد و مراحل فازبندی شده و رشد را تعریف کرد زیرا یکباره رسیدن بهسیستمی کاملاً هوشمند رؤیایی و بی پایه و اساس است و بر این اعتقادیم که در یکسیستم مدرسه هوشمند در صورتی که برنامه ریزی شده و قدم به قدم عمل شود، هزینه ها بابهره وری رابطه مستقیم خواهدشد و با گذر زمان با پیچیدگی فرایند روبه رو خواهیم شد.
معماری سیستم آموزش الکترونیکی برای طراحییک نرم افزار جامع که بتواند خونی رادر پیکره طراحی شده فضای مدرسه هوشمند به جریان اندازد،باید از جدیدترین متدها وتکنولوژی های آموزشی استفاده کند که برپایه زیرساخت های استانداردشده صنعتی وآموزشی با شناخت و تعریف دقیق وظایف آموزشی و اداری سیستم برپاشده باشد.»
شرایطمناسب از نظر دست اندرکاران چنین طرح هایی این است که معلم دیگر آموزش دهنده صرفنیست، فعالیت های گروهی تشویق می شود، با تک تک دانش آموزان متناسب با توانمندی هاو استعدادهای آنها رفتارمی شود و دانش آموزان می توانند مواد درسی شان را ازطریقسایت های اینترنتی دنبال کنند. ارزشیابی نیز از شکل حافظه محوری خارج می شود.
در مدارس هوشمند از اینترنت استفاده زیادی می شود. ولی این با آموزش مجازیمتفاوت است. درآموزش از راه دور معلم و دانش آموز یا استاد و دانشجو ازطریق اینترنتصدا و تصویر یکدیگر را دریافت می کنند. درحالی که در یک محیط و مکان حضور ندارند.
در باب مزایای دانشگاههای مجازی گفته می شود که تعداد دانشجویان افزایش می یابدولی هزینه ها کاهش می یابد. آموزش مجازی به طورکلی به آموزش توسعه زیادی می دهد. افزایش تعداد این دست از دانشگاهها در سطح جهان نیز به این باور که بهتر است ایننوع دانشگاهها را در ایران گسترش دهیم دامن زده است.
دکتر امیرحسین جهانگیراستاد دانشگاه شریف می گوید: «تعداد استادان و ظرفیت کلاس های دانشگاهی در کشور مامحدود است. ازطریق اینترنت می توان خیلی ها را آموزش داد. لازم نیست کلاس فیزیکیباشد. هرکس می تواند در خانه ازطریق رایانه آموزش ببیند، تمرین حل کند و نمره بگیردو براساس این نمرات به مراحل بعدی و دروس بعدی صعود کند.
به این ترتیب در آموزشمجازی دانشگاهی در کلاس هایی شرکت می کنید که در خانه تان است. این آموزش مزایایدیگری هم دارد مثلاً محدودیت زمانی و مکانی وجودندارد.
دانشجو انتخاب می کند کهچه موقع و کجا از کلاس استفاده کند و چندبار از کلاس استفاده کند و به عبارتیچندبار به فایل مراجعه می کند. تیم طراح نرم افزار هم مهم است. گرافیک و ترتیبمسائل درسی اهمیت زیادی دارد. ازملزومات آموزش مجازی یک شبکه ارتباطی است که همه بهآن وصل می شوند. بسیاری ازطریق اینترنت وصل می شوند. که البته سرعت آن کم است. امکانات دیگر خود نرم افزار است که لازم است نرم افزار خوب و با کیفیت و گرافیکمناسبی باشد. کیفیت نرم افزار خیلی تعیین کننده است. چون بحث ارزیابی دانشجویان ومسائل مالی و اداری و غیره را هم دربرمی گیرد، وگرنه کار آموزش را سی دی های موجوددر بازار هم انجام می دهند. آموزش مجازی اگر در جایگاه خودش درست مورداستفادهقرارگیرد بسیار خوب است به شرط اینکه شعر نباشد! ظاهراً پول های کلانی به این امراختصاص داده شده که اگر به درستی مصرف شوند خوب است. منتها زمزمه هایی حاکی از آناست که چون ظاهراً دانشگاه ها نتوانسته اند آموزش را پوشش دهند و به عبارتی چوننتوانسته ایم آموزش کلاسیک را توسعه دهیم به این آموزش روی آورده ایم درحالی کههرکدام جای خودشان را دارند.
افزایش استفاده از رایانه در آموزش به یک نیازتبدیل شده است.
ما برای عقب نماندن از قافله جامعه جهانی که به سرعت نقش رایانهها را در مشاغل گسترش می دهد به سیستم آموزش مناسب این عصر نیازمندیم، منتها درصورتی که به مشکلات ساختاری آموزش نپردازیم، تنها از رایانه ها دکوری خواهیم ساختبی اینکه به نتایج موردنظر دست پیداکنیم.

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم