نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش جوانان به خشونت

این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهرایلام به خشونت در سال۱۳۹۱صورت گرفته و برای چارچوب نظری از تئوری های جامعه شناختی در دو پارادایم اثبات گرا و برساخت گرا و نظریه پردازانی نظیر:باندورا و ساترلند، برگس، ایکرز، دیوید ماتزا، آلبرت کوهن و هوارد بکر استفاده شده استروش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است.جامعه آماری این تحقیق، جوانان بین سنین ۱۵ تا ۲۹ ساله شهر ایلام به تعداد ۷۶۷۹۶ با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، حجم نمونه ۴۰۰ نفرمی باشد.روش نمونه گیری چند مرحله ای می باشد که: ابتدا از طریق نمونه گیری مطبّق متناسب با حجم اقدام شده آن گاه برای انتخاب افراد از روش تصادفی ساده نیز استفاده شده است.ابزار اصلی پژوهش حاضر پرسشنامه و ابزار تکمیلی مراجعه به کتابخانه می باشد.در این تحقیق پرسشنامه دارای اعتبار سازه ای است و مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای ضریب پایایی ۸۵% است. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای:«پایگاه اقتصادی-اجتماعی و کشمکش والدین، احساس بی عدالتی، وقوع جرم در محله، احساس ناکامی، رابطه داشتن با همسالان بزهکار، قربانی و شاهد خشونت بودن، برچسب خشونت خوردن و باورهای مشوق به خشونت» با خشونت جوانان رابطه مستقیم و معنی داری داشتند.

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمات و کلیات

۱-۱مقدمه

۱-۲ بیان مساله

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

۱-۴ اهداف پژوهش

      ۱-۴-۱ هدف کلی

      ۱-۴-۲ اهداف جزئی

۱-۵ حدود پژوهش( موضوعی، زمانی و مکانی)

۱-۶ فرآیند تاریخی پدیده مورد مطالعه

فصل دوم  ادبیات مطالعه

۲-۱ مقدمه

۲-۲پیشینه تحقیقات ( داخلی – خارجی)

۲-۳ مبانی نظری

۲-۴ چارچوب نظری پژوهش

۲-۵ مدل تحلیلی

۲-۶ فرضیات پژوهش

۲-۷ تعریف مفاهیم و اصطلاحات

۲-۸ متغیرهای مستقل و وابسته مطرح در پژوهش

لینک دانلود

 
حجم : ۱۸۵ کیلوبایت
download: 5000 تومان
نوع فایل : ۱۲۰ صفحه word
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم