نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

دانلود سورس ذخیره نام و شماره تلفن مشتریان مخابرات با برنامه نویسی سی پلاس پلاس

شرح برنامه : برنامه ای بنویسید که نام و شماره تلفن تعدادی از مشتریان مخابرات را از ورودی خوانده , در آرایه هایی ذخیره نماید . شماره تلفن ها در آرایه عددی و نام مشتریان در آرایه ای از اشاره گرهای رشته ای ذخیره شوند . سپس نامی از ورودی خوانده و شماره تلفن وی را مشخص کرده , در خروجی چاپ کند . برنامه باید برای ادامه کار از کاربر سوال کند . اگر کاربر جواب منفی داد , برنامه خاتمه پیدا می کند . توابعی برای خواندن اطلاعات , جستجو و چاپ نتایج بنویسید .

برنامه نویسی : ++C

شرط خاتمه برنامه : از کاربر سوالی مبنی بر ادامه دادن یا ندادن پرسیده می شود در صورت فشردن کلید N برنامه خاتمه میابد.

سورس ذخیره نام و شماره تلفن مشتریان مخابرات با برنامه نویسی سی پلاس پلاس

[code lang=”cpp”]
#include
#include
#include
void input(char **names,int *numbers , int n);
int search (char **names , int n , char *name);
void output (int *numbers , int index);
int main()
{
char **names , name[21];
int *numbers,n,index;
char key;
clrscr();
cout<< "Enter Count:"; cin>>n;
names=new char * [n];
numbers=new int[n];
input (names,numbers,n);
do
{
cout<< "Enter Name For Search:";
cin.get();
cin.get(name,20);
index=search(names,n,name);
if(index!=-1)
{
output(numbers,index);
cout< \n";
}
else
cout< \n";
key=getch();
}
while (key==’y’)
return 0;
}
void input(char **names , int *numbers , int n )
{
char *name;
for (int i=0 ; i {
name=new char[21];
cout<< "Enter Name:";
cin.get();
cin.get (name , 20);
name=*(names+i);
cout<< "Enter Phone Number:"; cin>> *(numbers+i);
}
}
int search(char **names , int n , char *name)
{
for (int i=0 ; i {
if (strcmp(*(names+i),name)==0)
return i;
}
return -1;
}
void output(int *numbers , int index)
{
cout<< "Phone Number is:";
cout<< *(numbers + index);
}
[/code]

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم