نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

بررسی تاثیرباورهاواعتقادات در رفتارهای اجتماعی-اقتصادی وسیاسی دربین دانش آموزان مدارس متوسطه شهریاسوج

شناخت باورها و اعتقادات جهت دهنده رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی می باشد که نقش مهمی در پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه دارد . لذا بافت رفتارهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی از شبکه ای از باورها و اعتقادات و انواع مختلف ایده ها و الگوهایی تشکیل شده است که هر کدام دارای نظم خاص خود است . و این نظم نشان می دهد که هر رفتاری طبق قواعد خاصی سازمان یافته است که مفهوم باور و اعتقاد نوع رفتار فرد را تداعی می کند.در این تحقیق پژوهشگر در صدد است تاثیر باورها و اعتقادات را در رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی دربین شهروندان شهرستان گچساران درسال تحصیلی ۹۳-۹۲ مورد بررسی قرار دهد. در واقع پژوهشگر به دنبال بررسی تاثیر باورها و اعتقادات بر رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی شهروندان می باشد. شناخت باورها و اعتقادات ما را در راستای شناخت مسیر توسعه همه جانبه جامعه و شهر یاری خواهد کرد. اهداف این تحقیق بررسی جامعه شناختی موضوع مورد مطالعه است و بررسی و شناخت اینکه آیا بین باورها واعتقادات و پایگاه اجتماعی شهروندان می تواند رابطه معناداری وجودداشته باشد.روش اجرا به صورت پیمایشی است و بوسیله تهیه و توزیع پرسشنامه در میان نمونه انتخابی از جامعه آماری صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان مدارس متوسطه شهر یاسوج تشکیل خواهند دادوهمچنین حجم نمونه تحقیق شامل ۳۰۰ نمونه که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده .در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های رگرسیون خطی ،تحلیل مسیر، آنالیز واریانس یا آنوا استفاده شده است. که نتایج تحقیق نشان می دهد بین باورها و اعتقادات و رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد و در مدل ساختاری و نظری تحقیق مشخص است

مطالب مرتبط

ارزیابی عوامل انگیزشی مشارکت کارکنان در آموزش ضمن خدمت موردشرکت نفت فلات قاره ایران
تأثیر مداخلات شناختی رفتاری مددکاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار
راه کارهای رفتاریِ مربیان با متربیانِ مونث ، جهت ورود به سن تکلیف، ازمنظرقرآن
بررسی اثر استفاده از مدیریت ارتباط با تامین کننده الکترونیک (e-SRM) بر بهبود مدیریت زنجیره تامین کارخانه آجر زرنمای اصفهان
بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی؛ شرکت عمران بهارستان)
بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با جنسیت، سن و تحصیلات والدین کودکان پیش دبستانی شهر شیراز
فرهنگ سازمانی و رابطه آن با وجدان کاری (تحقیقی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان)
تاثیر آموزش معارف اسلامی در کاهش فشار روانی سالمندان شهرستان تربت جام

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم