نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تأثیر مداخلات شناختی رفتاری مددکاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مداخلات شناختی ـ رفتاری مددکاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار حاضر در کانون اصلاح و تربیت و ارائه یک الگوی مددکاری اجتماعی گروهی در افزایش سازگاری اجتماعی نوجوانان بزهکار انجام شد. روش: در این پژوهش تجربی (پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل)، ۴۰ نوجوان بزهکار از بین کل کودکان ۱۸-۱۲ سال حاضر در کانون اصلاح و تربیت تهران، انتخاب و به شیوۀ تصادفی در چهار گروه آزمایش و کنترل ده نفره قرار گرفتند. مطالعه برای گروه های سنی ۱۴-۱۲ سال و ۱۸-۱۵ سال تکرار شد. گروه های آزمایش در ۹ جلسه کار گروهی شناختی ـ رفتاری شرکت کردند و گروه های کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده ها از طریق پرسشنامۀ سازگاری اجتماعی بل و راهبردهای مقابله ای لازاروس (تجدیدنظر شده) جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری t مستقل و کوواریانس استفاده شد. نتایج: مداخلات شناختی ـ رفتاری مددکاری گروهی، بر افزایش سازگاری اجتماعی توسعۀ مهارت حل مسئلۀ نظام مند نوجوانان بزهکار مؤثر بوده است. این مداخلات نتوانست در افزایش پذیرش مسئولیت نوجوانان مؤثر باشد. این مداخلات توانسته است گروه سنی ۱۴-۱۲ سال را در موقعیت های مشکل زا به ارزیابی مجدد مثبت از شرایط ترغیب نماید. البته همکاری یک نفر از گروه آزمایش ۱۵ تا ۱۸ سال به دلیل انتقال به زندان بزرگسال، تا پایان پژوهش ادامه نیافت

مطالب مرتبط

بررسی اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر میزان خودکارآمدی بازنشسته‎گان صنعت نفت شهر شیراز
رشد کارآمدی شخصی تصوری و تاثیرآن بر رفتار خود نظم دهی
مقایسه سبک های رهبری مدیران دولتی و غیردولتی شهرستان اندیمشک
بررسی تأثیر ریخت ظاهری رضاشاه بر ورود ایشان به دنیای سیاست
بررسی رابطه ی آزار کلامی والدین با اختلالات رفتاری دختران مقطع راهنمایی شهرستان کرج
بررسی و تحلیل مؤلفه های نفوذاجتماعی مدیران و نقش آنها درتحقق و توسعه اهداف سازمان
شناسایی نیازهای آموزشی اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر از دیدگاه کارکنان آن سازمان
زمینه های رفتار در قرآن و سیره ائمه(ع) و مقایسه آن با روان شناسی رفتارگرا

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم