نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر بهزیستی روانشناختی و ناسازگاری های همسران

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر بهزیستی روانشناختی و ناسازگاری های زوجین در شهرستان بابل در سال ۱۳۹۲بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری آن، کلیـه زنان دارای مشکلات زناشویی مراجع کننده به مرکز مشاوره بابل بوده اند که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۳۰ نفر از سه مرکز مشاوره، انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه ۱۵نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل پکیج آموزشی مهارت حل مساله و پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف(RSPWB-18)وهمچنین پرسشنامه سازگاری زناشویی(DAS) بوده است که آزمودنی های هر دو گروه، در مرحلۀ پیش آزمون و پس آزمون آن را تکمیل نمودند. شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت یک ماه تحت آموزش مهارت حل مساله طی ۴ جلسه ۱۲۰ دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل این مداخله را دریافت نکردند. نتایج: یافته های این پژوهش نشان دادند که آموزش مهارت حل مساله در بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی در زیر مقیاس رضایت زوجین، همبستگی زوجین، توافق زوجین، ابراز محبت زوجین در مرحله پیش آزمون، تفاوت معنی داری در بین دو گروه نبوده است. اما بعد از دریافت مداخله آموزش مهارت حل مساله و اجرای پس آزمون، تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شده است و آموزش مهارت حل مساله درافزایش بهزیستی روان شناختی و سازگاری همسران تاثیر معنی داری داشته است.

مطالب مرتبط

ارزیابی عوامل انگیزشی مشارکت کارکنان در آموزش ضمن خدمت موردشرکت نفت فلات قاره ایران
بررسی تاثیرباورهاواعتقادات در رفتارهای اجتماعی-اقتصادی وسیاسی دربین دانش آموزان مدارس متوسطه شهریاسوج
راه کارهای رفتاریِ مربیان با متربیانِ مونث ، جهت ورود به سن تکلیف، ازمنظرقرآن
بررسی اثر استفاده از مدیریت ارتباط با تامین کننده الکترونیک (e-SRM) بر بهبود مدیریت زنجیره تامین کارخانه آجر زرنمای اصفهان
بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی؛ شرکت عمران بهارستان)
تأثیر مداخلات شناختی رفتاری مددکاری گروهی بر سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار
فرهنگ سازمانی و رابطه آن با وجدان کاری (تحقیقی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان)
تاثیر آموزش معارف اسلامی در کاهش فشار روانی سالمندان شهرستان تربت جام

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم