نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر بهزیستی روانشناختی و ناسازگاری های همسران

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر بهزیستی روانشناختی و ناسازگاری های زوجین در شهرستان بابل در سال ۱۳۹۲بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری آن، کلیـه زنان دارای مشکلات زناشویی مراجع کننده به مرکز مشاوره بابل بوده اند که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۳۰ نفر از سه مرکز مشاوره، انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه ۱۵نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل پکیج آموزشی مهارت حل مساله و پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف(RSPWB-18)وهمچنین پرسشنامه سازگاری زناشویی(DAS) بوده است که آزمودنی های هر دو گروه، در مرحلۀ پیش آزمون و پس آزمون آن را تکمیل نمودند. شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت یک ماه تحت آموزش مهارت حل مساله طی ۴ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل این مداخله را دریافت نکردند. نتایج: یافته های این پژوهش نشان دادند که آموزش مهارت حل مساله در بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی در زیر مقیاس رضایت زوجین، همبستگی زوجین، توافق زوجین، ابراز محبت زوجین در مرحله پیش آزمون، تفاوت معنی داری در بین دو گروه نبوده است. اما بعد از دریافت مداخله آموزش مهارت حل مساله و اجرای پس آزمون، تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شده است و آموزش مهارت حل مساله درافزایش بهزیستی روان شناختی و سازگاری همسران تاثیر معنی داری داشته است.

مطالب مرتبط

مقایسه رضایتمندی جنسی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری – عملی و افراد بهنجار
بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر بهره وری نظام آموزشی دانشگاه پیام نور
انگلیس و نقش شیخ خزعل در حوادث خلیج‌فارس در زمان جنگ جهانی اول(۱۹۱۴-۱۹۱۸م)
تجزیه و تحلیل تأثیر سیاست های پولی و مالی بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی ایران
ارائه مدل فرایند انگیزشی ریسک ادراک شده مشتریان و درگیری برند
بررسی تأثیر آموزش مهارت های خودگردانی و خودبسندگی بر عملکرد تحصیلی دانش-آموزان دوره دبیرستان
بررسی عوامل موثر بر مصرف موسیقی در شهرستان قصرشیرین
بررسی رابطه عملکردخانواده باد ینداری

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم