نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

استفاده از DNS ویندوز ۲۰۰۰

استفاده از DNS ویندوز ۲۰۰۰

درس۱ :کاربا Zones (ناحیه دسته بندی)

درس ۲:کار با سرورها

مرور:

درباره این فصل:

در این فصل شما چگونگی کار با ناحیه DNS را یاد خواهید گرفت.این شامل اختیار زون Zone))وایجاد پیکربندی زون (Zone)برای به روز درآوردن پویا است .شما همچنین چگونگی ایجاد پیکربندی سرور DNSرا برای کار به عنوان سرور مخفی وچگونگی اجرای سرور صفحه نمایشDNSرا یاد خواهید گرفت.

قبل از شروع:

برای کامل کردن این فصل شما باید داشته باشید :نصب ویندوز ۲۰۰۰ را با TPC و PI وسرویسهای DNS.

DNS:سیستم اینترنت که نامهای قرار گرفتن در آدرسهای عددی را ترجمه می کند .

TPC:قراردادی ،برای انتقال داده روی شبکه های ومخصوصا روی اینترنت (قرارداد کنترل انتقال)

IP:استانداری که تماسهای کامپیوتر را روی شبکه های که اینترنت ساخته است درست می کند .(در اینترنت هر کامپیوتر با یک شماره خاص به نام IPمشخص میشود )(قرارداد اینترنت)

درس ۱ :کار با Zone (ناحیه دسته بندی)

سرورها ،نواحی دسته بندیشان را برای حل نامهای نشان می دهند (همچنین DNSرا ،فایلهای پایگاه داده می نامند )نواحی دسته بندی شامل منبع بایگانی که شامل منبع اطلاعات وابسته به قلمرو DNSهست.

برای مثال ،تعدادی از طرح منبع بایگانی ،نامهای دوستانه به آدرسIPاست وطرحی دیگر آدرس IPبه نامهای دوستانه .تعدادی از منابع بایگانی فقط شامل اطلاعاتی درباره سرورهایی در قلمرو DNSنیست ،اما سرور تعریف می کند که قلمرو مشخص می کند که کدام سرور برای کدام نواحی دسته بندی معتبر هستند .در این درس شما یاد خواهید گرفت ،چگونگی پیکر بندی نواحی دسته بندی DNSرا در ویندوز ۲۰۰۰٫

بعد از این درس شما قادر خواهید بود که :

 • اجرا کنید یک ناحیه دسته بندی اختیاری برای DNS
 • ایجاد پیکر بندی نواحی دسته بندی برای به روز در آوری پویا .

تخمین زمان درس :۲۰ دقیقه

نواحی دسته بندی اختیاری:   شروع اختیاری (SOA)

پایگاه داده DNSمی تواند در نواحی دسته بندی چند گانه تقسیم شود .یک ناحیه دسته بندی Zoneهست یک قسمتی از پایگاه داده DNSکه شامل منابع بایگانی با دارنده نامهایی که متعلق به دوام قسمت نام فضای DNSاست .فایلهای ناحیه دسته بندی ،روی سرورهای DNsنگهداری شده اند .یک سرور DNSتنها می تواند به نواحی دسته بندی میزبان صفر ،یک ،ویا چند گانه پیکر بندی شود .

هر ناحیه دسته بندی متصل به یک نام قلمرو ومخصوص ،اشاره می کند به ریشه قلمرو ناحیه دسته بندی .

یک ناحیه دسته بندی ،شامل اطلاعاتی درباره همه نامهایی است که پایان یافته با نام ریشه قلمرو وناحیه دسته بندی یک سرور DNSکه برای یک نام معتبر و توانا مطرح شده ،آیا آن در بردارنده ناحیه دسته بندی آن نام را( پرد لود )می کند .اولین ثبت در هر فایل دسته بندی هست یک شروع اختیاری SOA))منابع ثبت .SOAمنبع ثبت مشخص می کند یک سرور اولیه شخصی DNSرا برای ناحیه دسته بندی به عنوان بهترین منبع اطلاعات برای داده در آن ناحیه دسته بندی وبه عنوان یک هویت پردازش به روز برای ناحیه دسته بندی.

نامهای داخل دسته بند هم می تواند نماینده ای برای نواحی دسته بندی دیگر باشد .

نماینده هست یک فرآیند تعیین مسئولیت برای یک قسمت از یک فضای شخصی DNS ،با هویت مجزا .این هویت مجزا می تواند یک تشکیلات دیگر ،واحد یا گروه کاری در داخل شرکت شما باشد .

در شرایط تکنیکی،نمایندگی دادن به معنی واگذاری اختیار قسمتهای گذشته فضای DNSشخصی شما به نواحی دسته بندی دیگر است .ثبت سرور شخصی که تعیین می کند نمایندگی ناحیه را وDNS شخصی سرور معتبر برای آن ناحیه نشان می دهد این جور نماینده را .نمایندگی در سرتاسر نواحی چند گانه بود قسمتی از طراحی اصلی هدف DNS،شرح زیر هستند دلایل اصلی نمایندگی فضای شخصی DNS:

 • نیاز به قلمرو دادن مدیریت قلمرو DNSبه یک تعداد سازمان یا واحد در داخل یک سازمان .
 • نیاز به توزیع لود (Load)نگهداری یک پایگاه داده بزرگ DNSدر بین سرورهای شخصی چند گانه برای بهبود وضوع شخصی اجرا، به علاوه خلق یک محیط DNS سرور مقاوم است.
 • نیاز به پذیرش ،برای وابستگی سازمان میزبان با آنها در قلمرو های مناسب.

منبع بایگانی سرورشخصی نماینده را توسط تعیین سرورهای DNSبرای هر ناحیه کمک می کند.

آنها در همه جستجوهای جلو وعقب نواحی دسته بندی ظاهر می شوند .هر وقت که یک سرور DNSنیاز دارد به حدوسط یک نماینده ، بایگانی منبع سرور شخصی را برای سرورهای DNSدر هدف ناحیه دسته بندی نشان خواهد داد.در شکل ۷۱،مدیریت قلمرو میکروسافت. Comنماینده حد وسط دو ناحیه شده است ،مایکروسافت .Comوقلمرو من، مایکروسافت Com..

یادداشت :اگر بایگانی سرور شخصی چند گانه موجود باشد برای نمایندگی ناحیه مشخص چند گانه سرورها DNSقابل دسترس برای پرسش ،سرور DNSویندوز ۲۰۰۰ ،خواهد توانست انتخاب کند نزدیکترین پایگاه سرور DNSرا روی اطراف بازه ها اندازه گیری شده همه زمانها برای هر سرور DNS.

فهم نواحی دسته بندی DNSوقلمرو های DNS

(قلمرو )دامنه سرورهای شخصی ذخیره می کند اطلاعاتی درباره قسمتهای فضای شخصی دامنه ،که ناحیه دسته بندی، می نامند. سرور شخصی ،برای یک ناحیه دسته بندی ویژه ،معتبر است.

یک سرور شخصی انفرادی می تواند برای هر ناحیه دسته بندی ای ،معتبر باشد .فهم تفاوت بین یک ناحیه دسته بندی Zone))به سادگی یک قسمت از یک قلمرو است .برای مثال قلمرو مایکروسافت Com.،مارکتینگ .مایکروسافت .Comشامل فقط اطلاعاتی برای.Com ..Microsoftاست واشاره می کند به سرورهای شخصی معتبر برای زیر قلمرو ها .

ناحیه دسته بندی .Com ..Microsoftمی تواند شامل دادهای برای زیر قلمرو های .ComMicrosoft.باشد ،اگرآنها به نمایندگی سرور دیگری در نیامده باشند .برای مثال .Com ..Microsoft،Marketingممکن است مدیر نماینده ناحیه دسته بندی خود آن باشد .منشاء.Com ..Microsoft ممکن است مدیر Development

Com.. Microsoftباشد .اگر زیر قلمروی وجود نداشته باشد سپس ناحیه دسته بندی وقلمرو ذاتا مثل هم هستند .در این حالت ناحیه دسته بندی شامل دادها برای قلمرو است .

یادداشت :همه قلمروها یا زیر قلمروها که به عنوان قسمتی از نماینده ناحیه قابل اجرا باید خلق شوند در ناحیه قبلی رایج برای انجام نمایندگی مشروح اینجا ظاهر می شوند.لازم است از میزان فرمان DNSبرای اولین قلمروهای اضافی ناحیه دسته بندی ،قبل از کامل کردن این فرآیند استفاده کنیم.

خلق یک نماینده ناحیه دسته بندی:

۱- کلیک روی منویStar     Programs           Adminstrative     DNS

2-در نمودار درختی ، راست کلیک کنید روی زیر قلمروها وسپس کلیک کننید روی New Delegation موارد شرح داده شده در بالا در شکل ۲/۸مشخص شده New Deldgation wizard ظاهر می شود .

۳- کلیک کنید رویNext.

4- ///Delegated Domain name ،نوع نام قلمرو نماینده سپس روی Nextکلیک کنید.

۵- در قسمت Name Servers diaiog box کلیک کنید روی Add tospecify namesوآدرس IPسرور DNSشما را می خواهید داشته باشد میزبان ناحیه نماینده .

New Resouvee Record ظاهر خواهد شد ،پذیرفتن شما سرورهای DNSویژه را .

۶- نوع سرور DNS،کلیک کنید addوسپس کلیک کنید OK.

7- در Name servers dialog box ،کلیک کنید Next

8- کلیک کنید Fimish را برای بستن پنجره New Deldgation wizard .

ایجاد پیکر بندی نواحی دسته بندی برای به روز در آوری پویا

در ابتدا DNS طراحی شده بود برای پشتیبانی فقط تغییرات ایستا برای یک پایگاه داده. ناحیه دسته بندی به دلیل محدودیتهای طراحی ایستا ،توانایی اضافه کردن حرکت دادن یا تغییر دادن بایگانی منبع فقط می توانست توسط مدیر سیستم DNSبصورت دستی لنجام شود برای مثال ،مدیر سیستم DNSمی خواست ویرایش کند بایگانی را ،روی یک سرور اولیه وپایگاه داده تجدید نظر شده ناحیه ،سپس می خواست سرورهای ثانویه در طول انتقال ناحیه زیاد شوند .این طراحی عملی است موقعیکه تعداد تغییرات هست کم وبروز آوری کمتر اتفاق می افتد ،اما در غیر این صورت می تواند رام نشدنی باشد.

ویندوز ۲۰۰۰ سرویس گیرنده را درا اختیار قرار می دهد و سرور از به روز نمایی پویا حمایت می کند. بروز رسانی پویا سیستم گیرنده DNS کامپیوترها را برای ثبت و به روز رسانی پویای بایگانی منابعشان ،هنگامیکه تغییرات اتفاق میافتند ،با یک سرور DNS ،قدرتمند میکند. این کاهشها نیازمند مدیریت دستی بایگانی ناحیه دسته بندی است،مخصوصاً برای سرویسهای گیرنده که بارها حرکت می کنند یا موقعیتشان تغییر میکند و استفاده میکنند از DHCP برای بدست آوردن یک آدرس IP.

کامپیوترهایی که با ویندوز۲۰۰۰ اجرا شده اند و دارای پیکربندی ایستا برای TCP/IP هستند ، برای ثبت پویا و منبع اشاره گر برای آدرس IP پیکر بندی شده و استفاده شده توسط اتصالات نصب شده شبکه اشان تلاش میکنند. به روز رسانی پویا میتواند برای هر یک از دلایل یا اتفاقات زیر فرستاده شود:

 • یک آدرس IP اضافه،حذف،یا تغییر داده شده در خصوصیات پیکر بندی TCP/IP برای هر یک از اتصالات نصب شده شبکه
 • یک آدرس IP با سرور DHCP هر یک از اتصالات نصب شده شبکه تغییر کرده یا نوسازی شده است. مثلاً ،موقعیکه کامپیوتر استارت می شود یا اگر فرمان پیکربندی/نوشدن IP مورد استفاده قرار گیرد.
 • زمانیکه کامپیوتر روشن است.

قوانین به روز رسانی دینامیکی:

برای سرورهای DNS ،سرویس DNS این امکان را فراهم می آورد که برای یک منطقه بر اساس پیکر بندی سرور برای بارگذاری یک استاندارد اولیه یا منطقه دایرکتوری یکپارچه شده،به روز رسانی دینامیکی را فعال یا غیر فعال نمود. به طوزر پیش فرض ،کامپیوترهای کلاینت که تحت هر ورژنی از ویندوز ۲۰۰۰ کار میکنند ،این ثبتهای منابع هاست خود در DNS را ،زمانیکه برای TCP/IP پیکربندی شده باشند ،به صورت دینامیکی به روز رسانی میکنند.

زمانیکه نواحی DNS در دایرکتوری فعال ذخیره شد، به صورت پیش فرض DNS برای برای دریافت به روز رسانی دینامیکی تنظیم شده است.

نکته: سرورهای DNS ویندوز ۲۰۰۰ از به روز رسانی دینامیکی حمایت میکنند. اما سرور DNS ارائه شده با سرور ۴٫۰ ویندوز NT این امکان را ندارد.

برای اینکه درخواست به روز رسانی دینامیکی اجرا شود ،چند پیش شرط بایستی تنظیم شوند. هر پیش شرط باید متناسب با نوع به روز رسانی باشد که قرار است اتفاق بیفتد. بعد از آنکه تمام پیش شرطها محقق شدند ،سرور اولیه ناحیه میتواند با یک به روز رسای از نواحی محلی خود کار را آغاز کند. برخی از پیش شرطهایی که می توانند تنظیم شوند به شرح زیر است:

 • یک ثبت منبع لازم است یا اینکه ثبت منبع موجود باشد یا اینکه این ثبت در حال استفاده توسط به روز رسانی قبلی باشد.
 • یک ثبت منبع لازم یا اینکه ثبت منبع موجودنباشد یا اینکه این ثبت در حال استفاده توسط به روز رسانی قبلی نباشد.
 • یک درخواست مجاز شده باشد که یک به روز رسانی برای یک ثبت منبع خاص یا مجموعه ای از ثبت منابع انجام دهد.

برای کامپیوترهای کلاینت که رجیستر شده و بوسیله DNS به صورت دینامیکی به روز رسانی میشوند،داریم:

 • نصب یا ارتقا کامپیوترهای کلاینت به ویندوز ۲۰۰۰
 • نصب و استفاده از سرور DHCP ویندوز ۲۰۰۰ بر روی شبکه شما برای کرایه کامپیوترهای کلاینت.

تمرین: فعال سازی به روز رسانی دینامیکی

در این تمرین ، شما به کامپیوترهای کلاینت DNS این اجازه را میدهید تا زمانیکه تغییراتی که باعث فعال شدن به روز رسانی پویا برای ناحیه DNS میشوند ،بروز کردند ،رجیستر شده و به صورت دینامیکی رکوردهای مربوط به منابع خود را به روز رسانی کنند.

 • برای انجام به روز رسانی دینامیکی

۱- start/programs/administrative tools/DNS

در این زمان کنسول DNS administrative ظاهر میشود.

۲- در نمودار درختی ظاهر شده بر روی ناحیه مورد نظر کلیک راست کرده و بر روی properties کلیک نمایید. پنجره مربوط به خصوصیات ناحیه ظاهر میشود که در شکل ۳-۸ نشان داده شده است.

۳- در لیست مربوط به اجازه به روز رسانی دینامیکی ،بر روی yes کلیک کنید.

۴- برای بستن این پنجره روی ok کلیک کنید.

۵- کنسول مربوط به DNS administrative را ببندید.

 

 

خلاصه درس:

DELEGATION فرایند بررسی مسئولیت برای بخشی از یک فضای نامی DNS به یک هویت جداگانه است.نامهای رکوردهای منابع سرور با مشخص کردن سرورهای DNS برای هر ناحیه این فرایند را تسهیل میکنند . آنها در تمامی جستجوهای مستقیم و معکوس نواحی ظاهر میشوند. ویندوز ۲۰۰۰ پشتیبانی کلاینت و سرور را برای استفاده از به روز رسانی دینامیکی انجام میدهد. به روز رسانیهای دینامیکی کامپیوترهای کلاینت DNS را قادر می سازند که رکوردهای منابعشان را هر زمان که تغییراتی در سرور DNS بروز کرد ،ثبت کرده و به صورت دینامیکی آنها را به روز رسانی کنند.

 

درس ۲: کار با سرورها

چون سرورهای DNS در اکثر محیطها از اهمیت خاصی برخوردار هستند ،کنترل دائمی آنها حیاتی می باشد. در این درس،نحوه مدیریت و کنترل سرورهایDNS را یاد خواهید گرفت . بعلاوه ،چگونگی اجرای یک سرور فقط ذخیره کننده را یاد خواهید گرفت.

بعد از این درس شما باید بتوانید:

 • یک سرور فقط ذخیره کننده را پیکربندی کنید.
 • سرورهای DNS را مدیریت و کنترل نمایید.

 

مروری بر سرورهای DNS و ذخیره سازی

همچنانکه سرورهای DNS درخواست کلاینت را با استفاده از تکرار پردازش میکنند ،آنها اطلاعات خاصی را در مورد فضای نامی DNS کشف کرده و آنرا بدست می آورند. ذخیره سازی راهی است برای سرعت بخشیدن به انجام شناسایی DNS برای درخواستهای از نامهای عمومی که توسط آن ترافیک مربوط به پرسش در DNS روی شبکه کاهش می یابد.

همچنانکه سرورهای DNS پرسشهای برگشتی از طرف کلاینتها را بررسی میکند ،آنها به طور موقت رکوردهای منابع را ذخیره (cach) میکنند. رکوردهای منابع ذخیره شد شامل اطلاعات بدست آمده از سرورهای DNS است که برای نام دومین های DNS یاد گرفته شده معتبر هستند و همچنین باعث میشوند که پرسشهای تکراری جستجو شده و به طور کامل به یک پرسش تکراری از طرف یک کلاینت پاسخ داده شود. بعداً ،زمانی که سایر کلاینتها پرسشهای جدیدی مطرح کردند که در آنها درخواست اطلاعات مربوط به رکوردهای ثبت شده در حافظه را داشتند ،سرورDNS می تواند از اطلاعات ذخیره شده برای ثبت منابع برای پاسخ گویی استفاده میکند.

زمانی که اطلاعات ذخیره شده باشد ، یک زمان LIVE(TTL) به تمامی رکوردهای منابع ذخیره شده اعمال میگردد.تا زمانیکه این زمان TTL برای یک رکورد منبع ذخیره شده به اتمام نرسیده است ،سرور DNS می تواند به ذخیره سازی ادامه داده و برای پاسخگویی به پرسشهای کلاینت خود که با این رکوردهای ذخیره شده منطبق است ،از این ثبتها استفاده کند. مقادیر TTL ذخیره شده که توسط رکوردهای منابع در بیشتر پیکربندیهای نواحی مورد استفاده قرار میگیرد ،به صورت پیش فرض روی حداقل تنظیم شده است ،که در ناحیه ثبت منابع SOA قرار گرفته است.به طور پیش فرض این زمان برای حداقل TTL ،۳۶۰۰ ثانیه (یک ساعت)است اما در صورت نیاز می توانید این زمان را تنظیم کنید،برای هر رکورد منابع می توان یک زمان TTL خاص تنظیم کرد.

اجرای یک سرور فقط ذخیره کننده:

البته تمام سرورهای با نام DNS ،پرسشهایی که باید پاسخ دهند را ذخیره میکنند ،رورهای فقط ذخیره کننده ،سرورهایی با نام DNS هستند که فقط پرسشهارا پاسخ میدهند ،پاسخها را ذخیره میکنند و نتایج را برگشت میدهند . آنها مجاز به اجرای هیچ دومین یا اطلاعاتی که ذخیره سازی آنها با محدودیت مواجه است نمی باشند.مزیت حاصل از استفاده از سرورهای فقط ذخیره کننده این است که آنها ترافیک شبکه ای انتقال ناحیه را ایجاد نمیکنند و شامل هیچ ناحیه ای هم نیستند. البته در این رابطه یک عیب هم وجود دارد:

زمانی که سرور برای اولین بار استارت میشود،هیچ اطلاعات ذخیره شده ای وجود نداردو همزمان با پاسخگویی به پرسشها این اطلاعات ایجاد میشود.

 

برای نصب یک سرور فقط ذخیره کننده:

۱- سرویس سرور DNS را روی کامپیوتر نصب کنید.

قویاً توصیه می شود که زمانیکه کامپیوتر به صورت یک سرور DNS کار میکند ،TCP/IP را به صورت دستی پیکربندی نمایید و از یک آدرس استاتیکیIP استفاده کنید.

۲- سرور DNS را برای بار گذاری هیچ ناحیه ای پیکربندی نکنید.

یک سرور DNS فقط ذخیره کننده در سایتی ارزشمند است که DNS به صورت عملیاتی و محلی مورد نیاز باشد ولی از نظر مدیریتی ایجاد یک دومین جداگانه یا ناحیه برای آن منطقه قابل توجه نباشد. سرورهای فقط ذخیره کننده هاست هیچ ناحیه ای نیستند و برای یک دومین خاص مجاز نمی باشند. آنها سرورهای DNS هستند که یک حافظه محلی سروری از نامهای یاد گرفته شده در حین پاسخگویی به پرسشهای کلاینتهای خود را دارا میباشند.سپس این اطلاعات هنگام پاسخگوی به پرسشهای کلاینت مورد استفاده قرار میگیرد.

۳- مشخص کنید که جزئیات ریشه سرور به درستی پیکربندی یا به روز رسانی شده است.

زمانیکه سرور DNS استارت میشود ،به یک لیست جزئیات نیاز دارد. این جزئیات نام سرور (NS) و آدرس (A) بایگانی برای ریشه سرورها ،که بصورت تاریخچه ای بوده و فایل کش شده می باشند،می باشد.شما می توانید جزئیات ریشه را یا کلیک کردن روی ROOTHINTS در پنجره PROPERIES برای سرور DNS در کنسول اجرای DNS قالب بندی کنید . این پنجره در شکل ۴-۸ نشان داده شده است.

کنترل اجرای سرور DNS:

چون سرورهای DNS در اکثر محیطهادارای اهمیت حیاتی هستند ، کنترل اجرایشان می تواند یک معیار مفید برای پیش بینی ،برآورد و بهینه سازی اجرای سرور DNS فراهم کند. بعلاوه شما می توانید به سرعت افت اجرایی سرور را هم در زمان وهم در طول دوره اوج فعالیت ،تعیین کنید. سرور ویندوز۲۰۰۰ ،یک گروه از شمارنده های اجرایی سرور DNS را که می تواند برای کنترل سیستم اندازه گیری و کنترل جنبه های مختلف فعالیت سرور مورد استفاده واقع شود را در دسترس قرار می دهد.

تمرین: آزمایش یاده جستجو روی سرور DNS

در این تمرین شما از کنسول اجرایی DNS برای آزمون جستجو روی سرور DNS استفاده میکنید.

۱- start/programs/administrative tools/DNS

2- در نمودار شاخه ای بر روی سرور start/programs/administrative tools/DNS راست کلیک کرده و بر روی properties کلیک کنید.

۳- روی monitoring tab کلیک کنید . در شکل ۵-۸ نشان داده شده است.

۴- گزینه ASIMPLE QUERY AGAINST THIS DNS SERVER را انتخاب کنید.

۵- روی test now کلیک کنید.

نتیجه آزمون در test result ظاهر می شود.

۶- برای بستن پنجره خصوصیات سرور DNS روی ok کلیک کنید.

شمارنده های اجرایی سرور DNS

سرور ویندوز ۲۰۰۰ ،یک گروه از شمارنده های اجرایی سرور DNS را که می تواند برای اندازه گیری و کنترل جنبه های مختلف فعالیت سرور ،به شرح زیر،مورد استفاده قرار گیرند را در دسترس قرار داده است:

 • کل آمار اجرایی سرور DNS ،مثل :تعداد کل جستجوها و واکنشهای پردازش شده توسط سرور DNS
 • محتویات پروتکل datagram کاربر (UDP) یا پروتکل کنترل انتقالات (TCP) برای اندازه گیری پرسشهای DNS و پاسخهایی که با استفاده از هر کدام از این دو پروتکل پردازش شده اند.
 • شمارنده های به روز رسانی پویا و به روز رسانی پویای ایمن ، برای اندازه گیری ثبت و به فعالیت روز رسانی ایجاد شده توسط کلاینتهای دینامیکی
 • شمارنده های استفاده از حافظه،برای اندازه گیری استفاده از سیستم حافظه و الگوهای تخصیص حافظه بر اثر عملکرد کامپیوتر سرور بعنوان یک سرور DNS ویندوز ۲۰۰۰
 • شمارنده های جستجوی بازگشتی،برای اندازه گیری جستجوها و پاسخها،زمانی که سرویس سرور DNS از بازگشت جستجو و حل کامل نامهای DNS برای سرویس گیرنده های مورد درخواست استفاده میکند.
 • شمارنده های جستجوی سرویس شخصی اینترنت (WINS) ،برای اندازه گیری جستجوها و پاسخهای ایجاد شده سرورهای WINS ،موقعیکه جستجوی خصوصیات یکپارچه سرویس سرورWINSDNS استفاده شده است.
 • شمارنده های انتقال ناحیه بسته بندی،شامل شمارنده های ویژه برای اندازه گیری همه لنتقال ناحیه دسته بندی(AXFR) ،نحوه ی انتقال ناحیه دسته بندی(IXFR) و فعالیت آگاه سازی و به روز رسانی ناحیه دسته بندی DNS.

 

مدیریت سرورهای DNS از راه دور :

DNS یک استاندارد برای اینترنت و TCP/IP که قادر به راه اندازی سرور سرویس DNS برای توانمند ساختن کامپیوترهای سرویس گیرنده روی شبکه شما برای رجیستر و حل نامهای دامنه DNS ،می باشد. این نامها می توانند برای پیدا کردن و دسترسی به منابع ارائه شده توسط کامپیوترهای دیگر روی اینترنت مورد استفاده قرار گیرد . ابزارهای اجرایی ویندوز ۲۰۰۰ شامل سورهای ویندوز ۲۰۰۰ و دیسک فشرده سرور پیشرفته ۲۰۰۰ است و شما می توانید بوسیله هر کامپیوتری که دارای ویندوز ۲۰۰۰ است از راه دور یک سرور را مدیریت نمایید.ابزار اجرایی ویندوز ۲۰۰۰ شامل کنسول مدیریت مایکروسافت (MMC) و ابزارهای اجرایی دیگری است که برای راه اندازی سرورهای ویندوز ۲۰۰۰ استفاده می شوند و یا ویندوز ۲۰۰۰ پیشرفته ارائه نمی شوند. فقط با یکبار نصب ابزار اجرایی ویندوز ۲۰۰۰ روی کامپیوتر ، کاربر می تواند ابزارهای اجرایی را باز کرده و یک سرور را از راه دور مدیریت کند.

 

 

خلاصه درس:

اگرچه همه سرورهای شخصی DNS ،پرسشهایی که پاسخ میدهند را ذخیره میکنند ولی سرورهای فقط ذخیره کننده ،سرورهای شخصی ذخیره کننده ای هستند که فقط جستجو و جواب را ذخیره کرده و نتایج را بر میگردانند. چون این سرورها هیچ ناحیه دسته بندی شده ایی ندارند ،این مزیت را دارا می باشند که ترافیک ناحیه دسته بندی را بوجود نمی آورند. سرور ویندوز ۲۰۰۰ یک مجموعه از شمارنده های اجرایی سرور DNS را که میتوانند با سیستم مانیتورینگ برای اندازه گیری و کنترل جنبه های مختلف فعالیت سرور مورد استفاده قرار گیرند را ارائه می کند .شما می توانید از کلید monitoring در پنجره properties از سرور DNS در کنسول اجرایی DNS برای اجرای آزمونها روی سرور DNS استفاده نمایید. همچنین میتوانید از ابزارهای اجرایی ویندوز ۲۰۰۰ که روی یک کامپیوتر که دارای ویندوز ۲۰۰۰ است ، برای مدیریت یک سرور از راه دور استفاده کنید.

مرور:

پاسخ سوالات زیر اطلاعات اصلی ارائه شده در این فصل را تقویت خواهد کردواگر نتوانستید به سوالی پاسخ دهید ،درس را دوباره مرور کنید و سپس سعی کنید به سوال پاسخ دهید . پاسخ سوالات را می توانید در ضمیمه A تحت عنوان ” پرسشها و پاسخها”

پیدا کنید.

۱- چه تعداد ناحیه را یک سرور منفرد DNS می تواند میزبانی کند؟

۲- سرویس گیرنده DNS بواسطه ویژگی به روز رسانی دینامیکی چه سودی می برد؟

۳- یک مزیت و یک عیب سرور فقط ذخیره کننده نام ببرید.

۴- سه شمارنده اجرایی DNS را نام برده و آنها را توضیح دهید.

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم