نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

استخدام هیأت علمی سازمان سما در همه استان ها – کارشناسی و کارشناسی ارشد

آگهی دعوت به همکاری هیأت علمی تمام وقت در آموزشکدههای فنی و حرفه ای سما در اکثریت رشته ها و تمامی استانها

با استعانت از حضرت باریتعالی سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی برای کادر هی أت علمی آموزشکدههای فنی و حرفهای خود،
از بین خواهران و برادران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشت ههای مندرج در جدول پیوست با شرایط زیر به صورت
قراردادی تمام وقت موقت دعوت به همکاری مینماید. علاقمندا ن میتوانن د در صورت داشتن شرایط اعلام شده نسبت به تکمیل فرم ثبت نا م۱۳۹۰ اقدام نمایند. شایان ذکر است این سازمان بیستمین سال فعالیت خود را پشت سر میگذار د /۰۹/ اینترنتی حداکثر ت ا تاریخ ۲۰
و در حال حاضر داراری ۹۴ هزار دانشجو کاردانی در سطح ۱۱۰ شهر کشور میباشد.

شرایط عمومی داوطلبان
-۱ مسلمان یا متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
-۲ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه.
-۳ انجام خدمت وظیفه یا کارت معافیت دائم برای آقایان (معافیتهای پزشکی که مانع انجام وظایف هیأت علمی نباشد قابل قبول است).
-۴ داشتن سلامت جسمی و روانی کامل.
-۵ نداشتن پیشینه سوء، اعتیاد به مواد مخدر و استعمال دخانیات.
. -۶ داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل معدل ۱۵
-۷ علاوه بر شرایط اعلام شده دربند ۶ حداقل معدل مدارک تحصیلی متقاضیان در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم ۱۴ و در مقطع لیسانس برای گروه علوم انسانی
حداقل ۱۴ و برای گروههای غیر علوم انسانی و فنی و حرفهای نباید کمتر از ۱۳ باشد.
ارائه ریز نمرات مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس.
تذکر: نمرات دروس اصلی و تخصصی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد نباید کمتر از ۱۴ باشد. (در صورت داشتن تجربه کاری و فعالی تهای پژوهشی،
کاربردی قابل بررسی است)
-۹ ارتباط بین رشته تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس با رشتههای تحصیلی مورد تقاضا.
شرایط اختصاصی داوطلبان
-۱ نداشتن تعهد استخدامی به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی پس از پذیرش قطعی (هنگام عقد قرارداد همکاری با سازمان).
-۲ حداکثر سن با احتساب مدت خدمت نظام وظیفه تا پایان اسفند ماه ۹۰ برای آقایان ۳۵ سال و برای خانم ها ۳۳ سال میباشد.
-۳ امکان انجام حداقل ۱۶ ساعت تدریس و ۱۶ ساعت حضور در وقت اداری در هفته جهت همکاری در امور آموزشی، پژوهشی، مشاوره و
مالی، اداری (جمعاً ۳۲ ساعت) در مراکز آموزشی و ستادی.
نحوه ثبت نام اولیه
.www.sazman-sama.com -1 تکمیل کامل و دقیق فرم ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سما به آدرس
www.sazman-sama.com -2 پرداخت وجه ثبت نام اولیه به download10.000 (ده هزار) ریال به صورت اینترنتی، راهنمای فایل پرداخت در آدرس
قابل مشاهده است.
-۳ تأیید مندرجات فرم تقاضا.
شیوه انتخاب
با توجه به علمی کاربردی بودن دورههای کاردانی پیوسته، سازمان از بین داوطلبان واجد شرایط با توجه به رشت ههای تحصیلی، از بالاترین میانگین معدل
دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد و سایر امتیازات علمی و تخصصی چند برابر نیروی مورد نیاز را به مصاحب ههای سازگاری شغلی و حرف های و عقیدتی
دعوت مینماید و پس از بررسی ریز نمرات دروس اصلی و تخصصی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و فعالیتهای پژوهشی، تحقیقاتی کاربردی و نمرات دروس
آزمایشگاهی و کارگاهی و جمع بندی امتیازات مکتسبه و تعیین اولویت، پس از گذرداندن دوره آموزشی بدو خدمت دعوت به همکاری ب ه صورت قرارداد ی مینماید، تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آزمایشی افراد مذکور منوط به پذیرش نهایی در مصاحبههای جذب هی أتهای استانی خواهد بو د.
شایان ذکر است افراد مذکور میبایست در فراخوانهای جذب استان مورد تقاضا ثبت نام نموده و در مصاحبهها و مراحل مربوطه شرکت نمایند.
ت ذکرا ت بسیار م همشیوه انت خا بمدا ر ک لازم جه ت شرک ت درم صا حب ه
نکته: بکارگیری افراد به صورت قراردادی هیچگونه تعهدی برای سازمان در پذیرش نهایی آنان نخواهد داشت و سازمان مختار خواهد بود از بین کلیه داوطلبان
افراد اصلح را انتخاب نماید.
۱ محاسبه خواهد شد. (مشرو ط / نکته: در تعیین اولویتها معدل کارشناسی ارشد افراد فارغالتحصیل از دانشگاههای جامع و دولتی مراکز استانها با ضریب ۰۷
.( به داشتن حداقل معدل ۱۵
توجه: کلیه ضوابط و مقررات حقوق و مزایا، ترفیعات علمی، امتیازات ادامه تحصیل، تسهیلات رفاهی مسکن و غیره مانند ضوابط و مقررات
دانشگاه آزاد اسلامی میباشد.
توجه: برای اعضاء هی أت علمی که به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت م یشون د و چنانچه در مقطع دکتری پذیرفته شوند امکان بورسیه شدن و
انتقال به واحدهای دانشگاهی وجود دارد.
مدارک لازم جهت شرکت درمصاحبه
پس از اعلام اسامی حائزین شرایط در مرحله اول، داوطلبان می بایست مدارک زیر را جهت شرکت در جلسه مصاحبه تکمیل و ارائه نمایند.
عدم مراجعۀ داوطلب به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
-۱ اصل و تصویر مدارک تحصیلی که در فرم ثبت نام درج نموده است. (دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)
-۲ اصل و تصویر ریز نمرات مقاطع تحصیلی که در فرم ثبت نام درج نموده است. (دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری)
-۳ اصل و تصویر شناسنامه. (کلیه صفحات)
-۴ اصل و تصویر کارت ملی.
-۵ اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم. (ویژه داوطلبان مرد)
-۶ تأییدیه پرداخت اینترنتی وجه به download100.000 (یکصد هزار) ریال بابت انجام مصاحبه.
نکته: چون در هنگام ثبت نام از داوطلبان مدارک اخ ذ نم یگرد د، پس ا ز اعلام نتایج افرا د موظفن د نسبت به ارائه اصل کلیه مدارک خواسته شده
(شناسایی و تحصیلی) در روز مصاحبه اقدام نمایند؛ عدم ارائه مدارک باعث جلوگیری از شرکت در مصاحبه میگردد و مسئولیت آن بر عهده
داوطلب خواهد بود. لذا توصیه می شود متقاضیان پس از ثبت نام نسبت به آماده نمودن مدارک خود تا قبل از اعلام نتایج اقدام نمایند،
(به مدارک ناقص ترتیب اثری داده نخواهد شد).
تذکرات بسیار مهم
-۱ سازمان پس از اعلام نتایج نهایی، پذیرفته شدگان را بر اساس نیاز واحد مورد تقاضا دعوت به همکاری مینماید.
-۲ در صورت وجود متقاضیان مرد و زن در یک رشته و در یک واحد با رعایت سایر شرایط و ضوابط، حق تقدم با متقاضیان هم جنس با دانشجویان آمو زشکده
و افراد بومی خواهد بود.
-۳ چون جذب کلیه پذیرفته شدگان در واحدها منوط به پذیرش دانشجو در رشته مورد نظر در آموزشکده محل خدمت می باشد، لذا در صورت عدم پذیرش
دانشجو امکان جذب هیأت علمی وجود نخواهد داشت.
-۴ در صورتیکه در آموزشکده محل خدمت، هریک از رشت ههای تحصیلی به هر دلیلی لغو و یا منحل گردد افراد به دیگر واحدها بر اساس نیا ز،
جهت ادامه همکاری معرفی خواهند شد و یا برابر ضوابط و دستورالعملهای صادره از دانشگاه آزاد اسلامی عمل خواهد گردید.
-۵ وجه ثبت نام قابل استرداد نمی باشد.
-۶ چنانچه هر زمان محرز گردد که داوطلب فاقد شرایط لازم بوده و اطلاعات نادرست در فرم درخواست درج نمو ده است سازمان محق خواهد بو د
که در هر مرحله، از ادامه کار فرد جلوگیری به عمل آورده و در صورت ضرورت به مراجع قضائی معرفی نماید.
-۷ افرادی که در دورههای قبلی در طرح استخدام هیأت علمی شرکت کرد هاند و از آنها ب ه علت عدم اولویت دعوت ب ه عمل نیامده یا موفق ب ه
گذراندن دوره آموزشی بدو خدمت نشدهاند یا به هر دلیل انصراف دادهاند، هیچ حقی برای آنها وجود ندارد و در صورت تمایل بایستی مجدداً در طر ح
سال جاری شرکت نمایند.
-۸ با توجه به اینکه امکان انتقال از آموزشکدهای به آموزشکده دیگر وجود ندارد، لذا داوطلبان می بایست در انتخاب خود دقت لازم را به عمل آورند.
اعلام خواهد شد. www.sazman-sama.com -9 اسامی واجدین شرایط جهت انجام مصاحبه در دهه اول دی ماه ۱۳۹۰ در سایت سازمان به آدرس
-۱۰ سازمان در قبال هرگونه اطلاعات نادرست و یا ناقص در فرم تقاضا که منجر به حذف داوطلب گردد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
-۱۱ چون هرگونه اطلاع رسانی یا تغییر برنامه فقط از طریق سایت سازمان اعلام خواهد شد، لذا به داوطلبان توصیه می شو د جهت اطلاع ا ز آخرین اخبا ر
مربوط به طرح جذب هیات علمی بطور مستمر (هفتگی) به سایت مذکور مراجعه نمایند.
-۱۲ دارندگان مدارک تحصیلی فراگیر، مجازی، غیرحضوری و یا نیمه حضوری مجاز به ثبت نام در این فراخوان نمیباشند.
سازمان سما
معاونت منابع انسانی

فرم استخدام سازمان سما

 

مطالب مرتبط

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران، ممتاز شد
اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات تا ۲۰ فروردین
معافیت مالیاتی خیرین آموزش عالی
اعزام نوروزی کاروان‌های دانشگاهی به عتبات عالیات
هیئت ممیزه دانشگاه شیراز اعلام کرد: اختلاف اراضی دانشگاه حل نشود استعفا می‌دهیم
راه‌اندازی دو رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی تهران
فردفرهنگی باید به دانش و آگاهی مجهز باشد/ نیروسازی برای انقلاب وظیفه معاونت فرهنگی است
پیام تسلیت رئیس دانشگاه امیرکبیر به روحانی

یک پاسخ به “استخدام هیأت علمی سازمان سما در همه استان ها – کارشناسی و کارشناسی ارشد”

  • امامی:

    با سلام
    خواهشمند است جهت جذب هیات علمی سما ،امتیاز ویژه ای برای اساتید حق التدریس در نظر داشته باشید که بر اساس تعداد ترم فعالیت در دانشکده های سما قابل بخش بندی بوده و به طور مثال با اساتید با سابقه حق التدریس پس از گذراندن سنوات مشخصی قرارداد آزمایشی منعقد گردد و پس از اپبات توانایی ایشان ،جذب صورت پذیرد .

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم