نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

بررسی تاثیرباورهاواعتقادات در رفتارهای اجتماعی-اقتصادی وسیاسی دربین دانش آموزان مدارس متوسطه شهریاسوج

شناخت باورها و اعتقادات جهت دهنده رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی می باشد که نقش مهمی در پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه دارد . لذا بافت رفتارهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی از شبکه ای از باورها و اعتقادات و انواع مختلف ایده ها و الگوهایی تشکیل شده است که هر کدام دارای نظم خاص خود است . و این نظم نشان می دهد که هر رفتاری طبق قواعد خاصی سازمان یافته است که مفهوم باور و اعتقاد نوع رفتار فرد را تداعی می کند.در این تحقیق پژوهشگر در صدد است تاثیر باورها و اعتقادات را در رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی دربین شهروندان شهرستان گچساران درسال تحصیلی ۹۳-۹۲ مورد بررسی قرار دهد. در واقع پژوهشگر به دنبال بررسی تاثیر باورها و اعتقادات بر رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی شهروندان می باشد. شناخت باورها و اعتقادات ما را در راستای شناخت مسیر توسعه همه جانبه جامعه و شهر یاری خواهد کرد. اهداف این تحقیق بررسی جامعه شناختی موضوع مورد مطالعه است و بررسی و شناخت اینکه آیا بین باورها واعتقادات و پایگاه اجتماعی شهروندان می تواند رابطه معناداری وجودداشته باشد.روش اجرا به صورت پیمایشی است و بوسیله تهیه و توزیع پرسشنامه در میان نمونه انتخابی از جامعه آماری صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان مدارس متوسطه شهر یاسوج تشکیل خواهند دادوهمچنین حجم نمونه تحقیق شامل ۳۰۰ نمونه که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده .در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های رگرسیون خطی ،تحلیل مسیر، آنالیز واریانس یا آنوا استفاده شده است. که نتایج تحقیق نشان می دهد بین باورها و اعتقادات و رفتارهای اجتماعی- اقتصادی و سیاسی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد و در مدل ساختاری و نظری تحقیق مشخص است

مطالب مرتبط

تحلیل رفتار مصرفی گردشگران و اثر جهانی شدن بر آن
بررسی رفتار شهروندی سازمانی و مفاهیم مربوط به آن
بررسی اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر میزان خودکارآمدی بازنشسته‎گان صنعت نفت شهر شیراز
رشد کارآمدی شخصی تصوری و تاثیرآن بر رفتار خود نظم دهی
مقایسه سبک های رهبری مدیران دولتی و غیردولتی شهرستان اندیمشک
بررسی تأثیر ریخت ظاهری رضاشاه بر ورود ایشان به دنیای سیاست
بررسی رابطه ی آزار کلامی والدین با اختلالات رفتاری دختران مقطع راهنمایی شهرستان کرج
بررسی و تحلیل مؤلفه های نفوذاجتماعی مدیران و نقش آنها درتحقق و توسعه اهداف سازمان

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم