نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تأثیر مداخلات شناختی رفتاری مددکاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مداخلات شناختی ـ رفتاری مددکاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار حاضر در کانون اصلاح و تربیت و ارائه یک الگوی مددکاری اجتماعی گروهی در افزایش سازگاری اجتماعی نوجوانان بزهکار انجام شد. روش: در این پژوهش تجربی (پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل)، ۴۰ نوجوان بزهکار از بین کل کودکان ۱۸-۱۲ سال حاضر در کانون اصلاح و تربیت تهران، انتخاب و به شیوۀ تصادفی در چهار گروه آزمایش و کنترل ده نفره قرار گرفتند. مطالعه برای گروه های سنی ۱۴-۱۲ سال و ۱۸-۱۵ سال تکرار شد. گروه های آزمایش در ۹ جلسه کار گروهی شناختی ـ رفتاری شرکت کردند و گروه های کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده ها از طریق پرسشنامۀ سازگاری اجتماعی بل و راهبردهای مقابله ای لازاروس (تجدیدنظر شده) جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری t مستقل و کوواریانس استفاده شد. نتایج: مداخلات شناختی ـ رفتاری مددکاری گروهی، بر افزایش سازگاری اجتماعی توسعۀ مهارت حل مسئلۀ نظام مند نوجوانان بزهکار مؤثر بوده است. این مداخلات نتوانست در افزایش پذیرش مسئولیت نوجوانان مؤثر باشد. این مداخلات توانسته است گروه سنی ۱۴-۱۲ سال را در موقعیت های مشکل زا به ارزیابی مجدد مثبت از شرایط ترغیب نماید. البته همکاری یک نفر از گروه آزمایش ۱۵ تا ۱۸ سال به دلیل انتقال به زندان بزرگسال، تا پایان پژوهش ادامه نیافت

مطالب مرتبط

تجزیه و تحلیل تأثیر سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی ایران
تأثیر رفتار غرب، بر اتخاذ سیاستِ نقض از سوی جمهوری اسلامی ایران
بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون
مقایسه رضایتمندی جنسی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری – عملی و افراد بهنجار
بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر بهره وری نظام آموزشی دانشگاه پیام نور
بررسی رابطه عملکردخانواده باد ینداری
انگلیس و نقش شیخ خزعل در حوادث خلیج‌فارس در زمان جنگ جهانی اول(۱۹۱۴-۱۹۱۸م)
ارائه مدل فرایند انگیزشی ریسک ادراک شده مشتریان و درگیری برند

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم