نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

ارزیابی عوامل انگیزشی مشارکت کارکنان در آموزش ضمن خدمت موردشرکت نفت فلات قاره ایران

انگیزش یکی از مهمترین عامل تاثیر گذار برفرایند مشارکت کارکنان در آموزش های ضمن خدمت می باشد . پژوهش حاضربه بررسی ارزیابی عوامل انگیزشی فردی – سازمانی دربین کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران که درآموزش های ضمن خدمت سازمان حضور داشته می پردازد.این مطالعه،پژوهشی توصیفی است که درآن نمونه آماری با ۱۴۰ نفراز کارکنان و کارشناسان رسمی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه عبادی و همکاران (۱۳۹۰)با اندکی تعدیل در جامعه آماری شرکت نفت فلات قاره ایران با۲۹سوال استفاده شدکه پایایی آن۹۱/۰ ارزیابی شد. بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(درصد، فراوانی) و آمار استنباطی(آزمون تی تک متغیری،) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که: ۱٫ وضعیت انگیزشی کارکنان درآموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در زیر مولفه های ؛فردی،سازمانی ،برنامه ریزی و حرفه ای در حد نسبتا مطلوب قرار دارند. ۲٫بین عوامل انگیزشی آموزش ضمن خدمت مولفه انگیزشی سازمانی با نمره ملاک ۷۰/۳بیشترین ومولفه انگیزشی برنامه ریزی در سازمان با نمره۱۷/۳کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند..درپایان با توجه به بهره گیری از نتایج تحقیق و مبانی نظری پژوهش راهکارهایی کاربردی جهت ارتقای انگیزه های مشارکت اثربخش تر کارکنان در آموزش ضمن خدمت سازمان ارائه گردید.

مطالب مرتبط

بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون
بررسی تأثیر آموزش مهارت های خودگردانی و خودبسندگی بر عملکرد تحصیلی دانش-آموزان دوره دبیرستان
بررسی عوامل موثر بر مصرف موسیقی در شهرستان قصرشیرین
بررسی رابطه عملکردخانواده باد ینداری
ارائه مدل فرایند انگیزشی ریسک ادراک شده مشتریان و درگیری برند
تأثیر رفتار غرب، بر اتخاذ سیاستِ نقض از سوی جمهوری اسلامی ایران
ضرورت کارآفرینی و توسعه آن(چالشها و راهکارها)
مقایسه و تحلیل کیفیت خدمات بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر ایلام بر اساس مدل سروکوال

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم