نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

برنامه محاسبه مقلوب یک عدد n رقمی به زبان اسمبلی

با اجرای این برنامه می توانید مقلوب عدد ورودی را ببینید و نکته ای که باید به اون توجه کنید اینه که حتماً در ابتدای وارد کردن عدد مورد نظر منفی یا مثبت بودن آن را درج کنید

page 110,100
title ‘Soroush_06’
sseg segment
dw 32 dup(?)
sseg ends

dseg segment
s dw ?
message1 db ‘*** Number is ok ***’,’$’
message2 db ‘*** Number is not ok ***’,’$’
dseg ends

cseg segment
assume cs:cseg,ss:sseg,ds:dseg

getch proc
mov ah,0
int 16h
ret
getch endp

putch proc
push bx
mov bh,0
mov bl,0fh
mov ah,0eh
int 10h
pop bx
ret
putch endp

start:mov cx,0
call getch
cmp al,’+’
jne manfi
mov s,0
jmp get

manfi:mov s,1

get:call putch
lp1:call getch
cmp al,13
je chap
push ax
inc cx
call putch
jmp lp1

chap:mov al,’ ‘
call putch
mov dx,s
cmp dx,0
jne man
mov al,’+’
call putch
jmp lp2
man:mov al,’-‘
call putch

mov bx,ax

lp2:pop ax
call putch
dec cx
jz end
jmp lp2

;00000000000000000000000000

cmp bx,ax
jnz l1
jmp l2
mov ah,09h
l1:lea dx,message1
mov ah,09h
int 21h
l2:lea dx,message2
int 21h

;00000000000000000000000000

end:mov ah,4ch
int 21h
cseg ends
end start

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم