نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر بهزیستی روانشناختی و ناسازگاری های همسران

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر بهزیستی روانشناختی و ناسازگاری های زوجین در شهرستان بابل در سال ۱۳۹۲بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری آن، کلیـه زنان دارای مشکلات زناشویی مراجع کننده به مرکز مشاوره بابل بوده اند که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۳۰ نفر از سه مرکز مشاوره، انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه ۱۵نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل پکیج آموزشی مهارت حل مساله و پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف(RSPWB-18)وهمچنین پرسشنامه سازگاری زناشویی(DAS) بوده است که آزمودنی های هر دو گروه، در مرحلۀ پیش آزمون و پس آزمون آن را تکمیل نمودند. شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت یک ماه تحت آموزش مهارت حل مساله طی ۴ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل این مداخله را دریافت نکردند. نتایج: یافته های این پژوهش نشان دادند که آموزش مهارت حل مساله در بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی در زیر مقیاس رضایت زوجین، همبستگی زوجین، توافق زوجین، ابراز محبت زوجین در مرحله پیش آزمون، تفاوت معنی داری در بین دو گروه نبوده است. اما بعد از دریافت مداخله آموزش مهارت حل مساله و اجرای پس آزمون، تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شده است و آموزش مهارت حل مساله درافزایش بهزیستی روان شناختی و سازگاری همسران تاثیر معنی داری داشته است.

مطالب مرتبط

تعیین علل پایین بودن معدل در دانشگاه های پیام نور استان آذربایجان شرقی
مطالعه جامعه شناختی راهبرد های رفتاری بیماران در خصوص تداوم ارتباط با پزشک
جایگاه، نقش و ارتباط بخش دولتی، شهرک های علمی و تحقیقاتی، شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و بخش خصوصی در حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان
بارگشایی پرسش از عدم در فلسفه هایدگر
بررسی میزان توسعه یافتگی شهرهای استان ایلام با استفاده از مدل تا کسونومی عددی
مقایسه عوامل شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد مبتلا به پرفشاری خون و افراد سالم
بررسی رفتارهای اجتماعی انسان در قرآن
بررسی رابطه خلاقیت بر یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شوش دانیال

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم