نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

الفبای تجارت الکترونیکی – مزایا و مدل های تجارت الکترونیک

قدمت تجارت الکترونیکی یا ecommerce به قبل از پیدایش شکل کنونی اینترنت برمیگردد، اما به علت هزینههای سنگین این شیوه از تجارت، امکان استفاده از آن تا چند سال گذشته فقط در اختیار شرکتهای بزرگ تجاری و مؤسسات اقتصادی مانند بانکها و دولتها بوده است. با همهگیر شدن اینترنت و امکان استفاده همه اقشار جامعه در کشورهای مختلف جهان این فرصت پیدا شد که ساختار تجارت الکترونیکی تغییر کند، از حالت اختصاصی بودن برای طبقه خاصی خارج شود و به پدیدهای برای همه تبدیل شود.

برخی از عناوین:

۱- بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

۲- حذف نسبی واسطه ها

۳- افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

۴- سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

۵- پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

و….

لینک دانلود

حجم :۱۷۴kb
download:2000 تومان
نوع فایل :۲۰ صفحه ورد
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

قدمتتجارتالکترونیکییا ecommerce بهقبلازپیدایششکلکنونیاینترنتبرمیگردد،امابهعلتهزینههایسنگیناینشیوهازتجارت،امکاناستفادهازآنتاچندسالگذشتهفقطدراختیارشرکتهایبزرگتجاریومؤسساتاقتصادیمانندبانکهاودولتهابودهاست. باهمهگیرشدناینترنتوامکاناستفادههمهاقشارجامعهدرکشورهایمختلفجهاناینفرصتپیداشدکهساختارتجارتالکترونیکیتغییرکند،ازحالتاختصاصیبودنبرایطبقهخاصیخارجشودوبهپدیدهایبرایهمهتبدیلشود.

۱بسترمناسباطلاعاتیوارتباطی

۱بسترمناسباطلاعاتیوارتباطی

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم