نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تسریع بوت

تسریع بوت
هنگامی که شما برای اولین بار ویندوز XP را بر روی یک سیستم نصب میکنید،‌ یکی از بارزترین بهبودهایی که مایکروسافت به کرنل سیستم عامل خود داده استتوجه شما را جلب خواهد کرد. در طی سیر تغییر و تحولات ویندوز و آمدن نسخه هایجدیدتر، همه انتظار داشتند زمان بوت نیز در نسخه های جدیدتر طولانی تر شود،
امامایکروسافت حقیقتا با روند سریع بوت ویندوز XP، همه را غافلگیر کرده است. امامایکروسافت چه کار جدیدی را در ویندوزXP انجام داده است؟
اولین چیزی که روند بوترا سریعتر می کند، چیزی است که برای اولین بار با ویندوزXP،Me و ویندوز ۲۰۰۰ ارائهشد یعنی Simple Boot Flag یا.SBF SBF ثباتی در حافظه CMOS‌ در تراشهBIOS است واولین باری که ویندوز بوت
می شود مقدار دهی میگردد. SBF سه دسته اطلاعات مهم رادر خود نگهداری می کند، علاوه بر یک بیتparity در انتها که ویندوز را قادر می سازدصحت محتوای این ثبات را بررسی کند.
اولین بیت در این ثبات، PNPOS نام دارد کهنشان می دهد آیا سیستم عاملی که نصب شده است یک سیستم عامل آگاه ازادواتPlug-and-Play هست یا خیر. اگر این بیت بر روی۱ تنظیم شده باشد،BIOS در حالتحداقلی، تنها چیزهایی را که واقعا لازم دارد بارگزاری می کند و سپس کنترل را بهرکورد راه انداز سیستم عامل می سپارد. ویندوز همیشه این بیت را بر روی ۱ تنظیم میکند. این کار به تنهایی زمان بوت را کاهش می دهد.
از آنجا که BIOS تنها حداقلسخت افزار مورد نیاز را راه اندازی می کند، می تواند از مواردی چون درگاه هایورودی/خروجی ووقفه ها صرف نظر کرده و کنترل و راه اندازی آنها را به ویندوز بسپاردکه بسیار سریعتر این کار را انجام می دهد.در حقیقت تنظیم این ادوات با مقادرینادرست می تواند به طور جدی ویندوز را در نسبت دهی منابع سیستم به طور پویا، دچارمشکل سازد. پس از بیت PNPOS در ثبات SBF، بیت دیگری به نام BOOTING وجود دارد کهنشان می دهد آیا آخرین بوت ویندوز موفقیت آمیزبوده است یا خیر.
اگر این بیت نشانبدهد که بوت قبلی موفقیت آمیز نبوده، BIOS مقدار بیت بعدی را برابر ۱ قرار میدهد.
آخرین بیت، DIAG نام دارد و مشخص می کند که آیا روال های بررسی و تشخیص سختافزارهای BIOS باید اجرا شوند یا خیر. اگر این بیت دارای مقدار صفر باشد، یعنی درطول بوت قبلی مشکلی رخ نداده در نتیجه از انجام کنترل های قدیمی سخت افزاری صرف نظرمی شود که باعث کاهش زمان بوت می شود.
اما ا گر بوت قبلی موفقیت آمیز نبودهباشد، بیتDIAG دارای مقدار۱ خواهد بود و روال های کنترل و تشخیص سخت افزار انجام میشود.

پیش واکنشی (Pre-fetching)
بهبود بعدی و بزرگ هسته ویندوزXP، اضافهشدن قابلیت پیش واکنشی به آن است.این بدین معنی است که راه انداز بوت هسته سیستمعامل، تمامی داده هایی را که نیاز دارد به طور یک جا واکشی می کند که باعث کاهشزمان دستیابی دیسک و در نتیجه افزایش سرعت بوت سیستم می گردد. راه انداز بوتویندوزXP اساسا به منظور پیش واکشی همزمان درایورها و کدهای دیگری که بارگذاری واجرای آنها در هنگام بوت حیاتی و مهم است، تماما از اول بازنویسی شده است. علاوه بربارگذاری همزمان و موازی درایورها و کدهای راه انداز، ویندوزXP تا آنجا که بتواندبارگذاری و راه اندازی درایورها را سریعترانجام می دهد. در واقع حتی هنگامی که شمامیز کار ویندوزXP را می بینید بسیاری از درایورها هنوز نصب نشده اند. در حالی کهنسخه های قبلی ویندوز پیش از نمایان ساختن میز کار، راه اندازی تمام درایورها راکامل می کردند. به عنوان مثال ویندوز XP درایورهای شبکه را در این مرحله بارگذاریمی کند، اما آن ها را تا زمانی که میز کار بالا آمده و در حال اجرا باشد به طورکامل راه اندازی نمی کند. البته یک استثنای بزرگ برای این حالت وجود دارد وآن حالتیاست که کامپیوتر شما بخشی از یک Domain شبکه است، که در آن حالت تمام درایورها بایدتماما پیش از رسیدن به مرحله تایید ورود کاربرو Login کردن، فعال بارگذاری و راهاندازی شوند. اگر در ویندوزXP شما برخی از منابع شبکه ای مانند درایو شبکه،چاپگرشبکه، سی دی درایو راه دور در شبکه و… به درایوهای شبکه نگاشت شده اند، دلیلاینکه در بسیاری از مواقع، درست بعد از بوت، قادر به کار با آنها نمی باشیدهمین امراست.
تسریع و بهبود بزرگ دیگری که در روند بوت و زمان آن انجام شده است، هنگامیدیده می شود که ویندوزXP شروع به چیدن پویای مکان فیزیکی تایید درایور در ویندوزXP از نصب بدون اجازه درایورهای نا معتبرو ناشناس جلوگیری می کند.

بهبود درحافظه
بعد از آنکه سیستم بوت شد و بالا آمد، یکی از بهبودهای اصلی ویندوز یعنیروال های مدیریت حافظه که تماما از اول بازنویسی شده اند شروع به ایفای نقش میکنند.
حافظه بسته به اهمیت محتوای آن، توسط ویندوزبه دو دسته تقسیم بندی می شود. گروه اول، حافظه صفحه بندی نشده است. این حافظه زمان زمان بسیار زیادی را، حتی برایخود روال مدیریت حافظه که باید همیشه در حافظه فیزیکی قرار داشته باشد مصرف می کند. گروه دوم، حافظه صفحه بندی شده است که اکثریت حافظه سیستم شما را تشکیل می دهد. استفاده از این نوع حافظه خطرات کمتری را در مواقع بحرانی سیستم در بر دارد و لذاویندوز می تواند در صورب نیاز به حافظه فیزیکی بیشتر، با خیال آسوده آن را توسطمدیر حافظه مجازی به روی دیسک منتقل کند.
ویندوز، حافظه رابه صفحات۴ کیلو بایتیتقسیم بندی می کند واین صفحات توسط سیستمی ازFlagها مدیریت می شوند که مدخل هایجدول صفحات یا Page Table Entries(PTE) نام دارند.هرPTE حاوی اطلاعاتی در باره صفحهای است که به آن تخصیص داده شده و نیز شامل اینکه آیا آن صفحه در حال استفاده استیا خیر. ویندوزXP تعداد اینPTE هارا به اندازه ای افزایش داده است که بتواند تا ۱٫۳گیگا بایت حافظه را پوشش دهد که بدین معنی است که هسته سیستم عامل می تواند حافظهرا به صورت بهینه تری بدون نیاز به پاکسازی PTEها و استفاده مجدد از آن ها مورداستفاده قرار دهد.

 

 

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم