نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

آشنایی با پورت USB

آشنایی با پورت USB

همواره اتصال یک دستگاه به کامپیوتر و پیکربندی مناسب آن برایاستفاده ، یکی از چالش‌های اصلی در رابطه با بخدمت گرفتن تجهیزات جانبی در کامپیوتربوده است: – چاپگرها به پورت موازی متصل شده و اغلب کامپیوترها دارای یک پورتهستند.

کامپیوترهای جدید دارای یک و یا بیش از یک کانکتور Universal Serial Bus) USB) می باشند. کانکتورهای فوق امکان اتصال تجهیزات جانبی متفاوتی نظیر : چاپگر، اسکنر ، دوربین های وب و … را فراهم می نمایند.سیستم های عامل پورت های USB را حمایت کرده و بدین ترتیب نصب درایور مربوطه بسرعت و بسادگی انجام خواهد یافت . USB چیست؟ همواره اتصال یک دستگاه به کامپیوتر و پیکربندی مناسب آن برای استفاده، یکی از چالش‌های اصلی در رابطه با بخدمت گرفتن تجهیزات جانبی در کامپیوتر بودهاست: – چاپگرها به پورت موازی متصل شده و اغلب کامپیوترها دارای یک پورت هستند . فرض نمائید که دارای یک Zip drive باشیم . درایوهای فوق نیازمند یک اتصال با سرعتبالا با کامپیوتر می‌باشند. در صورت استفاده از پورت موازی، از لحاظ سرعت خواسته یک Zip Drive تامین نخواهد گردید – مودم ها از پورت های سریال استفاده می‌نمایند. اغلبکامپیوترها دارای دو پورت سریال بوده و در اکثر موارد سرعت مناسبی را دارانمی‌باشند. – دستگاههائی که به سرعت بالائی نیاز دارند بهمراه کارت های خود عرضهمی‌گردند.این نوع کارت ها می بایست در یکی از اسلات های برد اصلی نصب گردند. متاسفانه تعداد اسلات های موجود محدود بوده و در برخی حالات نصب نرم افزار مربوط بهکارت دردسرآفرین نیز است . هدف USB خاتمه بخشیدن به تمام موارد و مشکلات موجود درزمینه بخدمت گرفتن تجهیزات جانبی در کامپیوتر است .USB یک روش آسان و استاندارد رابرای اتصال ۱۲۷ دستگاه به کامپیوتر، فراهم می کند. هر دستگاه می‌تواند شش مگابیت درثانیه پهنای باند داشته باشد. پهنای باند فوق برای اکثر دستگاههائی که می‌خواهیم بهکامپیوتر متصل نمائیم ، مناسب خواهد بود. اکثر تجهیزات جانبی که جدیدا” تولیدمی‌گردند، دارای یک پورت USB می باشند. چاپگر، اسکنر، موس، دوربین های دیجیتال،دوربین های وب ،مودم، بلندگو، تلفن، رسانه های ذخیره سازی، اتصالات شبکه و … نمونه هائی از این نوع دستگاهها می باشند. اتصال یک دستگاه USB به کامپیوتر سادهاست . کانکنورهای USB را می توان در پشت سیستم مشاهده و در ادامه کانکنور USB را بهآنها متصل کرد. شکل زیر کانکنورهای USB را در پشت سیستم نشان می دهد. در صورتیکهدستگاهی برای اولین مرتبه ( بار اول ) نصب گردد، سیستم عامل مربوطه آن را تشخیص وبا نصب درایور ، عملا” زمینه استفاده از دستگاه فراهم خواهد شد. دستگاههای USB رامی توان بدفعات به سیستم متصل و یا آنها را از سیستم جدا کرد.اغلب دستگاههای USB بهمراه کابل اختصاصی خود ارائه می گردند . کابل های فوق دارای اتصالی از نوع A میباشند. در صورتیکه دستگاه USB دارای کانکتور A نباشد بهمراه آن سوکتی ارائه شده کهمی تواند یک کانکنور از نوع B را قبول نماید. از کانکتور نوع A برای اتصال بهکامپیوتر و از کانکتور نوع B برای اتصال دستگاههای خاص استفاده می گردد. اغلبکامپیوترهای جدید بهمراه یک و یا بیش از یک سوکت USB ارائه می گردند. با توجه بهوجود دستگاههای متعدد که دارای پورت USB می باشند، می توان بسادگی دستگاه مورد نظررا ازطریق پورت USB به یکی از سوکت های USB کامپیوتر متصل نمود.مثلا” می توان بهکامپیوتر یک چاپگر USB ، یک اسکنر USB ، یک دوربین وب USB و یک کارت شبکه USB رامتصل نمود. در صورتیکه کامپیونر دارای صرفا” یک کانکتور USB باشد و بخواهیم تجهیزات USB گفته شده را به آن متصل نمائیم چه کار باید کرد؟ برای حل مشکل فوق می بایست یک USB hub را تهیه کرد. USB استاندارد قادر به حمایت از ۱۲۷ دستگاه است . هاب USB بخشی از استاندارد فوق محسوب می گردد. یک هاب ممکن است چهار و یا بیش از چهار پورتداشته باشد. هاب به کامپیوتر متصل شده و هر یک از دستگاهها به یکی از پورت های هابمتصل خواهند شد. هاب ها می توانند با برق و یا بدون برق باشند. استاندارد USB اینامکان را فراهم می سازد که دستگاهها برق مورد نیاز خود را از طریق اتصال USB مربوطهتامین نمایند. یک دستگاه با مصرف برق بالا نظیر اسکنر دارای منبع تغذیه اختصاصی خوداست ولی دستگاههای با مصرف برق پایین نظیر موس و دوربین های دیجیتال ، برق موردنیاز خود را می توانند از گذرگاه مربوطه تامین نمایند. در صورتیکه از دستگاههائینظیر چاپگر و یا اسکنر استفاده می گردد که خود دارای منبع تغذیه اختصاصی می باشند،نیازی به هاب با برق نخواهد بود در صورتیکه از دستگاههای فاقد منبع تغذیه نظیر موسو دوربین استفاده می گردد ، به هاب برق دار نیاز خواهد بود. هاب دارایترانسفورماتور اختصاصی خود بوده و برق مورد نیاز گذرگاه را تامین خواهد کرد. ویژگیهای USB USB دارای ویژگی های زیر است : – حداکثر ۱۲۷ دستگاه را می توان متصل نمود. ( مستقیما” و یا توسط هاب های USB) – کابل های USBبتنهائی قادر به حمایت از طول ۵متر می باشند. در صورت استفاده از هاب حداکثر طول ۳۰ متر خواهد بود. – نرخ انتقالاطلاعات گذرگاه دوازده مگابیت در ثانیه است . – هر دستگاه قادر به درخواست ششمگابیت در ثانیه است . عملا” بیش از یک دستگاه در هر لحظه نمی تواند درخواست ششمگابیت در ثانیه را داشته باشد چراکه از پهنای باند گذرگاه تجاوز خواهد کرد. – یککابل USB دارای دو سیم برای برق ( ۵+ ولت و Ground) و یک سیم بهم تابیده برای حملداده است . – بر روی سیم برق، کامپیوتر قادر به تامین برق با حداکثر پانصد میلیآمپر و پنج ولت است . – دستگاههای با مصرف برق پایین نظیر موس می توانند برق موردنیاز خود را مستقیما” از طریق گذرگاه تامین نمایند. – دستگاههای USB را می توان هرزمان متصل و مجددا” از سیستم جدا کرد. – اکثر دستگاههای USB می توانند توسطکامپیوتر و در زمان حالت Power-saving ، به خواب ( غیره استفاده گردند) روند. دستگاههائی که به پورت USB متصل می گردند از یک کابل USB که حامل برق و داده استاستفاده می نمایند. دو سیم حامل برق ( قرمز – پنج ولت و قهوه ای ( زمین ) یک زوجکابل بهم تابیده برای حمل داده ( زرد و آبی ) زمانیکه کامپیوتر روشن می گردد ،عملیات پرس و جو در رابطه با دستگاههای متصل به گذرگاه انجام شده و به هر یک ازآنها یک آدرس خاص ، نسبت خواهد شد . فرآیند فوق “سرشماری” نامیده می شود. دستگاههانیز زمانیکه به گذرگاه متصل می گردند شمارش می گردند. کامپیوتر از نحوه انتقالاطلاعات توسط دستگاهها با استناد بر یکی از روشهای زیر ، آگاهی می یابد. – وقفه : دستگاهی نظیر موس یا صفحه کلید که داده های کمی را ارسال می دارند از روش ” وقفه ” استفاده می نمایند. – Bulk ( توده ای ) . یک دستگاه نظیر چاپگر که حجم بالائی ازاطلاعات را در یک بسته دریافت می دارد، از روش فوق استفاده می نماید. یک بلاک ازداده ها برای چاپگر ارسال و صحت آنها نیز بررسی می گردد. – Isochronous ( همزمان ) . دستگاههای نظیر بلندگو از روش فوق استفاده می نمایند. جریان پیوسته ای از داده هابین دستگاه و کامپیوتر برقرار می گردد. USB پهنای باند موجود را به مجموعه ای ازفریم ها تقسیم و کامپیوتر فریم ها را کنترل خواهد کرد. فریم ها شامل ۱۵۰۰ بایت بودهو هر میلی ثانیه یک فریم جدید، بوجود می آید اخیرا” استاندارد USB نسخه دو، مطرحشده است . بر اساس استاندارد فوق ، سرعت ده تا بیست برابر افزایش خواهد یافت . بارسیدن به سرعت های فوق می توان تقریبا” هر نوع دستگاهی را از طریق USB به کامپیوترمتصل کرد. هارد دیسک های خارجی و دوربین های فیلم برداری نمونه هائی در این زمینهمی باشند.

 

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق بررسی اثر بخشی طرح ملی سباح دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی
دانلود تحقیق  سیستم عامل های موبایل
دانلود تحقیق تحلیل سیستم واحد توزیع واحد تولیدی
دانلود تحقیق بررسی اثربخشی داستان گویی در فرآیند یادگیری با تکیه بر درس ریاضی پایه هفتم
دانلود تحقیق تجارت الکترونیک در صنعت نفت و گاز‎
دانلود تحقیق پیام رسانی امن خودرو به خودرو و امنیت ارتباطات در VANET
دانلود تحقیق بررسی مسائل امنیتی در مدل های خدمات در رایانش ابری‎
دانلود تحقیق مبانی تجارت الکترونیک‎

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم