نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

بیشتر در مورد LCDها بدانیم

بیشتر در مورد LCDها بدانیم

کریستال مایع را یک گیاه شناس اتریشی در سال ۱۸۸۸ برای اولین باردر حین ذوب جامدی از مشتقات آلی کشف کرد . اما اولین LCD را یک کارخانه آمریکایی درسال ۱۹۶۸ ساخت . تکنولوژی ساخت LCD هر روز متکامل تر شده و جای بیشتری در صنایعامروز به خود اختصاص می دهد . البته هنوز هم تحقیقات برای ساخت نمونه های بهتر وکاراتر این وسیله ادامه دارد.

 

آموخته ایم که ماده سه حالت جامد ، مایع و گاز دارد که به تازگیهم دو حالت دیگر به آن اضافه شده است. جامدات شکل خاصی دارند، یعنی مولکولهای آنهاموقعیت خاصی نسبت به یکدیگر داشته و نمی توانند آزادانه به هر سو حرکت کنند . ولیمولکول های مایعات چنین قیدی نسبت به هم ندارند و در کل حجم آن در حرکت اند .
کریستالهای مایع موادی هستند که ظاهر مایع دارند، اما مولکولهای آنها آرایشخاصی نسبت به یکدیگر دارند ، درست مانند جامدات. به همین دلیل کریستال مایعخصوصیاتی شبیه به مایع و جامد داشته و به همین دلیل با چنین اسم متناقضی خوانده میشوند .
این مواد به شدت به دما حساس اند و اندکی حرارت لازم است تا آنها را بهمایع واقعی درآورد و یا اندکی سرما تا به معمولی تبدیل شود. به همین دلیل است که LCD ها در مقابل تغییرات دما عکس العمل نشان داده و به عنوان دماسنج طبی استفاده میشوند . جالب این است که به دلیل همین حساسیت نمی توان از کامپیوترهای کیفی یا نظایرآن در هوای بسیار سرد و یا مثلاً در آفتاب داغ ساحل دریا استفاده کرد . در اینوضعیت معمولاً LCD ها عکس العمل های عجیب و غریبی از خود نشان می دهند .
انواعمختلفی از مواد شناخته شده اند که در دمای معمولی چنین خصوصیاتی دارند. اما دسته ایاز آنها هستند که به جریان الکتریسیته هم حساس هستند و مولکولهای آن متناسب باجریان برق ورودی می چرخند و تغییر زاویه می دهند . این خصوصیت عجیب اثر جالبی همدارد. وقتی نور از درون یک کریستال مایع این چنین عبور کند، پلاریزاسیون یا قطبش آنهم جهت با مولکولهای کریستال می شود .
از همین خاصیت برای LCD ها استفاده شد. با این توضیح که چون کریستالهای مایع شفاف و هادی الکتریسیته هستند ، به راحتی میتوان آنها را در جریان الکتریسیته قرار داد و نور را از آن عبور داد.
برای اینکار به جز کریستال مایع به ۲ تکه از این شیشه پلاروید یا قطبشگر هم نیاز است. احتمالاً این شیشه ها را دیده اید. اگر دو تکه از این شیشه ها را روی هم قرار دهید. نور به راحتی از آن عبور می کند.
اما وقتی یکی از آنها را ۹۰ درجه نسبت بهدیگری بچرخانید ، دیگر نور رد نمی شود . این اتفاق به این دلیل روی می دهد که هرشیشه نور را فقط در جهت خاص محور خود عبور می دهد . اگر دو شیشه هم محور باشند نوربه راحتی عبور می کند اما اگر محورها با هم زاویه ۹۰ درجه داشته باشند نور ردنخواهد شد.
برای اخت LCD دو شیشه پلاروید را با ۹۰ درجه اختلاف نسبت به یکدیگرقرار می دهند و یک کریستال مایع بین آنها می گذارند . وقتی کریستال به جریان برقوصل نباشد؛ نور از قطبشگر اول می گذرد و وارد کریستال مایع می شود جهتش ۹۰ درجهتغییر کرده و به همین دلیل از قطبشگر دوم هم عبور کرده و به چشم می رسد. اما وقتیکه جریان به کریستال وصل باشد، نور دیگر چرخشی نخواهد داشت و نمی تواند از کریستالدوم عبور کند .
ساختن یک LCD همان طور که در بالا توضیح داده شد، بسیار ساده تراز آن است که به نظر می آید . فقط به یک ساندویچ شیشه و کریستال نیاز داریم. اماهمین ساندویچ ساده ۸۰ سال پس از کشف کریستالهای مایع ساخته شد.
کریستال مایع رایک گیاه شناس اتریشی در سال ۱۸۸۸ برای اولین بار در حین ذوب جامدی از مشتقات آلیکشف کرد . اما اولین LCD را یک کارخانه آمریکایی در سال ۱۹۶۸ ساخت . تکنولوژی ساخت LCD هر روز متکامل تر شده و جای بیشتری در صنایع امروز به خود اختصاص می دهد . البته هنوز هم تحقیقات برای ساخت نمونه های بهتر و کاراتر این وسیله ادامهدارد.

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم