نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

ارزیابی عوامل انگیزشی مشارکت کارکنان در آموزش ضمن خدمت موردشرکت نفت فلات قاره ایران

انگیزش یکی از مهمترین عامل تاثیر گذار برفرایند مشارکت کارکنان در آموزش های ضمن خدمت می باشد . پژوهش حاضربه بررسی ارزیابی عوامل انگیزشی فردی – سازمانی دربین کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران که درآموزش های ضمن خدمت سازمان حضور داشته می پردازد.این مطالعه،پژوهشی توصیفی است که درآن نمونه آماری با ۱۴۰ نفراز کارکنان و کارشناسان رسمی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه عبادی و همکاران (۱۳۹۰)با اندکی تعدیل در جامعه آماری شرکت نفت فلات قاره ایران با۲۹سوال استفاده شدکه پایایی آن۹۱/۰ ارزیابی شد. بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(درصد، فراوانی) و آمار استنباطی(آزمون تی تک متغیری،) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که: ۱٫ وضعیت انگیزشی کارکنان درآموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در زیر مولفه های ؛فردی،سازمانی ،برنامه ریزی و حرفه ای در حد نسبتا مطلوب قرار دارند. ۲٫بین عوامل انگیزشی آموزش ضمن خدمت مولفه انگیزشی سازمانی با نمره ملاک ۷۰/۳بیشترین ومولفه انگیزشی برنامه ریزی در سازمان با نمره۱۷/۳کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند..درپایان با توجه به بهره گیری از نتایج تحقیق و مبانی نظری پژوهش راهکارهایی کاربردی جهت ارتقای انگیزه های مشارکت اثربخش تر کارکنان در آموزش ضمن خدمت سازمان ارائه گردید.

مطالب مرتبط

بررسی و تحلیل مؤلفه های نفوذاجتماعی مدیران و نقش آنها درتحقق و توسعه اهداف سازمان
مطالعه ارزشهای همسرگزینی و نحوه ازدواج میان دختران و پسران جوان اصفهانی
زمینه های رفتار در قرآن و سیره ائمه(ع) و مقایسه آن با روان شناسی رفتارگرا
تعیین علل پایین بودن معدل در دانشگاه های پیام نور استان آذربایجان شرقی
مطالعه جامعه شناختی راهبرد های رفتاری بیماران در خصوص تداوم ارتباط با پزشک
جایگاه، نقش و ارتباط بخش دولتی، شهرک های علمی و تحقیقاتی، شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و بخش خصوصی در حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان
بارگشایی پرسش از عدم در فلسفه هایدگر
اثربخش بودن سازمانهای یادگیرنده در تحقق اهداف

یک نظر بگذارید

دسته‌ها

اين سايت را حمايت مي کنم