نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

دانلود سورس ساعت دیجیتال با برنامه نویسی سی پلاس پلاس

در این پست به در خواست یکی از کاربران , ساعت دیجیتال را با برنامه سازی ++C پیدا سازی و در اختیارتان قرار داده ایم که بر اساس X . Y که از مختصات صفحه نمایش دریافت می کند به نمایش ثانیه , عقرب , ساعت می پردازد تا زمان فعلی را به نمایش در آورد .

دانلود سورس ساعت دیجیتال

[code lang=”cpp”]

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<graphics.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#define DOTCOLOR 14
#define DIGCOLOR 4
class DIGITE
{
private:
int X,Y;
int SIZE;
int COLOR;
int HIGHT,WIDTH;
void *VER,*HOR;
public:
int style;
DIGITE();
DIGITE(int s,int c,int st);
void MakeBars();
void PutDig(int x,int y,int n);
void DrawDig(int x,int y,int n);
~DIGITE();
};
DIGITE::DIGITE()
{
style=1;
SIZE=1;
HIGHT=1;
WIDTH=12;
COLOR=15;
MakeBars();
}
DIGITE::DIGITE(int s,int c,int st)
{
style=st;
SIZE=s;
COLOR=c;
HIGHT=1;
WIDTH=6;
MakeBars();
}
void DIGITE::MakeBars()
{
int x,y,w,h;
int area;
x=10;
y=getmaxy()/2;
w=WIDTH*SIZE;
h=HIGHT*SIZE;
setfillstyle(style,COLOR);
bar(x+h,y,x+w-h,y+h);
setcolor(COLOR);
line(x,y+h/2,x+h,y);
line(x,y+h/2,x+h,y+h);
floodfill(x+h/2,y+h/2,COLOR);
setcolor(COLOR);
line(x+w-h,y,x+w+-h+h,y+h/2);
line(x+w-h,y+h,x+w-h+h,y+h/2);
floodfill(x+w-h+h/2,y+h/2,COLOR);
area=imagesize(x,y,x+w,y+h);
HOR=malloc(area);
if(HOR==NULL)
{
printf("Low Memory(Horizontal)…\nPress Any Key");
getch();
exit(0);
}
getimage(x,y,x+w,y+h,HOR);
putimage(x,y,HOR,XOR_PUT);
x=getmaxx()/2;
y=10;
h=SIZE*WIDTH;
w=HIGHT*SIZE;
bar(x,y+w,x+w,y+h-w);
setcolor(COLOR);
line(x,y+w,x+w/2,y);
line(x+w,y+w,x+w/2,y);
floodfill(x+w/2,y+w/2,COLOR);
setcolor(COLOR);
line(x,y+h-w,x+w/2,y+h);
line(x+w,y+h-w,x+w/2,y+h);
floodfill(x+w/2,y+h-w/2,COLOR);
area=imagesize(x,y,x+w,y+h);
VER=malloc(area);
if(VER==NULL)
{
printf("Low Memory(Vertical)…\nPress Any Key");
getch();
exit(0);
}
getimage(x,y,x+w,y+h,VER);
putimage(x,y,VER,XOR_PUT);
}
void DIGITE::PutDig(int x,int y,int n)
{
int num,gap,qu,rem;
gap=(HIGHT*SIZE);
num=n;
if(num>=0&&num<10)
{
DrawDig(x,y,0);
DrawDig(x+WIDTH*SIZE+HIGHT*SIZE+gap,y,n);
}
if(num>=10&&num<100)
{
qu=num/10;
rem=num%10;
DrawDig(x,y,qu);
DrawDig(x+WIDTH*SIZE+HIGHT*SIZE+gap,y,rem);
}
}
void DIGITE::DrawDig(int x,int y,int n)
{
int H[10][3]={1,0,1,
0,0,0,
1,1,1,
1,1,1,
0,1,0,
1,1,1,
1,1,1,
1,0,0,
1,1,1,
1,1,1};
int V[10][4]={1,1,1,1,
0,1,0,1,
0,1,1,0,
0,1,0,1,
1,1,0,1,
1,0,0,1,
1,0,1,1,
0,1,0,1,
1,1,1,1,
1,1,0,1};
int HX[3]={x,x,x};
int HY[3]={y,y+WIDTH*SIZE,y+2*WIDTH*SIZE};
int VX[4]={x-(HIGHT*SIZE)/2,x+WIDTH*SIZE-(HIGHT*SIZE)/2,x-(HIGHT*SIZE)/2,x+WIDTH*SIZE-(HIGHT*SIZE)/2};
int VY[4]={y+(HIGHT*SIZE)/2,y+(HIGHT*SIZE)/2,y+WIDTH*SIZE+(HIGHT*SIZE)/2,y+WIDTH*SIZE+(HIGHT*SIZE)/2};
int i;
setfillstyle(1,getpixel(x-1,y-1));
bar(x-(SIZE*HIGHT)/2,y,x+WIDTH*SIZE+(SIZE*HIGHT)/2,y+2*SIZE*WIDTH+HIGHT*SIZE);
for(i=0;i<3;i++)
{
if(H[n][i]==1)
putimage(HX[i],HY[i],HOR,XOR_PUT);
}
for(i=0;i<4;i++)
{
if(V[n][i]==1)
putimage(VX[i],VY[i],VER,XOR_PUT);
}
}

DIGITE::~DIGITE()
{
delete VER;
delete HOR;
}

void drawdot();
int color=DOTCOLOR;

void main()
{
int gd=DETECT,gm,i;
initgraph(&gd,&gm,"");
struct time t;
int th=t.ti_hour;
int tm=t.ti_min;
int ts=t.ti_sec;
int tms=t.ti_hund;
//setbkcolor(15);
gettime(&t);
DIGITE h(8,DIGCOLOR,1);
DIGITE m(8,DIGCOLOR,1);
DIGITE s(8,DIGCOLOR,1);
DIGITE ms(2,DIGCOLOR,1);
int y=200;
int flag=1;
h.PutDig(20,y,t.ti_hour);
m.PutDig(220,y,t.ti_min);
s.PutDig(380,y,t.ti_sec);
ms.PutDig(500,y,t.ti_hund);

while(!kbhit())
{
gettime(&t);
if(th!=t.ti_hour)
{
th=t.ti_hour;
h.PutDig(20,y,t.ti_hour);
}
if(tm!=t.ti_min)
{
tm=t.ti_min;
m.PutDig(220,y,t.ti_min);
}
if(ts!=t.ti_sec)
{
ts=t.ti_sec;
s.PutDig(380,y,t.ti_sec);

drawdot();
color=color-DOTCOLOR;
if(color<0)
color=DOTCOLOR;
}
if(tms!=t.ti_hund)
{
tms=t.ti_hund;
ms.PutDig(500,y,t.ti_hund);
}
}
getch();
}

void drawdot()
{
int x,y,gap,size,c;
c=color;
gap=10;
size=15;
x=170;
y=200;
setfillstyle(1,color);
bar(x+gap,y+gap,x+gap+size,y+gap+size);
bar(x+gap,y+8*gap,x+gap+size,y+8*gap+size);
//color=15;
delay(0);
}

[/code]

۶پاسخ به “دانلود سورس ساعت دیجیتال با برنامه نویسی سی پلاس پلاس”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم