نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

آموزش کنترل ها و نکات در برنامه نویسی ویژوال بیسیک

آموزش نکات برنامه نویسی Visual Basic

در این پست به آموزش موارد زیر پرداخته ایم که بسیار موارد مهم برنامه نویسی می باشند که هر کاربری قبل از شروع به برنامه نوسی باید این موارد را به خوبی بیاموزد .

 

 

خاصیت کنترل ها و رویدادها

خاصیت های مشترک بین کنترل

روال رویداد

رویدادهای مهم

متغیرها

انواع عملگرها

آشنایی با تابع

خواص ها

و…

توابع داخلی(MsgBox و InputBox) :

توابع داخلی:

LoadPicture: این تابع یک تصویر را به برنامه اضافه می کند. در داخل پرانتز مسیر تصویر قرار می گیرد.مثل:
Image1.Picture = LoadPicture(“c:Pic1.bmp”)

MsgBox: تابعی است که یک جعبه پیام را به کاربر نشان می دهد.
همانطور که می بینید جعبه پیام یک آیکون، یک پیام و چند دکمه فرمان دارد. شکل کلی این دستور به صورت مقابل است.
intResponse=MsgBox(strPrompt,intStyle,strTilte)

آرگمان اول اجباری و بقیه ارگمان ها اختیاری است. StrPrompt پیامی است که جعبه پیام نشان می دهد. اگر آرگمان های دیگر را مشخص نکنیم تنها پیام با دکمه OK نشان داده می شود. آرگمان دوم نوع دکمه ها و آیکون ها را مشخص می کند. strTitle تیتر جعبه پیام را مشخص می کند. intResponse کد دکمه ای را که کاربر فشار داده در خود نگه می دارد که با دستور If یا Select case می توان آن را بررسی کرد. دکمه های این جعبه در لیست پایین آمده است:

vbOkOnly دکمه OK
vbOKCancel دکمه های OK و Cancel
vbAbortRetryIgnore دکمه های Abort,Retry,Ignore
vbYesNoCancel دکمه های Yes,No,Cancel
vbYesNo دکمه های Yes,No
vbRetryCancel دکمه های Retry,Cancel

آیکون هایی که می توان استفاده کرد به شرح زیر است:

vbCritical
vbQuestion
vbExclamation
vbInformation

بین دکمه و ایکون باید علامت + بگذاریم. مقدارهایی که جعبه پیام می تواند بر گرداند به شرح زیر است:
نام ثابت مقدار
vbOK 1
vbCancel 2
vbAbort 3
vbRetry 4
vbIgnore 5
vbYes 6
vbNo 7

مثال:

Dim I As Integer
I = MsgBox(“Do you want to exit?”, vbYesNo + vbQuestion, “Exit”)
Select Case (I)
Case 6
MsgBox (“Yes”)
Case 7
MsgBox (“No”)
End Select

InputBox: جعبه ای که سوالی می کند و کاربر باید جواب را وارد کند.

شکل کلی تابع به صورت زیر است:

strAnswer = InputBox (پیام,تیتر,مقدار پیش فرض)

توابع عددی:

Int(Value) محاسبه جزء صحیح
Fix(Value) اعشار را از عدد حذف می کند.
Log(Value) محاسبه لگاریتم طبیعی
Atn(Value) محاسبه آرک تانژانت
Cos(Value) محاسبه کسینوس
Sin(Value) محاسبه سینوس
Tan(Value) محاسبه تانژانت
Abs(Value) محاسبه قدر مطلق
Sqr(Value) محاسبه جذر
این توابع با عدد های داخل پرانتز سروکار دارند.

توابع رشته:

Len() تعداد حرف یک متغییر String را برمی گرداند.
Right() قسمتی از یک رشته را از سمت راست بر می گرداند.
Left() قسمتی از یک رشته را از سمت چپ بر می گرداند.
Mid() قسمتی از یک رشته را از وسط بر می گرداند

UCase() تمام حروف متن داخلش را تبدیل به حروف بزرگ می کند.
LCase() تمام حروف متن داخلش را تبدیل به حروف کوچک می کند.

توابع اسکی:

هر کاراکتر دارای یک کد است.توابع Chr() و Asc() برای تبدیل اعداد به کاراکتر و بلعکس هستند.

مثال:

Str = Chr(65) ‘ A
I = Asc(“A”) ‘۶۵

استفاده از روال ها در برنامه نویسی:

بهترین روش برای نوشتن برنامه های بزرگ و پیچیده ، تقسیم آن به قسمتهای کوچکتر است ، بطوری که
هر قسمت وظیفة خاصی را انجام دهد. با انجام این عمل به خوبی می توان روی قسمتهای مختلف
برنامه مدیریت کرده ، در صورت بروز خطا علت آن را راحت و سریع شناسایی و اصلاح نمود.

برای اعمال چنین روشی از روالها (Routins) استفاده خواهیم کرد. استفاده از روال ویژگیهای زیر را دارد :

کیفیت مدیریت برنامه ها را افزایش می دهد.
کارآیی نرم افزار را بالا می برد و می توان روالهای ایجاد شده را در برنامه های دیگر هم بکار برد و یا
از روالهای ایجاد شدة قبلی ، در برنامه ها استفاده کرد.
از تکرار در کدنویسی برنامه ها جلوگیری می کند و براحتی در هر جایی از برنامه که نیاز باشد ، می توان با استفاده از نام روال آن را فراخوانی کرد .
آزمایش و خطایابی و تغییر روالها به مراتب آسانتر است .
استفاده از روالها باعث افزایش خوانایی برنامه می شود.
در انتقال اطلاعات به داخل روال از آرگومانها استفاده می شود . آرگومانها متغیرهایی هستند که در زمان فراخوانی مقدار آنها به روال ارسال می شود .

خاصیت کنترل ها و رویدادها.

اول کار با کنترل های Visual Basic را شروع می کنم.

در VB دو نوع کنترل وجود دارد. کنترل هایی که جزو استاندارد VB است و کنترل های ActiveX که پسوند OCX دارد و به Toolbar افزوده می شود. خود VB تعدادی از این ها را برای برنامه فراهم کرده است. این فایل ها را می توان از اینترنت دانلود کرد. برای اضافه کردن آن ها به جعبه ابزار کلید راست فشار دهید و Components را برگزینید.
با تیک زدن بر روی هر گزینه ان به جعبه ابزار شما افزوده می شود.

خاصیت های مشترک بین کنترل:

گفتیم که هر کنترل خواصی برای خود دارد. یک سری از این خاصیت ها بین کنترل ها مشترک است. که تعدادی از آنها در زیر آمده است.
Alignment نحوه تراز کردن متن را تعیین می کند.
BackColor برای تعیین رنگ زمینه کنترل.
BorderStyle تعیین می کند که آیا کنترل حاشیه داشته باشد یا خیر.
Caption متنی که روی کنترل دیده می شود.
Enable تعیین کننده ی فعال یا غیر فعال بودن کنترل.
Font فونت متن داخل کنترل را تعیین می کند.
ForeColor رنگ متن داخل کنترل را تعیین می کند.
Height ارتفاع کنترل
Left فاصله لبه ی چپ کنترل از فرم را مشخص می کند.
MousePointer شکل کرسر موس وقتی که بر روی کنترل قرار می گیرد را مشخص می کند.
Name نامی که در برنامه کاربرد دارد.
ToolTipText متنی که وقتی موس را چند ثانیه روی کنترل متوقف کنیم ظاهر می شود.
Top فاصله لبه ی بالای کنترل از فرم را مشخص می کند.
Visible تعیین کننده مرئی یا نامرئی بودن کنترل.
Width عرض کنترل

روال رویداد:

در ویندوزرویداد های(Events) زیادی رخ می دهد. ویندوز این رویداد ها را بررسی می کند که این رویداد مربوط به کدام برنامه ی در حال اجراست. در این موقع به برنامه خبر می دهد که این رویداد اتفاق افتاده است. اکثرا این رویدادها مربوط به موس یا کیبورد است. مثل کلیک وتایپ متن. ما می توانیم با نوشتن تابعی به این رویداد ها پاسخ مناسبی بدهیم. به این معنی که ما تابعی می نویسیم که اگر رویداد خاصی رویداد برنامه دستور های ما را اجرا کند. مثلا با کلیک روی دکمه فرمان از برنامه خارج شود.
هر کنترل رویداد های خاصی برای خود دارد. البته بعضی از آنها نیز مشترک است. هر کنترل می تواند تابعی برای هر رویداد خود داشته باشد. مثلا یک دکمه فرمان می تواند روالی برای رویداد کلیک و روالی برای رویداد کلیک راست بنویسیم. برای هرکنترل نیز باید یک تابع نوشت. مثلا اگر برنامه سه دکمه فرمان داشته باشد برای هر یک باید یک روال نوشت.

رویدادهای مهم:

Active: وقتی روی می دهد که فرم فکوس را در اختیار گیرد.
Click: وقتی روی می دهد که بر روی شیئی یک بار یکی از کلید های موس را بزنیم. اینکه کدام کلید زده خواهد شد قابل تشخیص است.
DblClick: وقتی روی می دهد که روی شیئ دو بار کلیک شود.
Deactive: وقتی روی می دهد که فرم فکوس را از دست می دهد.
Initialize: وقتی روی می دهد که فرم برای بار اول به وجود می آید.
Load: وقتی روی می دهد که فرم وارد حافظه فعال می شود و فرم ظاهر می شود.
Paint: وقتی روی می دهد که ویندوزمجبور می شود قسمتی از فرم را مجددا ترسشیم کند.
Resize: وقتی روی می دهد که کاربر اندازه فرم را تغییر دهد.
Unload: وقتی روی می دهد که فرم از حافظه فعال خارج شود.
Change: وقتی روی می دهد که کاربر متن جعبه متن را تغییر دهد.
نوشتن روال رویداد:گفتیم که هر کنترل می تواند رویدادهای زیادی داشته باشد.VB به هر رویداد نامی اختصاص می دهد.

متغیرها

گاهی لازم است در طول برنامه تان عددی یا داده ای را در جایی ذخیره کنید و روی آن عملیاتی انجام دهید. برای

این کار به متغییر نیاز دارید. متغییرها همان طور که از نامشان پیداست خانه هایی از حافظه اند که می توانند

مقداری را در خود نگه دارند که این مقدار قابل تغییر است. محتوای این خانه ها تا وقتی که مقدار جدیدی را به

آنها نسبت نداده ایم در طول برنامه ثابت می ماند. اگر مقدار متغییر تغییر کند مقدار قبلی پاک شده و مقدار جدید

در آن قرار می گیرد.vb بر خلاف اکثر زبانهای برنامه نویسی مثل سی و پاسکال کاربر را مجبور به تعریف متغییر

نمی کند. این ویژگی vb ممکن است برای اکثر برنامه نویسان تازه کار به معنی رهایی از دردسرهای تعریف

متغییر باشد ولی در عمل ممکن است مشکلات زیادی را بوجود آورد ( اگر در طول برنامه نام متغییر را اشتباه تایپ

کنید کامپایلر پیام خطایی به شما نمی دهد و آن را به عنوان متغییرجدیدی به حساب می آورد و این یعنی فاجعه

پیشنهاد میشود قبل از انجام هر کاری در vb کلمه Option Explicit را در قسمت بالای برنامه تان بنویسید

. Option Explicit به ویژوال بیسیک می گوید کاربر خود تمام متغییرهای مورد نیازش را تعریف می کند، بنابراین

اگر از این به بعد متغییری را به اشتباه تایپ کنید پیام خطایی دریافت می کنید. برای اینکه vb به طور خودکار

Option Explicit را به بالای برنامه هایتان اضافه کند گزینه Require Variable Declaration را از منوی

Tools/Options انتخاب کنید.

انواع عملگرها:

عملگرهای شرطی: = ، > ، < ، =< ، => ، < > . پاسخ این عملگر ها یا True است یا False.
بوسیله کلمات زیر می توانید عبارت شرطی زیر را با هم ترکیب کنید.
And: هر دو طرف باید درست باشد تا پاسخ True شود.
Or: اگر یکی از طرف های شرط درست باشد پاسخ True می شود.
Xor: فقط یک طرف باید درست باشد نه دو طرف تا پاسخ True شود.
Not: True را تبدیل به False و False را به True تبدیل می کند.
ترتیب اجرای این کلمات در موقع اجرا به این ترتیب است:۱-Not 2-And 3- Or 4- Xor

آشنایی با تابع:

در VB دو نوع تابع وجود دارد. یکی سابروتین که هیچ مقدار بازگشتی ندارد و دیگری فانکشن که یک مقدار بازگشتی. خود VB هم یکسری تابع داخلی دارد. مثلا تابع LoadPicture( ) برای قرار دادن تصویر در ابزارهایی است که توانایی نمایش تصویر را دارند. ما هم می توانیم برای خود، تابع تعریف کنیم.
فایده تابع ها این است که می توان کد برنامه را دسته بندی کرد و هر وظیفه را به تابعی واگذار کرد.اشکال زدایی از برنامه آسان می شود. چون اگر برنامه در جایی خواسته ی ما را برآورده نکرد می دانیم این وظیفه مربوط به کدام قسمت است. اگر برنامه به کرات نیاز به اجرای یکسری کد داشته باشد می توان آن را در یک تابع نوشت و بعد آن را در مواقع مورد نیاز فراخوانی کرد. مثلا می توانیم تابعی برای رسم مستطیل بنویسیم که ابعاد آن را به عنوان ورودی دریافت کرده وآن را رسم کند.
VB فایل های خاصی را برای نوشتن توابع اختصاص داده است که به آن ماژول می گویند. با وجود این فایل ها می توانید تابع هایی را که کاربرد زیادی دارد در این فایل ها ذخیره کرده ودر برنامه های مختلف از آنها استفاده کرد و در وقت صرفه جویی کرد.برای ایجاد این فایل ها روی پنجره Project کلید راست را فشار دهید و از قسمت Add ، Module را انتخاب کنید.

خواص Label ها و text box .

خواص Labelها:

خاصیت های Label در پنجره ی properties وجود دارد.
۱-Auto size=این خاصیت در صورتی که true باشه باعث میشه تا اندازه label به طور اتوماتیک به اندازه متن اون باشه و اگر false باشه اندازه به صورت دستی قابل تغییر است.
۲-Back Style= اگر این خاصیت مساوی ۰ یا transparent باشه label شفاف میشه و فقط متن اون پیدا میشه و اگر ۱ یا Opaque باشه label به صورت مات و غیر شفاف در میاد که رنگ اون توسط خاصیت Back color قابل تغییر است.
۳-BorderStyle= اگر مقدار این خاصیت ۰ یا None باشه label به صورت تخت Flat تبدیل میشه و اگر مقدارش مساوی ۱ یا Fixed Single باشه label به صورت ۳بعدی نمایش داده میشه.
۴-ToolTipText=این هم توضیحی است که با رفتن موس روی label نمایش داده میشه.

خواص :text box

خاصیت های textbox در پنجره ی properties وجود دارد.

۱-Name=این رو که حتما می دونید که اسم اون هستش ولی نکته ای که باید به اون توجه کرد اینه که برنامه نویس های حرفه ای در اول اسم textbox ها txt روهم مینویسند مثلا txtdisplay یا txtname .

2-Alignment=این خاصیت نحوه تراز شدن متن رو در textbox رو نشون می ده (وسط چین،چپ چین،راست چین).

۳-Appearance= این خاصیت به شکل و شمایل اون مربوط می شه اگر flat رو انتخاب کردید textbox به صورت تخت در میاد ولی اگر ۳d رو انتخاب کنید به صورت سه بعدی و تو رفته در میاد.

۴-Backcolor= ای هم مربوط میشه به رنگ داخل textbox.

5-enable= هم مربوط میشه به فعال یا غیر فعال بودن.

۶-Forecolor= این هم رنگ متن داخلش رو مشخص می کنه.

۷-locked= این خاصیت مشخص می کند که آیا کاربر می تواند متن داخل ان را عوض کند یا نه.

۸-Maxlenght= این خاصیت حداکثر تعداد کاراکترهایی را که می توان درون textbox وارد نمود مشخص می کند.

۹-Multiline= چنانچه این خاصیت true باشد وقتی در textbox در حال تایپ کردن هستید اگر اینتر را فشار دهید به خط بعد می روید و می توانید متن را در بیشتر از یک خط بنویسید ولی اگر این خاصیت false باشد فقط میتوانید در یک خط متن را وارد کنید.

۱۰-Passwordchar= حتما دیدید که وقتی در حال تایپ کردن پسورد هستید هرچی تایپ می کنید به جاش یه علامت ستاره تایپ میشه که به خاطر اینه که متن به صورت محرمانه باشه وکسی نتونه ببینه.حالا شما در مقابل این خاصیت هر کاراکتری رو وارد کردی به جای متن اون کاراکتر نشون داده میشه.مثلا اگر ۳ رو وارد کردید، هرچی تایپ کردید بجای اون ۳ میبندید.

۱۱-RightToLef= این خاصیت مشخص می کنه متن از چپ به راست نوشته شود یا از راست به چپ.

۱۲-scrollbar= چنانچه بخواهید میله های مرور روی جعبه متن ظاهر شوند ونیز برای تعیین تعداد انها باید از این خاصیت استفاده کنید.مقدار۰-None از ظاهر شدن میله های مرور جلوگیری میکند.مقدار ۱-Horizontal فقط یک میله مرور افقی نشان می دهد.مقدار ۲-vertical اجازه نمایش میله مرور عمودی را می دهد..مقدار ۳-both هر دو میله مرور افقی و عمودی را نشان می دهد.

۱۳-Text=این خاصیت متن اولیه(مقدار پیش فرض) را که درون جعبه متن ظاهر می شود را نشان می دهد.

خواص فرم ها :

۱-appearance =این خاصیت مشخص میکند که فرم به صورت سه بعدی (۳D) باشد یا تخت (flat).

2-Back Color=این خاصیت رنگ زمینه فرم را مشخص میکند.

۳-Border style=این خاصیت اگر بر روی(۰-None)باشد فرم را بدون حاشیه و دکمه های مینیمایز و ماکسیمایز وبستن نشان میدهد و کاربر نمی تواند آن را تغییر اندازه بدهد و اگر بر روی(۱-Fixed single)باشد فرم را با حاشیه و دکمه بستن نشان میدهد و کاربر نمی تواند آن را تغییر اندازه بدهد و اگر بر روی(۲-Sizable) باشد تمام دکمه ها و حاشیه فرم را نشان میدهد.

۴-Icon=این خاصیت آیکون برنامه را مشخص می کند.

۵-Max button=این خاصیت فعال یا غیر فعال بودن دکمه ماکسیمایز را مشخص می کند.

۶- Min button=این خاصیت فعال یا غیر فعال بودن دکمه مینیمایز را مشخص می کند

۷-Mouse icon=این خاصیت شکل نشانگر موس را تعیین می کند

۸-Mouse Pointer=این خاصیت نوع شکل نشانگر موس را مشخص می کند مثل ساعت شنی یا دست شدن نشانگر

۹-Movable=این خاصیت مشخص میکند که آیا کاربر اجازه دارد که فرم را جابجا کند یا نه

۱۰-Picture=عکس زمینه فرم را مشخص می کند

۱۱-ShowIn Taskbar=مشخص می کند که برنامه در تسکبار دیده شود یا نه

۱۲-Startup position=محل قرار گرفتن فرم در هنگام شروع برنامه را مشخص می کند

۱۳-Window state=نوع نمایش پنجره در هنگام شروع برنامه(مینیمایز/ماکسیمایز/نرمال)

کنترل دکمه فرمان:

این کنترل می تواند از برنامه تقاضای کاری را بکند یا به آن فرمان دهد.

Caption: عنوانی که بر روی دکمه دیده خواهد شد.
Picture: می توان با این خاصیت تصویری را رو دکمه قرار داد.
Style: وضعیت دکمه را نشان می دهد. اگر گزینه Graphical انتخاب نشود خاصیت Picture بی اثر است.

۴پاسخ به “آموزش کنترل ها و نکات در برنامه نویسی ویژوال بیسیک”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم