نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

آشنایی با ASP.NET 2.0

آشنائ? با  ASP.NET 2.0  ( بخش اول )
وب یک? از مهمترین و در عین حال جوان ترین سرویس ها? اینترنت است که در مدت زمان? کوتاه توانسته است در کانون توجه تمام? استفاده کنندگان اینترنت قرار بگیرد و منشاء تحولات عمده ا? در حیات بشریت باشد. در گذشته از وب صرفا” به منظور عرضه اطلاعات استفاده م? گردید و کاربران از آن به عنوان یک کنابخانه الکترونیک? بزرگ و در جهت یافتن اطلاعات مورد نیاز خود استفاده م? کردند. وضعیت فعل? وب نسبت به گذشته دستخوش تحولات فراوان? شده است و هم اینک از آن به عنوان بستر ارتباطات ، مبادله اطلاعات ، عملیات  تراکنش? نظیر فعالیت ها? تجار? ، اجتماع? ، سیاس? ، آموزش? و فرهنگ? استفاده م? گردد .
نرم افزار و دنیا? برنامه نویس? یک? ازعرصه هائ? است  که بدون شک بیشترین تاثیر را از اینترنت پذیرا بوده است ( پرداختن به مقوله تاثیر اینترنت بر  دنیا? برنامه نویس? و یا تاثیر نرم افزار بر اینترنت خارج از حوصله این مقاله است ). شرکت ها? عظیم نرم افزار? با لحاط نمودن جایگاه برجسته اینترنت ، اقدام به ارائه تکنولوژ? ها و معمار? ها? متفاوت? در جهت طراح? و پیاده ساز? برنامه ها? کامپیوتر? با بهره گیر? از زیرساخت اینترنت نموده اند .
ASP.NET : گزینه ا? برا? طراح? و پیاده ساز? برنامه ها و سرویس ها? وب
به منظور پاسخ به خیل عظیم نیازها? موجود با توجه به تسهیلات ارائه شده توسط اینترنت ، نسل جدید? از برنامه ها? کامپیوتر? با نام “برنامه ها? وب ” مطرح و در این رابطه تاکنون تکنولوژ? ها? متفاوت? توسط شرکت ها? عظیم نرم افزار? ارائه شده است . ASP.NET یک? از تکنولوژ? ها? موجود در این زمینه است . در واقع ، ASP.NET فریمورک برنامه نویس? شرکت مایکروسافت برا? طراح? و پیاده ساز? برنامه ها و سرویس ها? وب است که خود بخش? از پلت فرم دات نت محسوب م? گردد . ASP.NET با دارا بودن مجموعه ا? گسترده از اشیاء که دارا? اینترفیس ها? ساده برنامه نویس? م? باشند و بهره گیر? از یک محیط ترجمه شده ش? گراء ، امکان پردازش ها? ساده تا پیچیده را با حداقل کد ممکن فراهم م? نماید.
چرا ASP.NET ؟
زمان? که شرکت مایکروسافت نسخه اولیه فریمورک دات نت را در جولا? سال ۲۰۰۰ برا? اولین مرتبه به نمایش گذاشت  ، برا? اکثر طراحان و پیاده کنندگان برنامه ها? وب مشخص گردید  که م? بایست در انتظار تحولات چشمگیر? در این عرصه بود .ASP نسخه شماره  سه ( تکنولوژ? قبل? شرکت مایکروسافت برا? پیاده ساز? برنامه ها? وب ) ، امکانات گسترده و انعطاف لازم به منظور ایجاد سایت ها? پویا را در اختیار علاقه مندان قرار م? داد. تاکنون صدها کتاب و هزاران مقاله با موضوع ASP نوشته شده است . ماحصل تمام? تلاش ها? انجام شده در این رابطه، تسهیل در امر طراح? و پیاده ساز? وب سایت ها? پویا و برنامه ها? وب بود . چیز? که ASP نداشت ، یک فریمورک برنامه نویس? بود. هر چیز? که در ASP انجام م? شد با رویکرد کدنویس? بود و برنامه نویسان  برا? انجام هر کار? ملزم به نوشتن کدها? مورد نیاز بودند.
ASP.NET با هدف غلبه بر محدودیت فوق طراح? شده است . ASP.NET یک فریمورک برنامه نویس? است که بررو? CLR ایجاد و م? توان از آن به منظور ایجاد برنامه ها? قدرتمند وب استفاده نمود .یک? از اهداف اساس? طراح? ASP.NET ، برنامه نویس? ساده تر و با سرعت بیشتر از طریق کاهش حجم کدها? مورد نیاز? است که برنامه نویسان ملزم به نوشتن آنان م? باشند.برنامه نویس? declarative ، مجموعه ا? گسترده از کنترل ها? سرویس دهنده به همراه رویدادها? مربوطه ، یک کتابخانه کلاس بزرگ و ابزارها? پیاده ساز? کاملا” حرفه ا? نظیر ویژوال استودیو دات نت ، از جمله ویژگ? ها? شاخص ASP.NET محسوب م? گردد( یک جهش کاملا” ملموس نسبت به وضعیت گذشته ). کنترل ها? سرویس دهنده ، معمار? postback ، حمایت از viewstate به اضافه استفاده از کد ترجمه شده و مدل برنامه نویس? مبتن? بر رویداد ، جملگ? از مهمترین دستاوردها? ASP.NET محسوب م? گردد که نوید ایجاد و اشکال زدائ? سریع برنامه ها? وب را در اختیار پیاده کنندگان قرار م? دهد .
محیط برنامه نویس? ASP.NET بیش از بیست و پنج زبان نظیر  VB.NET ، س? شارپ و Jscript.NET  را حمایت م? نماید. به عنوان یک محیط ش? گراء ، فریمورک دات نت بیش از ۴۵۰۰ کلاس را ارائه م? نماید که  از آنان به منظور انجام عملیات متفاوت? در ارتباط با اسناد  XML ، دستیاب? به داده ، تولید تصاویر ، مونیتورینگ ، ثبت تراکنش ها و سایر عملیات دیگر استفاده م? گردد . کلاس ها مجموعه ا? گسترده از اشیاء ، خصلت ها و  متدها را ارائه م? نمایند که م? توان از آنان به منظور پیاده ساز? برنامه ها? وب قدرتمند استفاده بعمل آورد.
علیرغم این که کدها ترجمه م? گردند ، ASP.NET به صورت اتوماتیک هر گونه تغییر در کدها را تشخیص و به صورت پویا اقدام به ترجمه فایل ها? مورد نیاز نموده و آنان را برا? استفاده مجدد به منظور پاسخگوئ? به درخواست هائ? آت? ، ذخیره م? نماید . ترجمه پویا ، این اطمینان را ایجاد م? نماید که برنامه بهنگام بوده و کد ترجمه شده با سرعت مناسب? اجراء م? گردد. در زمان درخواست یک صفحه و ترحمه آن  برا? اولین مرتبه ، یک تاخیر کوتاه را شاهد خواهیم بود . پاسخ به درخواست ها? آت?  از طریق نتایج ترجمه شده و یا نسخه ها? Cache شده صفحات انجام خواهد شد و نتایج با سرعت بمراتب بیشتر? برا? سرویس گیرندگان ارسال م? گردد .
با توجه به ویژگ? ها? منحصربفرد ASP.NET ، تاکنون از آن به منظور پیاده ساز? برنامه ها? وب در سایت ها? معتبر متعدد? استفاده شده است :
”    شرکت Dell
”    Merrill Lynch
”    بازار بورس لندن
”    خطوط هواپیمائ? JetBlue
”    NASDAQ
”    USA Today
”    Home Shopping Network
”    Weight Watchers
”    Bank One
”    Century 21
”    و هزاران سایت دیگر متعلق به شرکت ها و موسسات خصوص? و عموم?
چرا ASP.NET 2.0 ؟
هم اینک نسخه شماره دو ASP.NET در راه است . شاید این سوال برا? شما مطرح شده باشد که  ASP.NET 1.x دارا? چه محدودیت هائ? است که ضرورت ایجاد نسخه شماره دو آن احساس شده است ؟ در پاسخ م? بایست به این نکته اشاره نمود که طراح? و پیاده ساز? هر نرم افزار مستلزم استفاده از منابع متفاوت، انعطاف لازم  و صرف زمان مناسب است . بهینه ساز? هر یک از شاخص ها? فوق ، مهمترین دلیل ارتقاء به رویکردها? مدرن برنامه نویس? است . در ASP.NET 2.0 انجام هر کار? با سهولت بمراتب بیشتر? نسبت به گذشته انجام م? شود.
صفحات master ، ویژگ?  themes و skins ، ارائه امکانات مناسب در جهت حمایت از دستگاه ها? سرویس گیرنده متفاوت ، ارائه چهل و پنج کنترل سرویس دهنده جدید شامل کنترل ها? سرویس دهنده پیشرفته منبع داده ، کنترل ها? navigation ، کنترل ها? login ، کنترل ها? web part ، کنترل ها? لازم به منظور ایجاد منو و treeview ، رویکرد جدید به data grid ، ارائه امکانات و ابزارها? لازم در جهت مدیریت بهینه برنامه ها  ، حمایت از پردازنده ها?  ۶۴ بیت? ، کاهش حجم کد نوشته شده به میزان هقتاد درصد ، نمونه هائ? از امکانات و پتانسیل ها? جدید  ASP.NET 2.0 م? باشد.
با استفاده از ASP.NET 2.0 پیاده کنندگان برنامه ها? وب م? توانند کارها? پیچیده متعدد? را بدون نیاز به نوشتن کد انجام دهند .
در بخش دوم به بررس? برخ? از مهمترین ویژگ? ها? ASP.NET 2.0  خواهیم پرداخت
آشنائ? با  ASP.NET 2.0  ( بخش دوم )

در بخش اول این مقاله با جایگاه وب  در تولد  نسل جدید? از برنامه ها? کامپیوتر? موسوم به “برنامه ها? وب ” آشنا شدیم . پس از معرف? ASP.NET به عنوان گزینه ا?  برا? پیاده ساز? برنامه ها و سرویس ها? وب به برخ? از ویژگ? ها? مهم آن اشاره و در ادامه با ضرورت ارائه نسخه جدید ASP.NET  آشنا شدیم . در این بخش به بررس? برخ? از ویژگ? ها? مهم  ASP.NET 2.0  خواهیم پرداخت .
ارائه امکانات لازم در جهت افزایش بهره ور? و کارائ? پیاده کنندگان
با توجه به مدل برنامه نویس? declarative، پیاده کنندگان برنامه ها? وب برا? نوشتن برنامه ها? مورد نیاز خود ملزم به نوشتن صدها و یا هزاران خط  کد  نخواهند بود .  حجم کد تولید شده در ASP.NET 2.0 نسبت به نسخه قبل? کاهش? معادل ۷۰ درصد را بدنبال خواهد داشت . برا? انجام عملیات متداول در یک برنامه کامپیوتر? ، م? توان از سرویس ها? آماده شده متعدد? استفاده نمود .در جهت تحقق رویکرد استراتژیک فوق ، کنترل ها? سرویس دهنده متعدد? در ASP.NET 1.x  ایجاد و با توجه به ضرورت ها? موجود و دریافت نقطه نظرات پیاده کنندگان به تعداد آنان در ASP.NET 2.0 افزوده شده است .
کنترل ها? سرویس دهنده جدید
ASP.NET 2.0 با معرف? چهل و پنج کنترل سرویس دهنده جدید ، امکانات مناسب? را به منظور انجام عملیات متفاوت? نظیر : دستیاب? به داده ، login ایمن ، Wizard navigation ، تولید تصاویر ، منو ، treeview و ایجاد  پورتال در اختیار پیاده کنندگان قرار م? دهد . تعداد زیاد? از کنترل ها? فوق از مزایا? سرویس ها? کاربرد? هسته در ASP.NET در موارد? نظیر دستیاب? به داده ، عضویت و یا role  استفاده م? نمایند . برخ? از کنترل ها? جدید اضافه شده در ASP.NET 2.0 عبارتند از :
”    کنترل ها? داده : دستیاب? به داده در ASP.NET 2.0  م? تواند به صورت کاملا” تعریف? و بدون نیاز به کد? خاص  با استفاده از کنترل ها? جدید منبع داده و یا نسبت ده? داده انجام شود. در این رابطه کنترل ها? منبع داده جدید? ارائه شده است که  امکانات متفاوت? را نظیر دستیاب? به  بانک ها? اطلاعات? SQL ، اشیاء business و XML در اختیار پیاده کنندگان قرار م? دهد. همچنین در این رابطه کنترل ها? نسبت ده? داده جدید? برا? واکنش مناسب درخصوص تامین داده مورد نیاز لایه رابط کاربر نظیر grids ,details و فرم ها? نسبت ده? داده ارائه شده است .
”    کنترل ها? Navigation : کنترل ها? فوق ، امکانات متداول و مورد نیاز در سطح لایه رابط کاربر به منظور حرکت  بین صفحات یک سایت را در اختیار پیاده کنندگان قرار م? دهند . کنترل ها?  treeview ، منو و breadcrumbs ، نمونه هائ? در این زمینه م? باشد . کنترل ها? فوق از سرویس site navigation در ASP.NET 2.0 به منظور بازیاب? ساختار سفارش? تعریف شده برا? سایت ، استفاده م? نمایند.
”    کنترل ها? Login : کنترل ها? فوق ، مسئولیت ارائه امکانات لازم به منظور تائید و بررس? مجوزها در سطح لایه رابط کاربر برا? یک برنامه وب را  برعهده دارند . فرم ها? login ، ایجاد فرم ها? کاربر و  بازیاب? رمز عبور نمونه هائ? در این زمینه م? باشد. کنترل ها? فوق از سرویس ها? آماده  membership و role در ASP.NET 2.0 به منظور ارتباط با کاربر و اطلاعات role  تعریف شده در سایت ، استفاده م? نمایند .
”    کنترل ها? Web part : کنترل ها? فوق، امکان افزودن محتویات اختصاص? و کاملا” سفارش? و Layout را در اختیار پیاده کنندگان قرار م? دهند .ویرایش محتوا? مورد نظر و layout بطور مستقیم و از طریق صفحات برنامه،  از جمله امکانات ارائه شده توسط کنترل ها? web part م? باشد. کنترل ها? فوق در ارتباط با سرویس ها? personalization در ASP.NET 2.0 م? باشند .
Master page
با استفاده از ویژگ? فوق م? توان ساختار و عناصر اینترفیس  مورد نیاز یک سایت را تعریف نمود. تعریف هدر و یا فوتر برا? صفحات  و یا میله مسیریاب? و حرکت ، نمونه هائ? در این زمینه است که با تعریف آنان در یک مکان واحد موسوم به  Master page ، امکان استفاده و به اشتراک گذاشتن آنان بین صفحات متفاوت موجود بر رو? یک سایت فراهم م? گردد . با استفاده از ویژگ? فوق وضعیت مدیریت و نگهدار?  یک سایت بهبود یافته و از تکرار کدها? غیرضرور?  به منظور اشتراک ساختار و یا رفتار سایت ، پیشگیر? بعمل م? آید .
Themes و Skins
با استفاده از ویژگ? فوق م? توان شکل ظاهر? یک سایت را متناسب با خواسته کاربر کاملا” سفارش? نمود . پس از تعریف اطلاعات مربوطه به هر Style ، م? بایست آنان را در مکان هائ? موسوم به “theme” ذخیره تا زمینه استفاده از آنان در سایر صفحات و یا کنترل ها? موجود بر رو? یک صفحه فراهم گردد . ویژگ? فوق همانند master page ، باعث بهبود وضعیت مدیریت و نگهدار? سایت و پیشگیر? از نوشتن کدها? تکرار? برا? دستیاب? به styles مشترک  م? گردد .
حمایت از دستگاه ها? سرویس گیرنده متفاوت نظیر موبایل
با توجه به گسترش و فراگیر شدن دستگاه ها? موبایل و سایر دستگاه ها? سرویس گیرنده ، ضرورت ایجاد برنامه ها? وب با قابلیت استفاده توسط دستگاه ها? سرویس گیرنده متفاوت بیش از گذشته احساس م? شود . در این رابطه م? توان از برخ? کنترل ها? سرویس دهنده استفاده نمود که قادر به تفسیر و ارسال اطلاعات برا? نمایشگرها? کوچک  باشند . در این رابطه دو مسئله اصل? م? تواند وجود داشته باشد : اول اینکه ، داشتن یک مجموعه مجزاء از کنترل ها? سرویس دهنده مختص دستگاه ها? موبایل نه تنها سردرگم? پیاده کنندگان را بدنبال خواهد داشت بلکه هزینه پیاده ساز? یک پروژه را نیز بطرز قابل محسوس? افزایش م? دهد . دوم اینکه ، به منظور حمایت از دستگاه ها? جدید م? بایست عملیات پیاده ساز? و نگهدار? اضافه ا? انجام شود که این موضوع نیز م? تواند اثرات جانب? خاص خود را بدنبال داشته باشد .
در ASP.NET 2.0 ، با استفاده از یک مجموعه کنترل و تبعیت از یک معمار? بسط پذیر ، امکان حمایت از دستگاه ها? متفاوت در اختیار پیاده کنندگان قرار م? گیرد .  تمام? کنترل ها? استاندارد ارائه شده در  ASP.NET 2.0 دارا? یک آداپتور رابط کاربر قدرتمند قابل توسعه م? باشند که با استفاده از آن م? توان خروج? مورد نظر را برا? مرورگرها و سایر دستگاه ها? سرویس گیرنده کاملا” سفارش? نمود . تمام? کنترل ها? از قبل تعبیه شده ASP.NET  در ASP.NET 2.0 از موبایل حمایـت م? نمایند .بدین ترتیب پیاده کنندگان م? توانند به صورت اتوماتیک خروج? برنامه ها? وب را برا? بیش از سیصد دستگاه منحصربفرد که از استانداردها? نشانه گذار? متفاوت? حمایت م? نمایند ( نظیر WAP/WML , XHTML Mobile , cHTML و … ) ، ارسال نمایند . کنترل ها? استاندارد ASP.NET به صورت اتوماتیک اقدام به ارسال کدها? نشانه گذار? مناسب برا? یک دستگاه سرویس گیرنده خاص نموده و پیاده کنندگان م? توانند بسادگ? برنامه هائ? را پیاده ساز? نمایند که از سرویس گیرندگان جدید حمایت م? نماید .
ارائه امکانات و ابزارها? لازم در جهت مدیریت برنامه ها
مدیریت برنامه ها? وب نوشته شده با استفاده از ASP.NET 1.x مستلزم ویرایش دست? فایل ها?  پیکربند? XML است. رویکرد فوق روش? مناسب و بهینه به منظور مدیریت برنامه ها  از منظر مدیران برنامه ها محسوب نم? گردد . در ASP.NET 2.0 به منظور تسهیل در امر مدیریت و نگهدار? برنامه ها? وب و وب سایت ها? پویا از ابزارها? مدیریت? مبتن? بر وب با رابط کاربر گرافیک? استفاده م? گردد که با سرویس دهنده وب IIS تلفیق و خدمات مورد نظر را در اختیار مدیران و پیاده کنندگان قرار خواهند داد. بکارگیر? و نگهدار? برنامه ها? وب در محیط عملیات? یک? ازعناصر کلید? در چرخه حیات یک برنامه کامپیوتر? است و م? بایست نسبت به آن حساسیت خاص? را داشت. تمام? امکانات یک فریمورک برنامه نویس? نم? بایست محدود به ارائه تسهیلات لازم به منظور پیاده ساز? باشد و در این رابطه م? بایست امکانات لازم در حهت بکارگیر? و نگهدار? برنامه ها نیز بدرست? ارائه گردد . بدین منظور در ASP.NET 2.0 امکانات متعدد? به منظور تسهیل در امر بکارگیر? ، نگهدار? و مدیریت برنامه ها? وب ارائه شده است :
”    پیکربند? API : در ASP.NET 2.0 با توجه به ارائه  امکانات و اینترفیس ها? لازم برنامه نویس? ، پیاده کنندگان م? توانند با استفاده از کدها? مورد نظر خود اقدام به ایجاد برنامه ها و یا اسکریپت هائ? نمایند که قادر به ایجاد ، خواندن و بهنگام ساز? فایل ها? Web.config و machine.config باشد .
”    ابزار مدیریت ASP.NET : در  ASP.NET 2.0 با ارائه یک  ابزار جدید مدیریت? که با برنامه مدیریت? سرویس دهنده وب IIS  تلفیق خواهد شد به پیاده کنندگان و یا مدیران برنامه ها? وب امکان مشاهده و یا اعمال تغییرات مورد نیاز در ارتباط با فایل ها? پیکربند? XML داده م? شود .
”    ابزار ترجمه اولیه : در ASP.NET 2.0 با ارائه یک ابزار بکارگیر? جدید  به پیاده کنندگان و مدیران برنامه ها? وب اجازه داده م? شود یک برنامه را قبل از بکارگیر?، ترجمه اولیه نمایند. رویکرد فوق باعث م? شود که هر گونه نیاز به ترجمه در هر محل? از سایت به صورت اتوماتیک  شناسائ? و واکنش ها? مناسب نسبت به آن داده شود .
”    ابزارها? مانتیورینگ و ردیاب? : در ASP.NET 2.0 با ارائه امکانات و ابزارها? لازم به منظور مانیتورینگ عملکرد برنامه ها? وب، مدیران و پیاده کنندگان برنامه ها? وب م? توانند به صورت اتوماتیک از نحوه عملکرد یک برنامه بر رو? سرویس دهنده آگاه  و در صورت نیاز واکنش ها? مناسب  را در جهت رفع اشکالات موجود انجام دهند. با استفاده از امکانات ارائه شده در ارتباط با ردیاب? ، اشکال زدائ? برنامه ها? وب با سرعت و دقت بیشتر? انجام خواهد شد.
قابلیت توسعه و افزایش کارائ?
یک? از اهداف مهم طراح? ASP.NET ، ارائه یک محیط ش? گراء ترجمه شده با هدف پاسخگوئ? سریع به درخواست ها? سرویس گیرندگان است . افزایش کارائ? و قابلیت توسعه  برنامه ها? وب  یک? از مهمترین ویژگ? ها? ASP.NET 2.0 نسبت به نسخه ها? قبل? است  :
”    حمایت از ۶۴ بیت :  ASP.NET 2.0 قادر به حمایت از ۶۴ بیت است . این بدان معن? است که ASP.NET 2.0  م? تواند از مزیت دستیاب? به  تمام? فضا? حافظه در پردازنده ها? ۶۴ بیت?  استفاده نماید. پیاده کنندگان م? توانند بسادگ? برنامه ها? ASP.NET موجود ۳۲ بیت? را بر رو? یک سرویس دهنده که بر رو? آن ASP.NET 2.0 نصب شده است ، کپ? نموده و کمپایلر JIT به صورت اتوماتیک فرآیند ترجمه را انجام و برنامه ها? موجود را به عنوان برنامه ها? ۶۴ بیت? اجراء م? نماید. در چنین موارد? نیاز? به تغییر در کدها? نوشته شده نخواهد بود .
”     بهبود وضعیت Caching : نسخه شماره دو ASP.NET از ویژگ? cache invalidation بانک اطلاعات? به صورت اتوماتیک استفاده م? نماید . ویژگ? فوق این امکان را در اختیار پیاده کنندگان قرار م? هد که اقدام به خارج نمودن اطلاعات مربوط به صفحات مبتن? بر داده ها? بانک  اطلاعات?  و یا بخش هائ? از محتوا? یک صفحه از cache نموده و از ASP.NET درخواست گردد که اینگونه اطلاعات cache شده را غیرمعتبر نموده و محتوا? cache  را پس از تشخیص تغییر اطلاعات موجود در بانک اطلاعات? ، بهنگام نماید .
ASP.NET 2.0  امکانات متعدد? را به منظور پیاده ساز? برنامه ها? وب در اختیار پیاده کننده گان قرار م? دهد . با پیش بین? امکانات و ابزارها? لازم    بکارگیر? ، نگهدار? و پشتیبان? برنامه ها? وب وضعیت بمراتب مناسب تر? را نسبت به گذشته پیدا م? نماید .
________________________________________

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم