نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

دانلود سورس فروشگاه کامپیوتر به زبان ++C

++SHOP COMPUTER C

دانلود سورس فروشگاه کامپیوتر به زبان ++C

امکانات:

  • حذف و اضافه کردن کامپیوتر
  • ویرایش
  • جستجو بر اساس نام
  • و ..

مشاهده کد

[code lang="cpp"]

/*
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& COMPUTER SCIENCE PROJECT WORK &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

SOFTWARE FOR THE USE IN COMPUTERS SHOP

***INTRODUCTION***

/////////////////////////////
NAME:- BHAVISHAY NIGAM
CLASS:- XII SEC:- 'N.M'
ROLL NO:- '8'
/////////////////////////////

####################
# STAR COMPUTERS #
####################

/*
### HEADER FILES ###
*/
#include //for reading and writing files
#include //for clrscr()
#include //for string characters
#include //for gets and puts function
#include //for exit function
#include //for setw function
#include //for delay and sleep function
#include //for textcolor & textbackground

class consumer
{
int cno;
char cname[20];
char adress[20];
int a,b,c;
float i;
public:

//FUNCTION TO ENTER THE VALUES

public:

void entry()
{
clrscr();
textcolor(RED);
gotoxy(32,4);
cputs("S.T.A.R COMPUTERS");
gotoxy(5,8);
cputs("Customer ID :");
gotoxy(5,10);
cputs("Customer name :");
gotoxy(5,12);
cputs("Customer adress :");
gotoxy(5,14);
cputs("Customer Service number :");
gotoxy(5,16);
cputs("Costumer Smart card number :");
gotoxy(5,18);
cputs("Costumer Phone number :");
gotoxy(5,20);
cputs("Customer Bill number :");
gotoxy(45,8);
cin>>cno;
gotoxy(45,10);
gets(cname);
gotoxy(45,12);
gets(adress);
gotoxy(45,14);
cin>>a;
gotoxy(45,16);
cin>>b;
gotoxy(45,18);
cin>>c;
gotoxy(45,20);
cin>>i;
}

//FUNCTION TO DISPLAY THE VALUES

void display()
{
cout< gotoxy(5,8);
cputs("Customer ID :");
cout< gotoxy(5,10);
cputs("Customer name :");
puts(cname);
gotoxy(5,12);
cout< {
goto ex;
}
else
{
goto again;
}
ex:;
clrscr();
textcolor(RED);
sleep(1);
clrscr();
gotoxy(35,10);
cout< getch();
goto again;
}
}
}
//END OF VOID MAIN
//END OF COMPUTERS DIRECTORY

[/code]

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم