نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر تمایل به انجام کار تیمی در میان زنان و مردان ۲۰ تا ۳۰ سال شهر اراک

۱-۱ مقدمه:

نیروی انسانی در محیط های کاری به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در توسعه منابع سازمانی و در تحقق اهداف سازمانی شناخته شده است. انسان در زندگی شغلی خود ازعوامل درونی و بیرونی چندگانه ای متأثر می شود. آن دسته از عواملی که در طبقه درونی قرار دارند در حوزه روانشناسی مورد مطالعه قرار می گیرند و آن دسته از عواملی که در طبقه بیرونی قرار دارند در حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند. نیروی کار ممکن است در فرآیند شغلی خود بطور جداگانه و یا به صورت آمیخته تحت تأثیر این عوامل قرار گیرد. این تأثیر یا به صورت تحرک و تکامل و پویایی بروز و ظهور می یابد و یا به صورت ایستایی و بازداری و کاهش عملکرد نمود پیدا می کند. در زمینه ی مدیریت نیروی کار و یا جامعه شناسی نیروی کار تحقیقات زیادی صورت گرفته است که اثر بخشی مثبت یا منفی هر دسته از عوامل مذکور بررسی شده است.

۱- فصل اول ـ طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۲

۲-۱- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. ۳

۳-۱- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………….. ۴

۴-۱- اهداف ………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴-۱- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………… ۵

۵-۱- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۶

۶-۱- تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………………………. ۶

۲- فصل دوم ـ مبانی نظری پژوهش

۱-۲- پیشینه………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۱-۲- پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………… ۸

۲-۱-۲- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………. ۱۲

۳-۱-۲- جمع بندی پیشینه………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………… ۱۷

۳-۲- مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………… ۲۰

۱-۳-۲- اساس یک تیم کاری…………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۲- چگونه تیم کاری خود را متعهد سازیم………………………………………………………. ۲۲

۳-۳-۲- انواع تیم……………………………………………………………………………………………. ۲۴

۴-۳-۲- عوامل مؤثر در اثربخشی یک تیم کاری……………………………………………………… ۲۷

۵-۳-۲- فرهنگ کار تیمی…………………………………………………………………………………. ۲۸

۱-۵-۳-۲- روحیه همکاری……………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۵-۳-۲- انعطاف پذیری………………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۵-۳-۲- تعهد و مسئولیت پذیری……………………………………………………………………. ۳۱

۴-۵-۳-۲- شایستگی و فرهیختگی……………………………………………………………………… ۳۳

۵-۵-۳-۲- هدفمندی………………………………………………………………………………………. ۳۴

۶-۵-۳-۲- نظم………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۷-۵-۳-۲- سخت کوشی………………………………………………………………………………….. ۳۵

۴-۲- فرایند تکامل گروه…………………………………………………………………………………… ۳۵

۵-۲- عوامل مؤثر در کار تیمی از نظر تاکمن…………………………………………………………. ۳۷

۶-۲- عوامل مؤثر در برقراری ارتباط اعضای تیم…………………………………………………….. ۴۰

۷-۲- نقش های روانشناختی در کار گروهی و تیمی……………………………………………….. ۴۳

۸-۲- نقش روابط انسانی در کار تیمی…………………………………………………………………. ۴۴

۹-۲- نقش اعتماد در کار تیمی…………………………………………………………………………… ۴۹

۱۰-۲- نقش آموزش سیستمی بر فعالیت تیمی……………………………………………………….. ۵۱

۱۱-۲- طبقه بندی متغیرها در فرایند کار گروهی و تیمی…………………………………………… ۵۲

۱-۱۱-۲- عوامل فردی…………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۱۱-۲- عوامل فیزیولوژیکی……………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۱۱-۲- عوامل محیطی اجتماعی………………………………………………………………………. ۵۷

۴-۱۱-۲- عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………….. ۵۷

۱۲-۲- مدیریت نگرش در کار تیمی……………………………………………………………………. ۵۷

۱۳-۲- تفاوت زنان و مردان در کار تیمی……………………………………………………………… ۵۹

۱۴-۲- چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………… ۶۲

۱۵-۲- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………… ۶۳

۱۶-۲- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳- فصل سوم ـ روش اجرای تحقیق

۱-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۱-۲-۳- ویژگی های جامعه………………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۲-۳- تناسب ویژگی های جامعه و نمونه…………………………………………………………… ۶۸

۳-۳- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۳- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………. ۷۰

۵-۳- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………… ۷۰

۱-۵-۳- روایی و پایایی پرسشنامه تاکمن……………………………………………………………… ۷۱

۶-۳- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………….. ۷۲

۷-۳- روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………… ۷۳

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

۱- جدول (۱-۲) وظایف فردی و سازمانی گروهی رسمی………………………………………… ۳۶

۲- جدول (۲-۲) نقش های وظیفه ای و نگهداری…………………………………………………… ۴۴

۳- جدول (۳-۲) ماتریس بین مفاهیم چارچوب نظری و متغیرها و فرضیه های تحقیق…….. ۶۴

۴- جدول (۱-۳) آمار جامعه آماری و ویژگیهای جامعه در شهر اراک …………………………. ۶۹

۵- جدول (۲-۳) ویژگی های نمونه آماری……………………………………………………………. ۷۰

۶- جدول (۳-۳) رابطه مفاهیم تکامل کار تیمی و گروهی و متغیرهای آن……………………… ۷۰

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان
۹۰ صفحه فایل word پایان نامه
پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده میشود
رمز: www.3manage.com

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم