نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

خبرنگاری شبکه ای

خبرنگاری شبکه ای

تاثیر اینترنت بر خبرنگاری از دو جنبه، قابل مطالعه است: استفادهاز کامپیوتر و اینترنت در خبرنگاری ، موجب نفوذ اینترنت به اتاقهای خبر وکامپیوترهای خبرنگاران شده است و حرفه جدیدی از خبرنگاری را به نام خبرنگاری شبکهای ، بنیان نهاده است .استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری در رسانه های سنتی، بهمعنی دسترسی خبرنگاران به آرشیوهای قابل جستجو و پایگاه داده ها و منابع خبری موجوددر اینترنت است. این نحوه گزارش هنوز در بسیاری از کشورها در مرحله طفولیت قراردارد .تعداد زیادی از محققان، اثرات استفاده از کامپیوتر را بر حرفه خبرنگاری وخبرنگاران ، مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که باوجود منافع بارز اینترنت اطلاعات بیشتر، منابع بیشتر و قابلیت کنترل بیشتر، بسیاریاز خبرنگاران و سردبیران ، مایل نیستند گزارشاتشان به صورت مطلق به اینترنت وابستهباشد .تحقیقاتی که در انگلستان در مرکز بی .بی .سی به انجام رسیده است ، نشان میدهد که استفاده از فناوریهای جدید در حرفه خبرنگاری ، اتاقهای خبر را با آشفتگیمواجه می کند .
خبرنگاران اظهار می کنند که فقدان زمان کافی برای تسلط به اینفناوریها و ماهیت اضطراری بودن اینترنت ، باعث بروز فشارهای عصبی می شود .جنبه دیگراستفاده از کامپیوتر در حرفه خبرنگاری ، مدیریت پست الکترونیک ، گروههای خبری وگفتگوی Online است .تایید اعتبار اطلاعات در شبکه ، اغلب به دلیل بی نام و نشانبودن منابع و سرعت ارتباطات ، بسیار دشوار است .خبرنگاری شبکه ای ، با استفاده ازفناوری اینترنت به عنوان یک عامل تعیین کننده و تفکیک ناپذیر، در تعریف کاربردیخود، از انواع دیگر خبرنگاری قابل تمایز است.خبرنگاران شبکه ای باید تصمیم بگیرندکه کدام قالب رسانه ای به بهترین شکل ، گزارش آنها را توصیف می کند قابلیت مالتیمدیا بودن ، در عین حال کدام قالب ، به مردم فرصت ابراز واکنش ، ایجاد ارتباط یاحتی سفارشی کردن بعضی از داستانها را می دهد قابلیت محاوره ای بودن و کدام قالببرای ایجاد پیوند بین داستانها، آرشیوها و منابع دیگر، مناسب است قابلیت فرامتنبودن. این ایده آل ترین شکل خبرنگاری شبکه ای است که مورد تایید و تبلیغ اکثرخبرنگاران حرفه ای در سراسر جهان است. خبرنگاران حرفه ای شبکه در سراسر جهان ،اتفاق نظر دارند که این حرفه ، به طور قطع یک نوع منحصر به فرد از خبرنگاری است. خبرنگاران در این نوع از خبرنگاری اخبار خود را عمدتا برای اینترنت تولید می کنند ودریکی از چهار حیطه متمایز خبرنگاری شبکه ای ، فعالیت دارند .
سایت های عادیخبری
رایجترین شکل تولید خبر در شبکه ، ایجاد سایت های عادی خبری است که معمولاگزیده ای از محتوای خبر و امکانات جزیی و کنترل شده از ارتباط محاوره ای را در برمی گیرد .سایت های خبری معروف مانندCNN ، BBC و MSNBC نمونه هایی از این سایت هاهستند .بیشتر روزنامه های شبکه ای نیز در این طبقه بندی می گنجند .مطالب درسی ،کتابهای راهنما و برنامه ریزی آموزشی مدارس خبرنگاری ، معمولا بر پایه این حیطه ازخبرنگاری شبکه ای استوار است و مهارتهای تکنولوژیکی استفاده از انواع خاص نرمافزار، فراگیری XML یا HTML و غیره را با مهارتهای خاص خبرنگاری برای وب ترکیب میکند .این نوع سایت خبری ، ظاهرا از نظر نگرش با داستان سرایی و دیگر رسانه های پخشخبر، متفاوت است .
سایت های مرجع و طبقه بندی شده
سایت های مرجع و طبقه بندیشده ، نوع دیگر خبرنگاری شبکه ای هستند که در سازمانهای رسانه ای عادی ، کمتر دیدهمی شود و با موتورهای جستجوی خاص مانند آلتا ویستا و یاهو، شرکتها و آژانسهایتحقیقاتی و حتی افرادی که با خبر و پخش خبر سروکار دارند، در این ارتباط هستند .دراینجا خبرنگاران شبکه ای پیوند با سایت های خبری موجود در شبکه جهانی وب وپیوندهایی که گاه به وسیله گروههای سردبیری ، طبقه بندی و حتی تفسیر می شوند،ارتباط برقرار می کنند .این گونه سایت ها اغلب محتوای خبری ندارند اما گاهی اوقاتحیطه هایی را برای گفتگوی همزمان یا تبادل خبر، راهنمایی و پیوند با مردم عادی مثلااز طریق نوعی سیستم تابلوی اعلانات ایجاد می کنند. سایت هایی که علاوه بر محتوایخبری با محتوای سایر سایت های وب پیوند دارند، می توانند در این طبقه بندیقرارگیرند. آنچه که گاه به عنوان خبرنگاری شبکه ای جدید شناخته می شود، پدیده Weblog یا Blog است که شامل یک دفترچه یادداشت روزانه شخصی است که نویسندگان آنها،به ندرت خبرنگار هستند و معمولا داستانهایی درباره تجربیات خود در شبکه بیان میکنند و خوانندگان را با اظهار نظر دیگران ، درباره محتوایی که به هنگام موج سواریدر وب یافت می شود، آشنا می سازند. این نوع روزنامه نگاری فردی ، معمولا در میانسایت های مرجع یافت می شود و ارتباط محاوره ای محدودی ارایه می کند، اما از نظرمحتوا و اظهار نظر، بسیار غنی است .
سایت های خبرنگاری ، تفسیری توام با اظهارنظر
نوع سوم از سایت های خبری ، سایت های رسانه های خبری و مسائل مربوط به رسانههاست که گاه به عنوان یک سایت مرجع و طبقه بندی شده ، ایجاد می شود .اغلب چندخبرنگار، محتوای خبری را تولید می کنند و در مورد محتوای سایر سایت های اینترنتی ،نظر می دهند .این گونه محتوا برحسب فرایندهای زیربنایی تولید رسانه ای ، مورد بحثقرار می گیرد .شبکه برای رشد خبرنگاری درباره خبرنگاری یا خبرنگاری تفسیری ، مکانبسیار مناسبی است .
در مجموع ، اینترنت به ارتقای جنبه های حرفه ای خبرنگاری ،کمک شایان توجهی کرده است ، به این دلیل که قابلیت و تمایل آن به انتقاد از خویش ،یکی از خصوصیات منحصر به فرد این حرفه است .
سایت های تبادل نظر و بحث
مهمترین دلیل موفقیت فناوریهای جدید رسانه های خبری مانند اینترنت و شبکه جهانیوب، این است که مردم علاقمند هستند در سطح جهان و بدون هیچ محدودیتی ، با یکدیگرارتباط برقرار کنند. خبرنگاری شبکه ای از این قابلیت اینترنت استفاده کرده و عمدتابه برنامه هایی برای تبادل نظر و ارایه داستان و غیره در حول یک موضوع خاص، میپردازد که این موضوعات می تواند درباره مبارزات سیاسی ، مخالفت با جهانی شدن (anti-globalization) و یا اخبار کامپیوتری باشد .سایت های زیادی سعی کرده اند ازمحبوبیت اینترنت ، استفاده تجاری ببرند و در این راستابه ایجاد محافل عمومی و کم وبیش کنترل شده در مورد محتوای سایر سایت ها در اینترنت مبادرت کرده اند .این نوعخبرنگاری شبکه ای ، به groupweblog نیز معروف است .
این چهار حیطه مشخص خبرنگاریشبکه ای ، اغلب تا حدودی خصوصیات ویژه محیط شبکه ای که در آن فعالیت می کنند را بهکار می برند .این خصوصیات عبارتند از قابلیت فرامتن بودن ، قابلیت چند رسانه ایبودن و قابلیت محاوره ای بودن. هر یک از این سه قابلیت در وضعیت کنونی ، انوع مختلفخود را دارد که در زیر به اختصار شرح داده می شود .
قابلیت فرامتن بودن
مشکلفرامتن این است که یک سیستم انتقال برای واحدهای بسته مجزا به وجود می آورد، یعنیسیستمی که امکان درج فقط پیوندهایی را می دهد که به خارج سیستم اشاره می کنند. بایدبه خاطر داشته باشیم که متونی که از طریق پیوندها با هم در ارتباط هستند، می توانندبه صورت درونی با سایر متنهای مربوط به یک متن و یا به صورت خارجی با متنهای موجوددر سایر نقاط اینترنت ، مرتبط باشند. اینها دو نوع متفاوت از قابلیت فرامتن بودنهستند، چون یکی از آنها ما را به محتوای جدید می رساند و دیگری در واقع به پراکندهشدن محتوا منجر می شود .
قابلیت چند رسانه ای بودن
اگر بپذیریم که پهنایباند وقانون کپی رایت هنوز دو عامل اساسی در جلوگیری از تولید مالتی مدیای مدرنهستند، می توانیم به مشکلاتی که شرکتهای رسانه ای در یکپارچه کردن اتاق خبر سنتیخود با گروه سردبیری وب و یا یکپارچه کردن محتوا یا حتی اتاقهای خبر مجازی بامحتوای تولید شده توسط سایر تامین کنندگان دارند، پی ببریم. اگر قابلیت چند رسانهای بودن در سایت هایخبری را نتیجه ادغام انواع رسانه های خبری یا یک چارچوب متفاوتمحسوب کنیم چارچوبی که در آن تمام بخشهای یک سایت از یک نقطه آغاز مالتی مدیا بهوجود آمده و روشهای مختلفی را برای استفاده از محتوای سایت به کاربر ارایه می کند،این مساله قابل درک خواهد شد .
قابلیت محاوره ای بودن
کارشناسان، پس ازبررسی امکانات محاوره ای سایت های خبری ، به این نتیجه رسیده اند که بیشتر سایت ها،فقط در سطوح رهیابی و عملی، محاوره ای هستند .آنها معتقدند که هنوز در وب سایتها،بالاترین سطح قابلیت محاوره ای ، یعنی قابلیت تطبیق با خواستهای کاربرانی که بهسایت ها مراجعه می کنند، وجود ندارد .
ارزش افزوده
تجربه در آموزش و مصاحبهبا خبرنگاران شبکه ای و مطالعه مجلات تجاری ، نشان می دهد که خبرنگاران حرفه ای درمورد ارزش افزوده خبرنگاری شبکه ای، دو دیدگاه کاملا متفاوت دارند .طرفداران اولیندیدگاه که یک دیدگاه ایده آلیستی محسوب می شود، معتقدند که اینترنت در مجموع، دنیایبهتری را برای همه مردم به ارمغان می آورد. در اینجا این سوال مطرح می شود که ارزشافزوده خبرنگاری شبکه ای در کجاست. طرفداران نگرش دوم که یک نگرش بدبینانه است،معتقدند که برای خبرنگاری شبکه ای هیچ ارزش افزوده ای وجود ندارد و خبرنگاران تنهابه دلیل فراگیر شدن شبکه به آن مراجعه می کنند. سینگر در محتوایی متفاوت، این نگرشرا نگرش دلخواه خبرنگاران بی طرف، منطقی و رئالیست می داندو اگر مدلهای اول و دومرا با هم ترکیب کنیم، می توانیم در ارتباط با سوال ارزش افزوده ، کلی تر برخوردکرده و ببینیم آیا انواع مشخص خبرنگاری شبکه ای، در واقع نوع ارتقاء یافته خبرنگاریسنتی از طریق رادیو، تلویزیون ، مطبوعات و غیره هستند یا خیر.
نوع ایده ال وعادی خبرنگاری شبکه ای ، نمی تواند صرفا ترکیبی از ارزش افزوده های انواع متمایز آنباشد .اگر یک سایت خبری بخواهد محاوره ای شود، یا یک سایت بحث و مناظره بخواهدمحتوای خبری با کیفیت بالا ارایه کند، اتاق خبر باید متحول شود و با تصمیمهایدشواری درباره ارزشها، اهداف و استانداردها، جنبه های تجاری و مشکل آفرین فرایندچاپ و بسیاری مسائل دیگر، مواجه شود .برای رسیدن به یک نتی جه گیری کلی دربارهخبرنگاری شبکه ای ، شاید بد نباشد نگاهی هم به استراتژیهای جدید تولید اخبار شبکهای بیندازیم .این استراتژیها در مجموع ، ما را در استفاده از قابلیتهای فرامتن ،محاوره ای و چند رسانه ای ، راهنمایی کرده و مشکلات اساسی در استفاده از قابلیتهایچندگانه را گوشزد می کنند .
استراتژیهای جدید
سه استراتژی برای بحث در اینمقوله انتخاب شده است :گزارشگری تفسیری ، خبرنگاری منبع باز و سایت های خبری کاملامحاوره ای .این استراتژیها به این دلیل انتخاب می شوند که می توانند ارزش افزودهانواع مختلف خبرنگاری شبکه ای را به طور همزمان ، مخاطب قرار دهند .هر سه استراتژی، تا حدودی بر این فرض استوارند که خبرنگاری می تواند از قابلیتهای شبکه برایافزودن به ارزش رسانه های خبری موجود، استفاده کند .این سه استراتژی ، سه عاملمتمایز در انتشار شبکه ای را به ترتیب مخاطب قرار داده و می توانند در یک سایتخبرنگاری شبکه ای با هم ترکیب شوند.
گزارشگری تفسیری
تفسیر کردن به معنیاضافه کردن توضیح به یک سری اطلاعات یا اضافه کردن اطلاعات تفسیری است. اخیرا درتحقیقات مربوط به خبرنگاری بین المللی دیده شده است ، که خبرنگاران برای تفسیر یاافزودن اظهار نظر و تحلیل اطلاعات اهمیت خاصی ، قائل هستند .به عبارت صریح تر، درگذشته خبرنگاران فقط وظیفه داشتند اطلاعات خبری را به مردم برسانند .اما اکنونمسوولیت تحلیل و توضیح مسائل پیچیده ، نیز بر عهده آنهاست .برخی از منتقدان رسانهای از این وضعیت راضی نیستند و معتقدند که هیچ کس به اظهار نظر اضافی نیاز ندارد. می توان چنین ادعا کرد که اینترنت و شبکه جهانی وب، یک نظام منسجم گزارشگری را بههمراه تفسیر خبر، به ارمغان آورده اند .هدف این مدل از خبرنگاری، جمع آوری اطلاعات،توصیف جزئیات و راهنمایی علاقمندان در مورد دسترسی به این اطلاعات است .نمونه هاییاز این نوع گزارشگری در سایت هایی چون Slashdot دیده می شود .در این سایت ها،کاربران می توانند محیطی را به وجود بیاورند که در آن، مخاطبان هم گیرنده اطلاعاتباشند و هم بتوانند اطلاعات و اظهار نظرهای خود را به دیگران منتقل کنند .در رسانههای سنتی نیز سبکهای مشابه در حال ظهور هستند .خبرنگاری به همراه تفسیر به عنوانخبرنگاری درباره خبرنگاری و با هدف ارایه خدمات ، تعریف می شود .
خبرنگاری منبعباز
اینترنت ، میلیونها کارشناس و متخصص در امر اطلاع رسانی را در یک ساختارارتباطی به هم پیوند داده و یک محفل کاملا ایده ال را برای بهبود خبرنگاری به وجودمی آورد. اینترنت به واقع مرزهای موجود در خبرنگاری را کم رنگ کرده و یک تعریف کلیتر از خبرنگاری را امکان پذیر ساخته است. با توجه به سطوح فزاینده آموزش به ویژه دردموکراسیهای غربی و رشد در جهت بازارهای تخصصی تر، استفاده از کارشناسان اطلاعاتلااقل به دشواری تامین آینده خبرنگاری نیست .امتیازات خبرنگاری منبع باز و البتهمعایب آن ، باید مورد بررسی قرار گیرد .در مطالعه ای که با شرکت خبرنگاران شبکه ایهلندی در سال ۱۹۹۹ انجام شد، ۶۹ درصد با این نظر موافق بودند که برای توقیف یک سایتخبری ، وجود یک رابط محاوره ای قوی با مخاطبین ضرورت دارد .
سایت های خبری کاملامحاوره ای
در خبرنگاری ، محاوره ای بودن بدان معنی است که فعالیت خبرنگاری بایداز یک اصل مهم در این حرفه فاصله بگیرد: توزیع اطلاعات در یک قالب واحد صوت ،تصویر، متن. این مساله ممکن است در خبرنگاری شبکه ای به وقوع نپیوندد، اما منمعتقدم که این حیطه خاصی درحرفه رسانه ای است که ما می توانیم آن را برای اولین بارتجربه کنیم.

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم