نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

الفبای تجارت الکترونیکی – مزایا و مدل های تجارت الکترونیک

قدمت تجارت الکترونیکی یا ecommerce به قبل از پیدایش شکل کنونی اینترنت برمیگردد، اما به علت هزینههای سنگین این شیوه از تجارت، امکان استفاده از آن تا چند سال گذشته فقط در اختیار شرکتهای بزرگ تجاری و مؤسسات اقتصادی مانند بانکها و دولتها بوده است. با همهگیر شدن اینترنت و امکان استفاده همه اقشار جامعه در کشورهای مختلف جهان این فرصت پیدا شد که ساختار تجارت الکترونیکی تغییر کند، از حالت اختصاصی بودن برای طبقه خاصی خارج شود و به پدیدهای برای همه تبدیل شود.

برخی از عناوین:

۱- بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

۲- حذف نسبی واسطه ها

۳- افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

۴- سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

۵- پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

و….

لینک دانلود

حجم :۱۷۴kb
download:2000 تومان
نوع فایل :۲۰ صفحه ورد
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

قدمتتجارتالکترونیکییا ecommerce بهقبلازپیدایششکلکنونیاینترنتبرمیگردد،امابهعلتهزینههایسنگیناینشیوهازتجارت،امکاناستفادهازآنتاچندسالگذشتهفقطدراختیارشرکتهایبزرگتجاریومؤسساتاقتصادیمانندبانکهاودولتهابودهاست. باهمهگیرشدناینترنتوامکاناستفادههمهاقشارجامعهدرکشورهایمختلفجهاناینفرصتپیداشدکهساختارتجارتالکترونیکیتغییرکند،ازحالتاختصاصیبودنبرایطبقهخاصیخارجشودوبهپدیدهایبرایهمهتبدیلشود.

۱بسترمناسباطلاعاتیوارتباطی

۱بسترمناسباطلاعاتیوارتباطی

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  تاثیر خصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت
دانلود تحقیق مسئله زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع تک هدفه با الگوریتم مبتنی بر ممتیک ترکیبی قورباغه
دانلود تحقیق فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎
دانلود تحقیق طرح ریزی شرکت تولیدی باتری اتومبیل
دانلود تحقیق  تاثیر آموزش پیش دبستانی بر روی کودکان کلاس اول ابتدایی ناحیه یک ساری از دیدگاه معلمان‎
دانلود تحقیق آنتولوژی Ontology و مجوزهای نرم افزاری Licence
دانلود تحقیق آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته
دانلود تحقیق کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی‎

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم