نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تحقیق با عنوان خواص دی الکتریکی

خواص دی الکتریکی

ماده دی الکتریک ایده آل آن است که بار آزاد نداشته باشد با وجود این محیط های دی الکتریک از مولکولها و مولکولها نیز از هسته ها و الکترونها تشکیل شده اند، و هنگامیکه تحت تأثیر میدان الکتریکی قرا رمی گیرند قسمتهای مثبت و منفی هر مولکول از مواضع حالت تعادل خود خارج و در دو جهت مخالف جابه جا می شوند به علت ایجاد نیروهای قوی بازگردانندهای که در اثر تغییر پیکربندی مولکولها به وجود می آیند مقدار جابجایی محدود است. تأثیر کلی از لحاظ ماکروسکوپی را می توان این طور تجسم کرد که تمامی بار مثبت دی الکتریک نسبت به بار منفی آن جابه جا شده است. در این صورت گفته می شود که دی الکتریک قطبیده شده است.

فهرست مطالب:

– معادلات ماکروسکوپیک ماکسول الکتروستاتیک

میدان الکتریکی موضعی در محل یک اتم

–  میدان ناشی از دوقطبیهای داخل کاواک، E3 

ثابت دی الکتریک و قطبش پذیری

–  قطبش پذیری الکترونی

–  وابستگی ثابت دی الکتریک به بسامد

قیمت ۱۰۰۰ تومان
۲۰ صفحه فایل Word آماده برای چاپ
پس از پرداخت آنلاین لینک کامل این فایل به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم