نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی ماهیت عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

چکیده: در این نوشتار به بررسی تطبیقی ماهیت عقد در فقه امامیه و حقوق موضوعه پرداخته شده که در بخش اول در بحث فقهی چهار نظر عمده راجع به ماهیت عقد و مهمتر دلیل این اختلاف ذکر شده و سپس در بخش دوم نیز در قسمت حقوق موضوعه سه نظر راجع به ماهیت عقد و عمده تعارض بین ماده ۱۸۳ ق.م  با ماده ۳۳۸ ق.م ارائه شده است.

سعی شده در نوشتار حاضر نقاط ضعف و قوت با توجه به نظر صاحبنظران هم در بخش حقوقی و هم در بخش فقهی ذکر شود که همزمان با ارئه بحث نقد آن هم در ادامه مطرح شده است.

و در نهایت با استفاده از منابع نویسنده سعی کرده است که به جمع بندی نهایی مطالب پرداخته و از مباحث و نظریات متعدد ارائه شده قدر مشترکی استخراج نموده و نظر نهایی اش راهم ارائه دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

چکیده

بخش اول:

مفهوم اصطلاحی عقد در فقه امامیه

بخش دوم:

ماهیت عقد در حقوق ایران

بخش سوم:

جمع بندی نهایی: تطبیق مفهوم فقهی با ماهیت عقد در حقوق موضوعه ایران

منابع


قیمت ۳۰۰۰ تومان

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم