نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

بررسی تاثیرباورهاواعتقادات در رفتارهای اجتماعی-اقتصادی وسیاسی دربین دانش آموزان مدارس متوسطه شهریاسوج

شناخت باورها و اعتقادات جهت دهنده رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی می باشد که نقش مهمی در پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه دارد . لذا بافت رفتارهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی از شبکه ای از باورها و اعتقادات و انواع مختلف ایده ها و الگوهایی تشکیل شده است که هر کدام دارای نظم خاص خود است . و این نظم نشان می دهد که هر رفتاری طبق قواعد خاصی سازمان یافته است که مفهوم باور و اعتقاد نوع رفتار فرد را تداعی می کند.در این تحقیق پژوهشگر در صدد است تاثیر باورها و اعتقادات را در رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی دربین شهروندان شهرستان گچساران درسال تحصیلی ۹۳-۹۲ مورد بررسی قرار دهد. در واقع پژوهشگر به دنبال بررسی تاثیر باورها و اعتقادات بر رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی شهروندان می باشد. شناخت باورها و اعتقادات ما را در راستای شناخت مسیر توسعه همه جانبه جامعه و شهر یاری خواهد کرد. اهداف این تحقیق بررسی جامعه شناختی موضوع مورد مطالعه است و بررسی و شناخت اینکه آیا بین باورها واعتقادات و پایگاه اجتماعی شهروندان می تواند رابطه معناداری وجودداشته باشد.روش اجرا به صورت پیمایشی است و بوسیله تهیه و توزیع پرسشنامه در میان نمونه انتخابی از جامعه آماری صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان مدارس متوسطه شهر یاسوج تشکیل خواهند دادوهمچنین حجم نمونه تحقیق شامل ۳۰۰ نمونه که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده .در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های رگرسیون خطی ،تحلیل مسیر، آنالیز واریانس یا آنوا استفاده شده است. که نتایج تحقیق نشان می دهد بین باورها و اعتقادات و رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد و در مدل ساختاری و نظری تحقیق مشخص است

مطالب مرتبط

بررسی میزان توسعه یافتگی شهرهای استان ایلام با استفاده از مدل تا کسونومی عددی
مقایسه عوامل شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد مبتلا به پرفشاری خون و افراد سالم
بررسی رفتارهای اجتماعی انسان در قرآن
تجزیه و تحلیل تأثیر سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی ایران
تأثیر رفتار غرب، بر اتخاذ سیاستِ نقض از سوی جمهوری اسلامی ایران
بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون
مقایسه رضایتمندی جنسی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری – عملی و افراد بهنجار
بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر بهره وری نظام آموزشی دانشگاه پیام نور

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم