نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

جدول کدهای ASCII کلید های کیبرد به صورت دهدهی

ASCII (تلفظ AS’kee) مخفف کد استاندارد برای تبادل اطلاعات است. این یک سیستم بسیار استاندارد از کدهای از رایانه ها به شاخص هر شخصیت که کامپیوتر شما می تواند نشان دهد، است. به شما اجازه می دهد برای نمایش کاراکتر بر روی صفحه کلید خود را مانند ¢، پوند، و ¤ یافت. از آنجا که هر مرورگر سیستم نمایه سازی ASCII را به رسمیت می شناسد، در واقع شما می توانید کل متن صفحه وب خود فقط با استفاده از کدهای اسکی برای هر کاراکتر را در صفحه شما بنویسید.

می توانید تمام کدهای اسکلی کیبرد را در ادامه مطلب ببینید.

روش استفاده : برای استفاده از کدها باید برچسب جدول + برچست سطر + برچست ستون نمایید.

 به عنوان مثال برای چاپ € باید ۱۲۸=۸+۲۰+۱۰۰ انجام دهید و همچنین قرار دادن #& و ; و در نهایت باید کد این کد ;۱۲۸#& را در برنامه خود استفاده کنید.

توجه : برای پیدا کردن کلید ترکیبی ctrl+f کیبرد خود را بزنید سپس حرف یا .. مورد نظر خود را وارد کنید.

۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰    
۱۰   
۲۰     
۳۰  ! # $ % &
40 ( ) * + , . / 0 1
50 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
60 < = > ? @ A B C D E
70 F G H I J K L M N O
80 P Q R S T U V W X Y
90 Z [ \ ] ^ _ ` a b c
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 d e f g h i j k l m
10 n o p q r s t u v w
20 x y z { | } ~ 
۳۰ ƒ ˆ Š
۴۰ Œ  Ž  
۵۰ ˜ š œ  ž Ÿ
۶۰ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©
۷۰ ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³
۸۰ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½
۹۰ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
۲۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ
۱۰ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û
۲۰ Ü Ý Þ ß à á â ã ä å
۳۰ æ ç è é ê ë ì í î ï
۴۰ ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù
۵۰ ú û ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă
۶۰ Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č
۷۰ Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė
۸۰ Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ
۹۰ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī
۳۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ
۱۰ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
۲۰ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn
۳۰ Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ
۴۰ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ
۵۰ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ
۶۰ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű
۷۰ Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż
۸۰ ż Ž ž ſ ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ
۹۰ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə
۴۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ
۱۰ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ Ơ ơ Ƣ ƣ
۲۰ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ
۳۰ Ʈ Ư ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ
۴۰ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ ǀ ǁ
۵۰ ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj
۶۰ nj Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ
۷۰ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ
۸۰ Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ
۹۰ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ DZ Dz dz
۵۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ
۱۰ Ǿ ǿ Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ
۲۰ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ȑ ȑ
۳۰ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț
۴۰ Ȝ ȝ Ȟ ȟ Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ
۵۰ Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ
۶۰ Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ
۷۰ Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ ɀ Ɂ ɂ Ƀ
۸۰ Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ
۹۰ Ɏ ɏ ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ
۶۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ
۱۰ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ
۲۰ ɬ ɭ ɮ ɯ ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ
۳۰ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ
۴۰ ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ
۵۰ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ ʐ ʑ ʒ ʓ
۶۰ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ
۷۰ ʞ ʟ ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ
۸۰ ʨ ʩ ʪ ʫ ʬ ʭ ʮ ʯ ʰ ʱ
۹۰ ʲ ʳ ʴ ʵ ʶ ʷ ʸ ʹ ʺ ʻ
۷۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ʼ ʽ ʾ ʿ ˀ ˁ ˂ ˃ ˄ ˅
۱۰ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ
۲۰ ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙
۳۰ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˟ ˠ ˡ ˢ ˣ
۴۰ ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭
۵۰ ˮ ˯ ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷
۶۰ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿ ̀ ́
۷۰ ̂ ̃ ̄ ̅ ̆ ̇ ̈ ̉ ̊ ̋
۸۰ ̌ ̍ ̎ ̏ ̐ ̑ ̒ ̓ ̔ ̕
۹۰ ̖ ̗ ̘ ̙ ̚ ̛ ̜ ̝ ̞ ̟
۸۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ̠ ̡ ̢ ̣ ̤ ̥ ̦ ̧ ̨ ̩
۱۰ ̪ ̫ ̬ ̭ ̮ ̯ ̰ ̱ ̲ ̳
۲۰ ̴ ̵ ̶ ̷ ̸ ̹ ̺ ̻ ̼ ̽
۳۰ ̾ ̿ ̀ ́ ͂ ̓ ̈́ ͅ ͆ ͇
۴۰ ͈ ͉ ͊ ͋ ͌ ͍ ͎ ͏ ͐ ͑
۵۰ ͒ ͓ ͔ ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛
۶۰ ͜ ͝ ͞ ͟ ͠ ͡ ͢ ͣ ͤ ͥ
۷۰ ͦ ͧ ͨ ͩ ͪ ͫ ͬ ͭ ͮ ͯ
۸۰ Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ ͸ ͹
۹۰ ͺ ͻ ͼ ͽ ; Ϳ ΀ ΁ ΂ ΃
۹۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί ΋ Ό ΍
۱۰ Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η
۲۰ Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ
۳۰ ΢ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ
۴۰ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε
۵۰ ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
۶۰ π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω
۷۰ ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ ϐ ϑ ϒ ϓ
۸۰ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ
۹۰ Ϟ ϟ Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ
۱۰۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ
۱۰ ϲ ϳ ϴ ϵ ϶ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ
۲۰ ϼ Ͻ Ͼ Ͽ Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ
۳۰ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ
۴۰ А Б В Г Д Е Ж З И Й
۵۰ К Л М Н О П Р С Т У
۶۰ Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э
۷۰ Ю Я а б в г д е ж з
۸۰ и й к л м н о п р с
۹۰ т у ф х ц ч ш щ ъ ы
۱۱۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ь э ю я ѐ ё ђ ѓ є ѕ
۱۰ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ
۲۰ Ѡ ѡ Ѣ ѣ Ѥ ѥ Ѧ ѧ Ѩ ѩ
۳۰ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ Ѱ ѱ Ѳ ѳ
۴۰ Ѵ ѵ Ѷ ѷ Ѹ ѹ Ѻ ѻ Ѽ ѽ
۵۰ Ѿ ѿ Ҁ ҁ ҂ ҃ ҄ ҅ ҆ ҇
۶۰ ҈ ҉ Ҋ ҋ Ҍ ҍ Ҏ ҏ Ґ ґ
۷۰ Ғ ғ Ҕ ҕ Җ җ Ҙ ҙ Қ қ
۸۰ Ҝ ҝ Ҟ ҟ Ҡ ҡ Ң ң Ҥ ҥ
۹۰ Ҧ ҧ Ҩ ҩ Ҫ ҫ Ҭ ҭ Ү ү
۱۲۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ Ұ ұ Ҳ ҳ Ҵ ҵ Ҷ ҷ Ҹ ҹ
۱۰ Һ һ Ҽ ҽ Ҿ ҿ Ӏ Ӂ ӂ Ӄ
۲۰ ӄ Ӆ ӆ Ӈ ӈ Ӊ ӊ Ӌ ӌ Ӎ
۳۰ ӎ ӏ Ӑ ӑ Ӓ ӓ Ӕ ӕ Ӗ ӗ
۴۰ Ә ә Ӛ ӛ Ӝ ӝ Ӟ ӟ Ӡ ӡ
۵۰ Ӣ ӣ Ӥ ӥ Ӧ ӧ Ө ө Ӫ ӫ
۶۰ Ӭ ӭ Ӯ ӯ Ӱ ӱ Ӳ ӳ Ӵ ӵ
۷۰ Ӷ ӷ Ӹ ӹ Ӻ ӻ Ӽ ӽ Ӿ ӿ
۸۰ Ԁ ԁ Ԃ ԃ Ԅ ԅ Ԇ ԇ Ԉ ԉ
۹۰ Ԋ ԋ Ԍ ԍ Ԏ ԏ Ԑ ԑ Ԓ ԓ
۱۳۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ Ԕ ԕ Ԗ ԗ Ԙ ԙ Ԛ ԛ Ԝ ԝ
۱۰ Ԟ ԟ Ԡ ԡ Ԣ ԣ Ԥ ԥ Ԧ ԧ
۲۰ Ԩ ԩ Ԫ ԫ Ԭ ԭ Ԯ ԯ ԰ Ա
۳۰ Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի
۴۰ Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ
۵۰ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ
۶۰ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ ՗ ՘ ՙ
۷۰ ՚ ՛ ՜ ՝ ՞ ՟ ՠ ա բ գ
۸۰ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ
۹۰ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ
۱۴۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց
۱۰ ւ փ ք օ ֆ և ֈ ։ ֊ ֋
۲۰ ֌ ֍ ֎ ֏ ֐ ֑ ֒ ֓ ֔ ֕
۳۰ ֖ ֗ ֘ ֙ ֚ ֛ ֜ ֝ ֞ ֟
۴۰ ֠ ֡ ֢ ֣ ֤ ֥ ֦ ֧ ֨ ֩
۵۰ ֪ ֫ ֬ ֭ ֮ ֯ ְ ֱ ֲ ֳ
۶۰ ִ ֵ ֶ ַ ָ ֹ ֺ ֻ ּ ֽ
۷۰ ־ ֿ ׀ ׁ ׂ ׃ ׄ ׅ ׆ ׇ
۸۰ ׈ ׉ ׊ ׋ ׌ ׍ ׎ ׏ א ב
۹۰ ג ד ה ו ז ח ט י ך כ
۱۵۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ל ם מ ן נ ס ע ף פ ץ
۱۰ צ ק ר ש ת ׫ ׬ ׭ ׮ ׯ
۲۰ װ ױ ײ ׳ ״ ׵ ׶ ׷ ׸ ׹
۳۰ ׺ ׻ ׼ ׽ ׾ ׿ ؀ ؁ ؂ ؃
۴۰ ؄ ؅ ؆ ؇ ؈ ؉ ؊ ؋ ، ؍
۵۰ ؎ ؏ ؐ ؑ ؒ ؓ ؔ ؕ ؖ ؗ
۶۰ ؘ ؙ ؚ ؛ ؜ ؝ ؞ ؟ ؠ ء
۷۰ آ أ ؤ إ ئ ا ب ة ت ث
۸۰ ج ح خ د ذ ر ز س ش ص
۹۰ ض ط ظ ع غ ػ ؼ ؽ ؾ ؿ
۱۶۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ـ ف ق ک ل م ن ه و ى
۱۰ ی ً ٌ ٍ َ ُ ِ ّ ْ ٓ
۲۰ ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٝ
۳۰ ٞ ٟ ٠ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧
۴۰ ٨ ٩ ٪ ٫ ٬ ٭ ٮ ٯ ٰ ٱ
۵۰ ٲ ٳ ٴ ٵ ٶ ٷ ٸ ٹ ٺ ٻ
۶۰ ټ ٽ پ ٿ ڀ ځ ڂ ڃ ڄ څ
۷۰ چ ڇ ڈ ډ ڊ ڋ ڌ ڍ ڎ ڏ
۸۰ ڐ ڑ ڒ ړ ڔ ڕ ږ ڗ ژ ڙ
۹۰ ښ ڛ ڜ ڝ ڞ ڟ ڠ ڡ ڢ ڣ
۱۷۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ڤ ڥ ڦ ڧ ڨ ک ڪ ګ ڬ ڭ
۱۰ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ ڵ ڶ ڷ
۲۰ ڸ ڹ ں ڻ ڼ ڽ ھ ڿ ۀ ہ
۳۰ ۂ ۃ ۄ ۅ ۆ ۇ ۈ ۉ ۊ ۋ
۴۰ ی ۍ ێ ۏ ې ۑ ے ۓ ۔ ە
۵۰ ۖ ۗ ۘ ۙ ۚ ۛ ۜ ۝ ۞ ۟
۶۰ ۠ ۡ ۢ ۣ ۤ ۥ ۦ ۧ ۨ ۩
۷۰ ۪ ۫ ۬ ۭ ۮ ۯ ۰ ۱ ۲ ۳
۸۰ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۺ ۻ ۼ ۽
۹۰ ۾ ۿ ܀ ܁ ܂ ܃ ܄ ܅ ܆ ܇
۱۸۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ܈ ܉ ܊ ܋ ܌ ܍ ܎ ܏ ܐ ܑ
۱۰ ܒ ܓ ܔ ܕ ܖ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ
۲۰ ܜ ܝ ܞ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܤ ܥ
۳۰ ܦ ܧ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ ܭ ܮ ܯ
۴۰ ܰ ܱ ܲ ܳ ܴ ܵ ܶ ܷ ܸ ܹ
۵۰ ܺ ܻ ܼ ܽ ܾ ܿ ݀ ݁ ݂ ݃
۶۰ ݄ ݅ ݆ ݇ ݈ ݉ ݊ ݋ ݌ ݍ
۷۰ ݎ ݏ ݐ ݑ ݒ ݓ ݔ ݕ ݖ ݗ
۸۰ ݘ ݙ ݚ ݛ ݜ ݝ ݞ ݟ ݠ ݡ
۹۰ ݢ ݣ ݤ ݥ ݦ ݧ ݨ ݩ ݪ ݫ
۱۹۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ݬ ݭ ݮ ݯ ݰ ݱ ݲ ݳ ݴ ݵ
۱۰ ݶ ݷ ݸ ݹ ݺ ݻ ݼ ݽ ݾ ݿ
۲۰ ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ
۳۰ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ
۴۰ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ
۵۰ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ ަ ާ
۶۰ ި ީ ު ޫ ެ ޭ ޮ ޯ ް ޱ
۷۰ ޲ ޳ ޴ ޵ ޶ ޷ ޸ ޹ ޺ ޻
۸۰ ޼ ޽ ޾ ޿ ߀ ߁ ߂ ߃ ߄ ߅
۹۰ ߆ ߇ ߈ ߉ ߊ ߋ ߌ ߍ ߎ ߏ
۲۰۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ߐ ߑ ߒ ߓ ߔ ߕ ߖ ߗ ߘ ߙ
۱۰ ߚ ߛ ߜ ߝ ߞ ߟ ߠ ߡ ߢ ߣ
۲۰ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ ߫ ߬ ߭
۳۰ ߮ ߯ ߰ ߱ ߲ ߳ ߴ ߵ ߶ ߷
۴۰ ߸ ߹ ߺ ߻ ߼ ߽ ߾ ߿
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۲۱۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۲۲۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۲۳۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰ ि
۷۰
۸۰
۹۰
۲۴۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰ ॿ
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰ ি
۲۵۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰ ৿
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۲۶۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰ ਿ
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰ ੿
۹۰
۲۷۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰ િ
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۲۸۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰ ૿
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰ ି
۸۰
۹۰
۲۹۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰ ୿
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۳۰۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ி
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰ ௿
۸۰
۹۰
۳۱۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰ ి
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰ ౿
۳۲۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰ ಿ
۷۰
۸۰
۹۰
۳۳۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰ ೿
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰ ി
۳۴۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰ ൿ
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۳۵۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰ ඿
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰ ෿
۹۰
۳۶۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰ ฿
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۳۷۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰ ๿
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰ ຿
۸۰
۹۰
۳۸۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰ ໿
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۳۹۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ༿
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰ ཿ
۷۰
۸۰
۹۰
۴۰۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰ ྿
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰ ࿿ က
۴۱۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۴۲۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۴۳۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۴۴۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۴۵۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۴۶۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۴۷۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۴۸۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۴۹۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۵۰۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۵۱۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۵۲۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۵۳۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۵۴۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۵۵۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۵۶۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۵۷۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۵۸۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۵۹۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۶۰۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۶۱۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۶۲۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۶۳۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۶۴۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰ ᤿
۷۰
۸۰
۹۰
۶۵۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰ ᥿
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰ ᦿ
۶۶۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰ ᧿
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۶۷۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰ ᨿ
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰ ᩿
۹۰
۶۸۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰ ᪿ
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۶۹۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰ ᫿
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰ ᬿ
۸۰
۹۰
۷۰۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰ ᭿
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۷۱۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ᮿ
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰ ᯿
۷۰
۸۰
۹۰
۷۲۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰ ᰿
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰ ᱿
۷۳۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰ Ჿ
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۷۴۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰ ᳿
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰ ᴿ
۹۰
۷۵۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰ ᵿ
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۷۶۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰ ᶿ
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰ ᷿
۸۰
۹۰
۷۷۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰ ḿ
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۷۸۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰ ṿ
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰ ế
۸۰
۹۰
۷۹۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰ ỿ
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰ Ἷ
۸۰۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰ ὿
۷۰
۸۰
۹۰
۸۱۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰ ᾿
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰ ῿
۸۲۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۸۳۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۸۴۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۸۵۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۸۶۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۸۷۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۸۸۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۸۹۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۹۰۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۹۱۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۹۲۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۹۳۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۹۴۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۹۵۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۹۶۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۹۷۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۹۸۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۹۹۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۱۰۰
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰

اگر این کدها برای شما مفید واقع شده است ، به دوستان خود معرفی کنید تا آنها هم بهره ببرند.

یک پاسخ به “جدول کدهای ASCII کلید های کیبرد به صورت دهدهی”

 • سلام بر مدیریت محترم سایت
  درخواست تبادل لینک با سایت شما را دارم
  در صورت موافقت لطفا ما را با نام ((اخبار پیام نور و نمونه سوالات)) لینک کنید و اطلاع دهید تا با نام دلخواه شما لینکتان را ثبت کنیم
  منتظرتون هستم

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم